Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
انسانها تنها موجوداتی هستند که می توانند به وسیله خود، مورد تحلیل و شناسایی قرار گیرند. اگزیستانسیالیزم یکی از مکاتب فلسفی است که تمام همت خود را مصروف شناساندن انسان کرده است؛ اینکه ما چگونه موجوداتی هستیم؟ و به چه روشی می‌توان آدمیان را شناخت؟ و در این راه چه ابزارهایی داریم؟ مباحثی است که در این گفتار مطرح شده است
وظیفه گرایی

وظیفه گرایی

2022-08-2903:16

وظیفه گرایی در اخلاق، نظریه ای است که معتقد است قوانین اخلاق مطلق اند،یعنی اگر می گوییم راستگویی خوب است همیشه و در همه جا، بدون استثنا، خوب است و اگر می‌گوییم دروغگویی بد است، همیشه و در همه جا بدون استثنا، بد است .گفتار وظیفه گرایی به این مهم پرداخته است
فایده گرایی

فایده گرایی

2022-08-1002:05

این گفتار به بحث فایده‌گرایی می پردازد فایده‌گرایی نظریه اخلاقی است که خوبی و بدی اعمال انسان ها را وابسته به فواید آن می داند و معتقد است نتایج یک فعل بشمار می گویند کدام عمل درست و کدام نادرست است
ذهنیت گرایی

ذهنیت گرایی

2022-08-0202:39

ذهنیت گرایی در اخلاق بر این باور است که موضوعات و اوصاف اخلاقی مانند ظلم و عدالت، بدی و خوبی، همگی بر ساخته ی ذهن آدمیان است و این امور به هیچ عنوان در جهان خارج وجود ندارند. از منظر ذهنیت گرایان موضوعات و احکام هنری نیز مشمول همین داوری هستند و غیره
عینیت گرایی

عینیت گرایی

2022-07-1603:08

عینیت گرایی در اخلاق جریان فلسفی است که معتقد است اوصاف اخلاقی مانند خوبی و بدی ،درست و نادرست،و همچنین موضوعات اخلاقی مانند راستگویی و دروغگویی،ظلم و عدالت ، مستقل از ذهن و اندیشه آدمیان در جهان خارج وجود دارند.از دیدگاه این دسته از فیلسوفان همین تلقی را در مورد هنر نیز می توان بکار بست…
تجربه گرایی

تجربه گرایی

2022-07-0902:34

اندیشمندان فراوانی در فلسفه معتقدند ،اگاهی های بشر ،همگی از تجربه بدست می اید اما مراد از تجربه و تجربه گرایی چیست؟…. 
عقل گرایی

عقل گرایی

2022-07-0203:52

چه بسیار پیش آمده است که حواسمان ما را فریب داده است. گاهی فکر می کنیم چیزی را که وجود ندارد می‌بینیم یا صدای آن را می‌شنویم. شاید جهان پیرامون ما آنچنان است که به نظر ما می‌رسد، نه آن‌که مطمئناً وجود داشته باشد.آیا هیچ چیز قطعی و مسلم وجود ندارد برخی اعتقاد دارند که امور قطعی و مسلم وجود دارد به نظر اینان…
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store