Discoverداستان شب
داستان شب

داستان شب

Author: Mohammad Amin Chitgaran

Subscribed: 85,382Played: 1,829,487
Share

Description

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.
777 Episodes
Reverse
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و چهل و هفتم ۲۳ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#خاطرات_آدم_و_حوا» (قسمت چهارم ) نویسنده: «#مارک_تواین» خوانش: «#حمیدرضا_دانش» «#نازنین_تقی_زادیه» مترجم: «#حسن_علیشیری» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و چهل و ششم ۲۲ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#هزار_خورشید_تابان» (قسمت چهاردهم) نویسنده: #خالد_حسینی خوانش: #شکیبا_کهندانی‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و چهل و پنجم ۲۱ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#عروسی_عباس_خان» «فصل دهم» جلد اول از (#چهارپاره_دختران_و_مادران) نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی» خوانش: «#مریم_حاجی_بنده» ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و چهل و چهارم ۲۰ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#سفر_به_انتهای_شب» (قسمت بیست و ششم ) نویسنده: «#لویی_فردینان_سلین» خوانش: «#رحمان_حسینی» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و چهل و سوم ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ‌ داستان: «#فانوس_خیال» (قسمت هجدهم«آخر») نویسنده: #اینگمار_برگمان خوانش: #آرش_محمودی ‌‌ترجمه :#مهوش_تابش #مسعود_فراستی برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
1942.جمعگی (هشتم)

1942.جمعگی (هشتم)

2021-10-0801:31:1512

دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و چهل و دوم ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ‌ «#جمعگی»(قسمت هشتم) ‌این قسمت با «#آرش_بابایی» این جمعگی به بهانه {#مهشید_امیرشاهی} ایران میمانیم گفتگو با «#مریم_حاجی_بنده» به همراه داستان : «#مجلس_ختم_زنانه» نویسنده و خوانش: «#مهشید_امیرشاهی» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و چهل و یکم ۱۵ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#هزار_خورشید_تابان» (قسمت سیزدهم) نویسنده: #خالد_حسینی خوانش: #شکیبا_کهندانی‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و چهلم ۱۴ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#عروسی_عباس_خان» «فصل نهم» جلد اول از (#چهارپاره_دختران_و_مادران) نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی» خوانش: «#مریم_حاجی_بنده» ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی و نهم ۱۳ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#سفر_به_انتهای_شب» (قسمت بیست و پنجم ) نویسنده: #لویی_فردینان_سلین خوانش: #رحمان_حسینی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی و هشتم ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ‌ داستان: «#فانوس_خیال» (قسمت هفدهم) نویسنده: #اینگمار_برگمان خوانش: #آرش_محمودی ‌‌ترجمه :#مهوش_تابش #مسعود_فراستی برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی و هفتم ۹ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#خاطرات_آدم_و_حوا» (قسمت سوم ) نویسنده: «#مارک_تواین» خوانش: «#حمیدرضا_دانش» «#نازنین_تقی_زادیه» مترجم: «#حسن_علیشیری» برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی و ششم ۸ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#هزار_خورشید_تابان» (قسمت دوازدهم) نویسنده: #خالد_حسینی خوانش: #شکیبا_کهندانی‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی‌ و پنجم ۷ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#عروسی_عباس_خان» «فصل هشتم» جلد اول از (#چهارپاره_دختران_و_مادران) نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی» خوانش: «#مریم_حاجی_بنده» ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی و چهارم ۶ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#سفر_به_انتهای_شب» (قسمت بیست و چهارم ) نویسنده: #لویی_فردینان_سلین خوانش: #رحمان_حسینی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی و سوم ۴ مهر ۱۴۰۰ ‌ داستان: «#فانوس_خیال» (قسمت شانزدهم) نویسنده: #اینگمار_برگمان خوانش: #آرش_محمودی ‌‌ترجمه :#مهوش_تابش #مسعود_فراستی برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان ظهر بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی و دوم ۲ مهر ۱۴۰۰ ‌ «#جمعگی»(هفتم) ‌این قسمت با «#محمد_امین_چیتگران» معرفی و نقد «#کمدی_الهی» از “#دانته_آلیگیری” برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی و یکم ۱ مهر ۱۴۰۰ داستان: «#هزار_خورشید_تابان» (قسمت یازدهم) نویسنده: #خالد_حسینی خوانش: #شکیبا_کهندانی‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و سی‌اُم ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ داستان: «#عروسی_عباس_خان» «فصل هفتم» جلد اول از (#چهارپاره_دختران_و_مادران) نویسنده: «#مهشید_امیرشاهی» خوانش: «#مریم_حاجی_بنده» ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و بیست و نهم ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ داستان: «#سفر_به_انتهای_شب» (قسمت بیست و سوم ) نویسنده: #لویی_فردینان_سلین خوانش: #رحمان_حسینی ‌ برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
دوستان شب بخیر شماره‌ی هزار و نهصد و بیست و هشتم ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ‌ داستان: «#فانوس_خیال» (قسمت پانزدهم) نویسنده: #اینگمار_برگمان خوانش: #آرش_محمودی ‌‌ترجمه :#مهوش_تابش #مسعود_فراستی برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر: www.hamibash.com/dastaneshab و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر: www.paypal.me/mhmdata اقدام کنید. ‌ #داستان_شب
loading
Comments (1635)

ID23680263

عالیییییی بود، ممنون

Oct 19th
Reply

DoniyA

چقدر این داستان خوبه 😍 خوانش گوینده هم‌بی‌نظیره کاش باز هم از کارهای مشهید‌امیرشاهی بذارید ♥️

Oct 19th
Reply

❤❤

خیلی عالی بود ممنون از شما

Oct 18th
Reply

❤❤

خیلی عالی بود ممنون از شما

Oct 18th
Reply

Flor

من بواسطه شما با مهشبد امیر شاهی اشنا شدم عالیه همه چیز خوانش از همه بهتر👍👍👍👍

Oct 17th
Reply (1)

Flor

هنوز طالبان بوجود نیومده ولی این مرد رفتارش با طالبان فرقی نداره 😔😔😔

Oct 17th
Reply

elham khakpoor

داستان قشنگ و خوانش فوق العاده دوست داشتنی ،،،

Oct 16th
Reply (1)

shekoofeh radjaie

من چند بار این قسمت رو گوش دادم... هر بار حس میکنم این منِ آینده‌ست... حس خوبی بهش دارم... ممنون ازتون💓

Oct 16th
Reply

mojtaba lotfi

خیلی عالیه. تنها ایرادش نامرتب بودن داستان هاست پشت سر هم نیستن باید دنبال قسمت بعدی قصه ای که گوش میدید بگردی

Oct 15th
Reply

Nill

بسيار عالي بود اين جمعگي

Oct 15th
Reply

maah baanoo

گوینده عالیه مرسی

Oct 14th
Reply

maah baanoo

عالی..

Oct 14th
Reply

maah baanoo

راوی افتضاحه..نمیشه گوش داد.

Oct 14th
Reply

Zohre Hashemi

دقیقه ۱۳:۳۱ جمله "راه نفوذی... "رو به نظرم اشتباه خوندید این جمله در ادامه توصیف "تجاوز" در جمله قبل باید باشه. این طوری که راوی خونده بی‌معنیه.

Oct 14th
Reply

Zohre Hashemi

سلام دوستان داستان شب . ممنون آقای رحمانی صدای گیرایی داری و خوب کتاب رو میخونی اما بیشتر جاها متاسفانه اشتباه داری گاهی لحن جمله و مکث‌هات نادرسته و گاهی کلمه‌ها. مثلا دقیقه ۴:۲۱ همین قسمت "و زیر دلشوره فردا ..." رو "وزیر" خوندین. اجراتون خیلی بهتر میشه اگر قبل ضبط متن رو با دقت بیشتری بخونید. سپاسگزارم از زحمت و وقتی که میذارین.

Oct 14th
Reply (1)

علیرضا غران

بسیار عالی و جذاب

Oct 12th
Reply

mari

خوانش و داستان هر دو عالی 👌🏼

Oct 12th
Reply (3)

Lale Shafiee

چقدر لذت بردم ...خیته نباشید ....خدا خیرتان بدهد....

Oct 12th
Reply

فرزانه زودفهم

بی نظیر

Oct 11th
Reply (1)

ali reza

سلام لطفا لطفا آهنگ ترکی منتخب خانم خدابنده رو درکانال کرشنگی بزارین ⚘

Oct 11th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store