Discoverپادکست کتابخوانی پاک زیستن
پادکست کتابخوانی پاک زیستن

پادکست کتابخوانی پاک زیستن

Author: Saeid

Subscribed: 68Played: 1,553
Share

Description

در این پادکست کتب و متون رسمی و غیر رسمی برنامه 12 قدمی معتادان گمنام ایران ذیل جلسات هفتگی کتابخوانی خوانده شده و برداشت و نقطه نظرات دوستان در خصوص صفحات خوانده شده روایت می‌گردد.
24 Episodes
Reverse
پادکست کتابخوانی پاک زیستن | جلسه بیست و چهارم (پایان کتاب)| کتاب 12عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 110 الی 118 پادکست پاک زیستنسایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
پادکست کتابخوانی پاک زیستن | جلسه بیست و سوم | کتاب 12عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 106الی 109پادکست پاک زیستنسایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
پادکست کتابخوانی پاک زیستن | جلسه بیست و دوم| کتاب 12عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 101الی 106پادکست پاک زیستنسایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه بیست و یکم

جلسه بیست و یکم

2021-03-0601:05:13

پادکست کتابخوانی پاک زیستن | جلسه بیست و یکم | کتاب 12عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 96 الی 100پادکست پاک زیستنسایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه بیستم

جلسه بیستم

2021-02-1457:49

پادکست کتابخوانی پاک زیستن | جلسه بیستم | کتاب 12عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 91 الی 96پادکست پاک زیستنسایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه نوزدهم

جلسه نوزدهم

2021-02-1301:06:59

پادکست کتابخوانی پاک زیستن | جلسه نوزدهم | کتاب 12عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 85 الی 91سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه هجدهم

جلسه هجدهم

2021-01-3155:211

جلسات کتابخوانی | جلسه هجدهم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 80 الی 85سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه هفدهم

جلسه هفدهم

2021-01-3155:061

جلسات کتابخوانی | جلسه هفدهم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 78 الی 80سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه شانزدهم

جلسه شانزدهم

2021-01-3153:391

جلسات کتابخوانی | جلسه شانزدهم| کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 75 الی 78سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه پانزدهم

جلسه پانزدهم

2021-01-3155:551

جلسات کتابخوانی | جلسه پانزدهم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 68 الی 74سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه چهاردهم

جلسه چهاردهم

2021-01-3149:031

جلسات کتابخوانی | جلسه چهاردهم| کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 64 الی 68سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه سیزدهم

جلسه سیزدهم

2021-01-3140:381

جلسات کتابخوانی | جلسه سیزدهم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 59 الی 64سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه دوازدهم

جلسه دوازدهم

2021-01-3152:001

جلسات کتابخوانی | جلسه دوازدهم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 56 الی 59سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه یازدهم

جلسه یازدهم

2021-01-3149:013

جلسات کتابخوانی | جلسه ششم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 52 تا 56 سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه دهم

جلسه دهم

2021-01-3158:471

جلسات کتابخوانی | جلسه دهم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 47 تا 52سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه نهم

جلسه نهم

2021-01-3150:522

جلسات کتابخوانی | جلسه نهم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 38 الی 47سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه هشتم

جلسه هشتم

2021-01-3152:392

جلسات کتابخوانی | جلسه هشتم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 34 الی 38سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه هفتم

جلسه هفتم

2021-01-3150:541

جلسات کتابخوانی | جلسه هفتم| کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 28 الی 34سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه ششم

جلسه ششم

2021-01-3052:401

جلسات کتابخوانی | جلسه ششم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 27 الی 28سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
جلسه پنجم

جلسه پنجم

2021-01-3047:333

جلسات کتابخوانی | جلسه پنجم | کتاب 12 عامل ویرانگر در فرآیند بهبودینویسنده : دکتر الن برگرصفحات 25 الی 27سایت پادکست پاک زیستنحمایت مالیتوییترکانال کتابخوانیاینستاگرامآیدی ارسال نظرات و پیشنهادات#پادکست_پاک_زیستن
loading
Comments (6)

Hamidreza Moghanloo

لینک جلسات آنلاین تون رو میتونین بذارید

Jun 30th
Reply (1)

Hamidreza Moghanloo

متشکر از خدمات بی شائبه شما

May 25th
Reply

Hamidreza Moghanloo

معتادان امروز خوشبخترند ممنون از کار زیباتون حمیدرضا از آلمان که میتونم از گوش دادن به تجربیات شما ازین جواهرات ارزشمند بهره ببرم

May 10th
Reply (2)
Download from Google Play
Download from App Store