Discoverآکادمی شمس
آکادمی شمس

آکادمی شمس

Author: Ali Iranmanesh

Subscribed: 1,513Played: 69,459
Share

Description

پادکست آکادمی شمس؛ درسگفتارهایی برای زندگی آگاهانه و عارفانه

فصل اول: خوانش و شرح مقالات شمس تبریزی
فصل دوم: زندگی عارفانه و عاشقانه
فصل سوم: معنای زندگی
فصل چهارم: خوانش و ارائه عصاره معنای منتخب رباعیات دیوان شمس
فصل پنجم: نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردی

وب سایت
https://aliiranmanesh.com
یوتیوب آکادمی شمس
https://www.youtube.com/@shams_academy
تالیفات
https://aliiranmanesh.com/writings
حمایت مالی از آکادمی شمس
http://www.zarinp.al/linkers
ایمیل جهت حمایت ارزی: iranmanesh.business@gmail.com

من، علی ایرانمنش سه شنبه هر هفته ساعت 18 به وقت ایران، میزبان شما هستم

نام برخی از بزرگانی که در آکادمی شمس از آموزه ها و ایده های آنها استفاده می شود:
مولانا، شمس تبریزی، سعدی، حافظ، سنایی، عطار نیشابوری، فردوسی، احمد خوشنویس (عماد)، محمد علی موحد، محمد حسن ناصرالدین صاحب الزمانی، جلال الدین همایی، بدیع الزمان فروزانفر، محمد رضا شفیعی کدکنی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، ویلیام چیتیک، آنه ماری شیمل، الیف شافاک (شفق)، دکتر الهام هادی
165 Episodes
Reverse
نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردی. سه شنبه هر هفته از آکادمی شمس مرچندایز آکادمی شمس و حمایت از من https://aliiranmanesh.com/merch کانال یوتیوب آکادمی شمس https://youtube.com/@shams_academy نوشته های من https://aliiranmanesh.com/writings آنچه در قسمت 166 خواهیم شنید: نبرد با خود 
نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردی. سه شنبه هر هفته از آکادمی شمس مرچندایز آکادمی شمس و حمایت از من https://aliiranmanesh.com/merch کانال یوتیوب آکادمی شمس https://youtube.com/@shams_academy نوشته های من https://aliiranmanesh.com/writings آنچه در قسمت 165 خواهیم شنید: در جستجوی حال خوب  
شاکی از همه

شاکی از همه

2024-04-0204:27

نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردی. سه شنبه هر هفته از آکادمی شمس مرچندایز آکادمی شمس و حمایت از من https://aliiranmanesh.com/merch کانال یوتیوب آکادمی شمس https://youtube.com/@shams_academy نوشته های من https://aliiranmanesh.com/writings آنچه در قسمت 164 خواهیم شنید: توسعه فردی؟ نه ممنون! 
نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردی. سه شنبه هر هفته از آکادمی شمس مرچندایز آکادمی شمس و حمایت از من https://aliiranmanesh.com/merch کانال یوتیوب آکادمی شمس https://youtube.com/@shams_academy نوشته های من https://aliiranmanesh.com/writings آنچه در قسمت 163 خواهیم شنید: شاکی از همه! 
نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردی. سه شنبه هر هفته از آکادمی شمس مرچندایز آکادمی شمس و حمایت از من https://aliiranmanesh.com/merch کانال یوتیوب آکادمی شمس https://youtube.com/@shams_academy نوشته های من https://aliiranmanesh.com/writings آنچه در قسمت 162 خواهیم شنید: دیگرانِ بهتر از من! 
نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردی. سه شنبه هر هفته از آکادمی شمس مرچندایز آکادمی شمس و حمایت از من https://aliiranmanesh.com/merch کانال یوتیوب آکادمی شمس https://youtube.com/@shams_academy نوشته های من https://aliiranmanesh.com/writings آنچه در قسمت 161 خواهیم شنید: چرا ارزشش را داری؟ 
نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردی. سه شنبه هر هفته از آکادمی شمس مرچندایز آکادمی شمس و حمایت از من https://aliiranmanesh.com/merch کانال یوتیوب آکادمی شمس https://youtube.com/@shams_academy نوشته های من https://aliiranmanesh.com/writings آنچه در قسمت 160 خواهیم شنید: چرا خودم را دوست نمی داشتم؟ 
نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردی. سه شنبه هر هفته از آکادمی شمس مرچندایز آکادمی شمس و حمایت از من https://aliiranmanesh.com/merch کانال یوتیوب آکادمی شمس https://youtube.com/@shams_academy نوشته های من https://aliiranmanesh.com/writings آنچه در قسمت 159 خواهیم شنید: روراست بودن با خود 
نزدیک تر با خود؛ داستانی برای توسعه فردیسه شنبه هر هفته از آکادمی شمسمرچندایز آکادمی شمس و حمایت از منhttps://aliiranmanesh.com/merchکانال یوتیوب آکادمی شمسhttps://youtube.com/@shams_academyنوشته های من https://aliiranmanesh.com/writingsآنچه در قسمت 158 خواهیم شنید: چطور خودم را بشناسم؟ 
توسعه فردی با آموزه های مولانا  آبی که از این دیده، چو خون می‌ریزدخونست، بیا ببین که چون می‌ریزدپیداست که خون من چه برداشت کنددل، می‌خورد و دیده، برون می‌ریزد یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writingsحمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  من کوهم و «قالِ من» صدای یار استمن نقشم و، نقشبندم آن دلدار استچون قفل، که در «بانگ درآمد» ز کلید می‌پنداری که گفتِ «من»، گفتار است یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writingsحمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  مرغ جان را میل سوی «بالا» نیستدر شش جهتش پر زدن و پروا نیستگفتی «به کجا پرد که او را یابد؟»نی خود به کجا پرد، که آنجا، «جا» نیست یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writingsحمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  گفتند که شش جهت، همه نور خداستفریاد ز حلق خاست، کان نور کجاستبیگانه نظر کرد به هر سو چپ و راستگفتند دمی نظر بکن بی‌چپ و راست یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writingsحمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  عمریست که جانِ بنده، بی‌خویشتن استو انگشت‌نمای عالَمی مرد و زن استبرخاستن از جان و جهان، مشکل نیستمشکل ز سر کوی تو برخاستن است یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writingsحمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  عقل آمد و پند عاشقان، پیش گرفتدر ره بنشست و، رهزنی کیش گرفتچون در سرشان جایگه پند ندیدپای همه بوسید و، ره خویش گرفت یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writingsحمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  عشقی که از او، وجود، بی‌جان میزیستاین عشق، چنین لطیف و شیرین از چیست؟اندر تن ماست یا برون از تن ماست؟یا در نظرِ شمس حق تبریزیست؟ یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writings حمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  عشق آمد و شد چو «خونم اندر رگ و پوست»تا کرد مرا تهی و، پر کرد از دوستاجزای وجود من، همه، دوست گرفت«نامیست ز من بر من و»، باقی همه اوست یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writingsحمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  صدربار بگفتمت، چه هشیار و چه مستشوخی مکن و مزن به هر شاخی دستاز بس که دلت به این و آن «درپیوست»آب تو برفت و آتش ما بنشست یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writings حمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  دوش از سر لطف، یار در من نگریستگفتا بی‌ما چگونه بتوانی زیستگفتم به خدا چنانکه ماهی بی‌آبگفتا که گناه تست، و بر من بگریست یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writings حمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
توسعه فردی با آموزه های مولانا  در مجلس عشاق، قراری دگر استوین باده عشق را خُماری، دگر استآن علم که در مدرسه حاصل کردندکار دگر است و عشق، کاری دگر است یوتیوبhttps://youtube.com/@shams_academyتالیفاتhttps://aliiranmanesh.com/writings حمایت از آکادمی شمسhttps://aliiranmanesh.com/merch
loading
Comments (371)

Amu Ali

خداوند کامل و بینهایت چه نیازی به معرفت و شناخته شدنش توسط انسان داره؟

Mar 27th
Reply (1)

Afra Karami

خوشحالم که پادکست‌های شما رو دیدم... چقد من آرام میشم باهاش.. سپاس فراوان

Mar 15th
Reply (1)

Reza Baaghaani

درود بر شما جناب ایرانمنش من هم از نگاه خودم یک عاشق هستم و به عشق باورمند؛ کاش وقتی فرمودید اگر گوهر یا پارامتر عشق رو از جهان هستی حذف کنیم.... چند مثال می‌آوردید. یا اگر ممکنه اینجا بفرمایید.

Jan 23rd
Reply (3)

hasan matur

درود بر شما خیلی سپاس گزارم برای شرح روانی که از گفت های شمس کردید پیروز و سر بلند باشید

Oct 1st
Reply (1)

azade

بسیار عالی ممنون.

Sep 27th
Reply (1)

Baharan

درود بر شما 👏👏👏

Aug 1st
Reply (1)

آرام منوچهری

بسیار زیبا و دلنشین

May 12th
Reply (1)

Ali X

سپاس از شما استاد عزیز

Apr 13th
Reply (1)

مهران سلامی

فوق العاده بود ❤️

Apr 10th
Reply (1)

Elham Hadi

بسیار بسیار فاخر بسیار زیبا احسنت🌱🌍

Jan 11th
Reply (1)

Elahe Var60ei

دقیقا

Dec 14th
Reply (1)

Elahe Var60ei

متشکر از کار فرهنگی ادبی با ارزشتون مانا باشید

Dec 14th
Reply (1)

Elahe Var60ei

یک ساعت عشق یک جهان بیش ارزد

Dec 11th
Reply (1)

Event Holding ICG

ممنونیم از شما استاد

Dec 6th
Reply (1)

Elahe Var60ei

هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من

Dec 4th
Reply (1)

Elahe Var60ei

عالی💥💯

Dec 4th
Reply (1)

Elahe Var60ei

بی نهایت سپاس گذاریم، بسیار شیوا و شنیدنی بیان کردید طوری که میشد زمان رو تصویر سازی کرد ، پاینده باشید

Dec 4th
Reply (1)

Elahe Var60ei

کارتون با ارزش و هدفتون ستودنیست💯

Nov 27th
Reply (1)

Elahe Var60ei

👌💯🌹👏

Nov 26th
Reply (1)

Elahe Var60ei

زیباااا💥💥

Nov 25th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store