Discoverپادکست دغدغه ایران
پادکست دغدغه ایران

پادکست دغدغه ایران

Author: Mohammad Fazeli

Subscribed: 49,938Played: 1,588,606
Share

Description

دغدغه ایران، پادکست معرفی کتاب، تحلیل اجتماعی و روایت صوتی نوشتارهای محمد فاضلی است. محمد فاضلی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام است. این پادکست درباره مسائل، راهکارهای توسعه ایران است و دوشنبه هر هفته منتشر می‌شود
86 Episodes
Reverse
اپیزود هشتادوپنجم پادکست دغدغه ایران تغییر: رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود؟ تغییر اجتماعی چگونه رخ می‌دهد؟ چرا مردم برخی تغییر رفتارها را می‌پذیرند و در مقابل برخی دیگر مقاومت می‌کنند؟ چرا برخی محصولات خوب طراحی‌شده در بازارها شکست می‌خورند و محصولات بدتر از آن‌ها موفق می‌شوند؟ دیمون سنتولا در کتاب «تغییر: رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود؟» نظریه‌ای برای تبیین تغییر اجتماعی بر مبنای دانش شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌کند. اپیزود 85 اولین قسمت از شرح این کتاب در پادکست دغدغه ایران است. صفحه نشر آموختهعرضه کتاب تغییر با پانزده درصد تخفیفکد تخفیف: diran کتاب تغییر در صفحه برگ برگتخفیف بیست درصد پرسشنامه نظرسنجی درباره پادکست حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشارخرداد هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادوچهارم پادکست دغدغه ایران توسعه در تله سیاست: دشواری برون‌رفت چرا اقتصاد ایران دچار وضعیت بحرانی درازمدت است؟ چرا دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران علی‌رغم تفاوت‌های سیاسی و سر دادن شعارهای متفاوت، خطاهای سیاستی را تکرار می‌کنند؟ حسین درودیان بعد از تشریح کلان‌تصویری از چگونگی اثر سیاست بر اقتصاد ایران که سبب‌ساز بی‌ثباتی، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین، و شکل نگرفتن تولید کارخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در یک بخش خصوصی کارآمد شده است، پیچیدگی‌های برون‌رفت از این وضعیت را در شرایط سیاسی ایران امروز شرح می‌کند صفحه برگ برگتخصصی معرفی کتابصفحه برگ برگ در تلگرام حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه                 تاریخ انتشاراردیبهشت هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادوسوم پادکست دغدغه ایران توسعه در تله سیاست: هویت، امنیت و بی‌ثباتی چرا اقتصاد ایران دچار وضعیت بحرانی درازمدت است؟ چرا دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران علی‌رغم تفاوت‌های سیاسی و سر دادن شعارهای متفاوت، خطاهای سیاستی را تکرار می‌کنند؟ حسین درودیان در اپیزود 83 پادکست دغدغه ایران، کلان‌تصویری از چگونگی اثر سیاست بر اقتصاد ایران و شکل دادن درهم‌بافته‌ای پیچیده می‌گوید که سبب‌ساز بی‌ثباتی، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین، و شکل نگرفتن تولید کارخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در یک بخش خصوصی کارآمد می‌شود. حامی مالی این اپیزودشرکت اینوتکس ایرانتولیدکننده نرم‌افزار مدیریت دانشِ رای وَن حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com اینستاگرام پادکست موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه                 تاریخ انتشارفروردین هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادودوم پادکست دغدغه ایران راه باریک آزادی – درس‌هایی برای آزادی آزادی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» استدلال می‌کنند که آزادی فقط در توازن بین قدرت و ظرفیت حکومت و قدرت جامعه برای مقید کردن این حکومت باظرفیت حاصل می‌شود. اپیزود 82 پادکست دغدغه ایران – بخش چهارم از شرح کتاب راه باریک آزادی – ضمن بررسی تاریخ آزادی در چین و آرژانتین، درس‌های برآمده از کتاب «راه باریک آزادی» را خلاصه و ارائه می‌کند  حامی مالی این اپیزودشرکت اینوتکس ایرانتولیدکننده نرم‌افزار مدیریت دانشِ رای وَنخرید کتاب راه باریک آزادیاز صفحه برگ برگبا پانزده درصد تخفیف مؤسسه نیکوکاری رعد حمایت از پادکستشناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com اینستاگرام پادکست موسیقی آغازینقطعه سلام، اثر استاد حسن کسائی Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشارفروردین هزار و چهارصد و دو
اپیزود هشتادویکم پادکست دغدغه ایران راه باریک آزادی – از عربستان تا سوئیس آزادی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» استدلال می‌کنند که آزادی فقط در توازن بین قدرت و ظرفیت حکومت و قدرت جامعه برای مقید کردن این حکومت باظرفیت حاصل می‌شود. اپیزود 81 پادکست دغدغه ایران – بخش سوم از شرح کتاب راه باریک آزادی – در ادامه شرح تاریخ پیدایش آزادی در اروپای غربی و انگلستان، تجربه تحولات در امپراطوری اسلامی، ایتالیای شمالی، سوئیس، آمریکا، عربستان معاصر، هند و آفریقای جنوبی را بررسی می‌کند حامی مالی این اپیزودشرکت اینوتکس ایرانhttps://inknowtex.irتولیدکننده نرم‌افزار مدیریت دانشِ رای وَن خرید کتاب راه باریک آزادیصفحه برگ برگبا پانزده درصد تخفیف حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com موسیقی آغازینKayhan Kalhor & M.R. Shajarian – Desert Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشاراسفند هزار و چهارصدویک
اپیزود هشتادم پادکست دغدغه ایران راه باریک آزادی – از یونان باستان تا انگلستان آزادی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» استدلال می‌کنند که آزادی فقط در توازن بین قدرت و ظرفیت حکومت و قدرت جامعه برای مقید کردن این حکومت باظرفیت حاصل می‌شود. اپیزود 80 پادکست دغدغه ایران – بخش دوم از شرح کتاب راه باریک آزادی – تجربه تاریخی تحقق آزادی در یونان باستان، اروپای غربی و انگلستان را مرور می‌کند. حامی مالی این اپیزودشرکت اینوتکس ایرانhttps://inknowtex.irتولیدکننده نرم‌افزار مدیریت دانشِ «رای وَن» خرید کتاب راه باریک آزادیصفحه برگ برگبا پانزده درصد تخفیف حمایت از پادکستhttps://hamibash.com/dirancast شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com اینستاگرام پادکستhttps://www.instagram.com/dirancast موسیقی آغازینKayhan Kalhor & M.R. Shajarian – Desert Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشاراسفند هزار و چهارصدویک
اپیزود هفتادونهم پادکست دغدغه ایران راه باریک آزادی – بخش اول آزادی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» استدلال می‌کنند که آزادی فقط در توازن بین قدرت و ظرفیت حکومت و قدرت جامعه برای مقید کردن این حکومت باظرفیت حاصل می‌شود. اپیزود 79 پادکست دغدغه ایران – بخش اول از شرح کتاب راه باریک آزادی – بخشی از نظریه این دو نویسنده درخصوص رسیدن به آزادی از میان دالانی باریک را تشریح می‌کند. حامی مالی این اپیزودمؤسسه آموزش عالی مهر البرزhttps://mehralborz.ac.ir خرید کتاب راه باریک آزادیاز صفحه برگ برگhttps://podro.shop/barggbargg/DGbEb9dZبا پانزده درصد تخفیف حمایت از پادکستhttps://hamibash.com/dirancast شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.comاینستاگرام پادکستhttps://www.instagram.com/dirancast  موسیقی آغازینKayhan Kalhor & M.R. Shajarian – Desert Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشاراسفند هزار و چهارصدویک
اپیزود هفتادوهشتم پادکست دغدغه ایران نقش دولت در تحول صنعتی: بیست درس برای توسعه اپیزودهای 70، 74، 75، 76 و 77 پادکست دغدغه ایران به شرح کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» اختصاص داشته است. این اپیزود جمع‌بندی درس‌های کتاب برای نقش دولت در تحول صنعتی را ارائه می‌کند. این اپیزود هم‌چنین جمع‌بندی فصل چهارم پادکست دغدغه ایران (اپیزودهای 52 تا 78) و راه‌های تحقق توسعه اقتصادی و سیاسی منجر به دموکراتیک شدن نیز هست اطلاعات تماس استارت‌آپ پاناکhttps://paanaak.netتلفن تماس: 02128426871کد تخفیف خرید محصول: diran اطلاعات تماس شرکت رهنمان برای کتاب صوتیوبسایت: http://www.rahnaman.comایمیل: info@rahnaman.comتلفن: 02191006767کد تخفیف خرید محصول: diran حمایت از پادکستhttps://hamibash.com/dirancast شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com ضبط این اپیزود در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد انجام شده استhttps://raad-charity.org موسیقی آغازینKayhan Kalhor & M.R. Shajarian – Desertموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsJef Martens – TrepidationSleep Dealer – AberrationAmadea Music Productions - Inescapable ChaosHammock – ReleaseCarlos Estella - Couldn't Be HappierTigran Papazyan – Unbroken Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشاربهمن هزار و چهارصدویک
اپیزود هفتادوهفتم پادکست دغدغه ایران نقش دولت در تحول صنعتی: تخصص و ملی‌گرایی نقش دولت در توسعه و صنعتی‌شدن از اوایل دهه 1980 تحلیل و در ادبیات توسعه بر آن تأکید شده است. پیتر اوانز در کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» (1380) مدعی است دولت‌ها تحت شرایط خاصی می‌توانند به توسعه کمک کنند. مفهوم محوری او «خودگردانی متکی به جامعه» است و در این اپیزود نقش دولت در توسعه صنعت فناوری اطلاعات در هند، برزیل و کره جنوبی را بررسی می‌کند. نقش برنامه‌ریزان متخصص و ملی‌گرا در این اپیزود تشریح می‌شود. کتاب را انتشارات طرح نو در 476 صفحه با ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر منتشر کرده است. چهار اپیزود دیگر (شماره‌های 70، 74، 75 و 76) درباره این کتاب قبلاً منتشر شده استصفحه اینستاگرام معرفی کتاب برگ برگhttps://www.instagram.com/barggbargg حمایت از پادکستhttps://hamibash.com/dirancastشناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com ضبط این اپیزود در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد انجام شده است.https://raad-charity.org  موسیقی آغازینKayhan Kalhor & M.R. Shajarian – Desertموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsJef Martens – TrepidationOlexandr Ignatov – MotherlandFight Or Flight – AirburstEmpire Of Excellence – HadarEmpire Of Excellence – Spica Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشاربهمن هزار و چهارصدویک 
اپیزود هفتادوششم پادکست دغدغه ایران نقش دولت در تحول صنعتی: فولاد، نساجی و خودروسازی نقش دولت در توسعه و صنعتی‌شدن از اوایل دهه 1980 تحلیل و در ادبیات توسعه بر آن تأکید شده است. پیتر اوانز در کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» (1380) مدعی است دولت‌ها تحت شرایط خاصی می‌توانند به توسعه کمک کنند. مفهوم محوری او «خودگردانی متکی به جامعه» است و در این اپیزود ارزیابی اوانز از نقش دولت در توسعه صنعتی با توجه به ویژگی‌های بخش‌های مختلف فولاد، نساجی و خودروسازی بررسی می‌شود. کتاب را انتشارات طرح نو در 476 صفحه با ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر منتشر کرده است. سه اپیزود دیگر (شماره‌های 70، 74 و 75) درباره این کتاب قبلاً منتشر شده است. حمایت از پادکستhttps://hamibash.com/dirancast شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.com ضبط این اپیزود در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد انجام شده است.https://raad-charity.org موسیقی آغازینKayhan Kalhor & M.R. Shajarian – Desertموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsJef Martens – TrepidationYohi - When the love thing of the pastShankar Ehsaan Loy,Naveen Kumar – SajdaaTonal Chaos Trailer Music - Summer From Four SeasonsCody Martin - Playing GamesCody Martin - LeviathanCody Martin – Insidious Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین                 تاریخ انتشاردی هزار و چهارصدویک
اپیزود هفتادوپنجم پادکست دغدغه ایران نقش دولت در تحول صنعتی: از زئیر تا ژاپن نقش دولت در توسعه و صنعتی‌شدن از اوایل دهه 1980 تحلیل و در ادبیات توسعه بر آن تأکید شده است. پیتر اوانز در کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» (1380) مدعی است دولت‌ها تحت شرایط خاصی می‌توانند به توسعه کمک کنند. مفهوم محوری او «خودگردانی متکی به جامعه» است و در این اپیزود ارزیابی او از دولت و توسعه صنعتی در زئیر، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، برزیل و هندوستان بررسی می‌شود. کتاب را انتشارات طرح نو در 476 صفحه با ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر منتشر کرده است. قسمت‌های اول و دوم شرح این کتاب در اپیزود‌های 70 و 74 ارائه شده است. حمایت از پادکستhttps://hamibash.com/dirancast ضبط این اپیزود در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد انجام شده است.https://raad-charity.org  موسیقی آغازینKayhan Kalhor & M.R. Shajarian – Desertموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsJef Martens – TrepidationFight or Flight Music – StrongholdArt Tawanghar - Ineffable FeatherAmadea Music Productions - Neons of MetropolisNaveen Kumar - Aao Na- InstrumentalTienYinMen – ReunionTophat Panda - Lost LegendBeautiful Light Music In China - Love Normandy Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشاردی هزار و چهارصدویک
اپیزود هفتادوچهارم پادکست دغدغه ایران نقش دولت در تحول صنعتی: استقلال متکی به جامعه نقش دولت در توسعه و صنعتی‌شدن از اوایل دهه 1980 تحلیل و در ادبیات توسعه بر آن تأکید شده است. پیتر اوانز در کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» (1380) مدعی است دولت‌ها تحت شرایط خاصی می‌توانند به توسعه کمک کنند. وی «استقلال متکی به جامعه» دولت را شرط نقش‌آفرینی مثبت آن در تحول صنعتی می‌داند. این اپیزود مفهوم «استقلال متکی به جامعه» را تشریح می‌کند. کتاب را انتشارات طرح نو در 476 صفحه با ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر منتشر کرده است. قسمت اول شرح این کتاب در اپیزود 70 ارائه شد. حمایت از پادکستhttps://hamibash.com/dirancast اطلاعات تماس شرکت رهنمانوبسایت: http://www.rahnaman.comایمیل: info@rahnaman.comتلفن: 02191006767موسیقی آغازینKayhan Kalhor & M.R. Shajarian – Desertموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsSongs To Your Eyes – BelieversJef Martens – TrepidationFearless Motivation Instrumentals – AboveLux-Inspira - World CupSongs To Your Eyes – Truth RevealedKeith Merrill - Othersideگوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشارآذر هزار و چهارصدویک
اپیزود هفتادوسوم پادکست دغدغه ایران توسعه ایران: روزنه امیدی باقی مانده؟ آیا روزنه امیدی برای توسعه ایران باقی مانده است؟ توسعه‌خواهان برای پیشبرد توسعه ایران باید چه راه‌هایی را در پیش بگیرند؟ مجتبی لشکربلوکی بعد از شرح آراء ده نفر از محققان توسعه و تشریح علل عقب‌ماندگی ایران از نگاه آن‌ها، شش مسیر کلی حرکت به سمت توسعه‌یافتگی را طرح کرده و بر اساس میزان امکان‌پذیری آن‌ها، در نهایت دو استراتژی اصلی و دو استراتژی مکمل برای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی ارائه می‌کند. این اپیزود، قسمت دوم از گفت‌وگو با مجتبی لشکربلوکی بر محور کتاب «استراتژی توسعه ایران» و درباره استراتژی‌های حرکت به سمت توسعه است.  حمایت از پادکست ضبط این اپیزود در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد انجام شده است. اطلاعات تماس با ریزنهاد مهارت‌آموزی 02188371104maamotak@gmail.com موسیقی آغازینقطعه نینوا – اثر استاد حسین علیزادهموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsVarious Artists - Good ConditionAmadea Music Productions - The Untold ScriptureTrevor Kowalski - The Island MistOlexandrMusic - Epic AdventureSongs To Your Eyes - Truth RevealedCosmic Koala - Starlight Email: dirancast@gmail.com مجری: محمد فاضلیمیهمان: دکتر مجتبی لشکربلوکیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشارآذر هزار و چهارصدویک 
اپیزود هفتادودوم پادکست دغدغه ایران توسعه ایران: چرا کار به این‌جا کشید؟ ایران چرا عقب ماند؟ نظریه‌پردازان مختلف به این سؤال پاسخ‌های متفاوت و در سطوح مختلف ارائه کرده‌اند. مجتبی لشکربلوکی در کتاب «استراتژی توسعه ایران: چرا ایران عقب ماند؟ چگونه پیشرفت کنیم؟» پاسخ‌های ده نفر از محققان در زمینه توسعه ایران را تحلیل، خلاصه و صورت‌بندی کرده است. وی سپس تلاش می‌کند تا مدلی تلفیقی و چندسطحی از عقب‌ماندگی ایران ارائه کند. لشکربلوکی بر مبنای همین بررسی راهبردهایی برای پیشرفت ایران هم ارائه می‌کند. گفت‌وگو با مجتبی لشکربلوکی درباره کتابش در دو اپیزود 72 و 73 ارائه می‌شود. اپیزود 72 شرح او از علل عقب‌ماندگی را ارائه می‌کند. حمایت از پادکست ضبط این اپیزود در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد انجام شده است.موسیقی آغازینقطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائیموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsVarious Artists - Good ConditionARKIVAL - After the FallAmadea Music Productions - The Untold ScriptureAmadea Music Productions - Call for a HeroAmadea Music Productions - Approaching to the RealityGod Is An Astronaut - Empyrean Glow/Crystal Canyon Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشارآبان هزار و چهارصدویک
اپیزود هفتادویکم پادکست دغدغه ایران جامعه‌شناسی اعتراض در ایران امروز اعتراض اجتماعی در شهرهای مختلف و در مدت قریب به دو هفته، بعد از مرگ مهسا امینی، این پرسش را پیش کشید که جامعه ایران چرا معترض است و چرا اعتراض‌ها به سرعت تند می‌شوند؟ محمد فاضلی در این اپیزود ضمن آن‌که چرایی جنبشی و اعتراضی بودن جامعه ایران را شرح می‌دهد، راهکارهای مواجهه با این مسأله و تعدیل/حل آن‌ها را نیز برشمرده است. حمایت از پادکست صفحه معرفی کتاب برگ برگموسیقی آغازینقطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائیموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsShahead Mostafafar – EclipseShahead Mostafafar - This Will Be the EndShahead Mostafafar – EvolutionShahead Mostafafar – FallenShahead Mostafafar – Eternity ClockMaurice Jarre - The MessageDLJ – PassengerSokoote Kavir - Kayhan KalhorAmadea Music Productions - NightcrawlerAdrián Berenguer - What LurksAmadea Music Productions – FluxSuraaj Parab - Allegory of Mind Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلی                    امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشارمهر هزار و چهارصدویک
اپیزود هفتادم پادکست دغدغه ایران نقش دولت در تحول صنعتی: یغماگر یا توسعه‌گرا نقش دولت در توسعه و صنعتی‌شدن از اوایل دهه 1980 تحلیل و در ادبیات توسعه بر آن تأکید شده است. پیتر اوانز در کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» (1380) مدعی است دولت‌ها در اقتصاد دخالت می‌کنند، برخی دولت‌ها توسعه‌گرا هستند و می‌توانند نقش مؤثری در توسعه داشته باشند، و ویژگی‌های ساختاری دولت‌های توسعه‌گرا را تحلیل می‌کند. وی هم‌چنین نقش دولت در توسعه صنعت فناوری اطلاعات در کره جنوبی، هندوستان و برزیل را تحلیل و مقایسه می‌کند. این اپیزود عمده‌ترین بنیان‌های نظری دیدگاه اوانز را تشریح می‌کند. کتاب را انتشارات طرح نو در 476 صفحه با ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر منتشر کرده است. حمایت از پادکست صفحه معرفی کتاب برگ برگ مؤسسه نیکوکاری رعدموسیقی آغازینقطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائیموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsVarious Artists - Good ConditionARKIVAL - After the FallARKIVAL - Life Finds a WayARKIVAL - DaybreakAmadea Music Productions – RemnantAmadea Music Productions - Against the Rising TideAmadea Music Productions - Heretic's HopeAmadea Music Productions - The Untold ScriptureJens Buchert - Escape from Mordor Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلی                                                                                                      امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشارشهریور هزار و چهارصدویک
اپیزود شصت‌ونهم پادکست دغدغه ایران فولاد مبارکه: فراتر از نود و دو هزار میلیارد تومان                                                                                                           گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه در شهریور 1401 سبب شد تا عدد 92 هزار میلیارد تومان تخلف، فضای رسانه‌ای کشور را پر کند. گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اما نشان‌دهنده نکات بسیار مهمی درباره اقتصاد و حکمرانی در ایران است که نباید آن‌ها را به فراموشی سپرد و فقط به عدد تخلف ذکرشده اکتفا کرد. میثم هاشم‌خانی، تحلیل‌گر اقتصادی، در اپیزود 69 پادکست دغدغه ایران بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه را بازخوانی می‌کند تا سازوکار بروز تخلف در فولاد مبارکه آشکار شود. حمایت از پادکست شناسه پیپالMfpaypal97@gmail.comضبط اپیزود 69 در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد انجام شده استموسیقی آغازینقطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائیموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsVarious Artists - Good ConditionTom Caufield - The Ever Present OriginMartin Czerny - Their Last, TogetherAShamaluevMusic – TragedyMAU – vagabondNO SPIRIT - Winds On MarsLong Distance Calling - 500 YearsShahead Mostafafar - In a Way In a LoveAtom Music Audio – UnbreakableSongs To Your Eyes - News At Large Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشارشهریور هزار و چهارصدویک
اپیزود شصت‌وهشتم پادکست دغدغه ایران ایران در جهان: تحریم‌ها و راهکارهادکتر مجید شاکری در اولین قسمت از گفت‌وگویش با محمد فاضلی (اپیزود 67) استدلال کرد که نقش ایران در جهان به عنوان تأمین‌کننده نفت و حافظ امنیت انتقال انرژی خلیج فارس، دیگر برای آمریکا به اندازه گذشته اهمیت ندارد و همین سبب سهولت تحریم ایران برای آمریکا شده و ایران به بخشی از پرونده مهار چین برای آمریکا‌ تبدیل شده است. وی در اپیزود 68 راهکارهای مواجهه با تحریم‌ها به قصد تأمین منافع ملی ایران را شرح می‌کند. حمایت از پادکست شناسه پیپال:Mfpaypal97@gmail.comضبط اپیزودهای 67 و 68 در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد انجام شده است. موسیقی آغازینقطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائیموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsVarious Artists - Good ConditionPremiumTraX - Keep on RockingAtom Music Audio - False FlagNothingtosay - The DawnMaxKoMusic - The Call Of The MotherlandClimax – CommanderEvolving Sound – SyndicateCody Martin - Drunken ThrushAlireza Mahdiloo - To the LightSongs To Your Eyes - Believers Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشارشهریور هزار و چهارصدویک
اپیزود شصت‌وهفتم پادکست دغدغه ایران ایران در جهان: نقشی که از دست رفتقسمت اول گفت‌وگو با دکتر مجید شاکریایران در جهان چه نقشی داشته و این نقش چگونه تغییر کرده است؟ نقش امروز ایران در جهان چیست؟ تغییر یافتن این نقش و جایگاه متناظر با آن چه تأثیری بر سرنوشت ایران باقی گذاشته است؟ تحریم‌های آمریکا علیه ایران ناشی از چیست و چگونه تغییر در نقش بین‌المللی ایران بر آن‌ها تأثیرگذار بوده است؟ قسمت اول گفت‌وگو با دکتر مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی، به این سؤالات پرداخته و دیدگاه وی درباره از دست رفتن نقش بین‌المللی چند دهه گذشته ایران و اثرات آن‌را بررسی می‌کند. حمایت از پادکستحامی‌باش شناسه پیپالmfpaypal97@gmail.comصفحه معرفی کتاب برگ برگ لینک فروش کتاب نقشه جدید جهانموسیقی آغازینقطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائیموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsVarious Artists - Good ConditionTargol Khalighi – KooshAmadea Music Productions – HungerAmadea Music Productions – PowerEmpire Of Excellence - Zero HourVarious Artists - Spring FestivalAtom Music Audio – ArcanumPhil Rey - Marco PoloIvan Luzan - Chinese New YearAmadea Music Productions - The MomentPremiumTraX - Keep on Rocking Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشارمرداد هزار و چهارصدویک
اپیزود شصت‌وششم پادکست دغدغه ایران چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ نهادهای استثماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین چرا برخی کشورها توسعه‌یافته و ثروتمندند و برخی دیگر توسعه‌نیافته و فقیر؟ آیا تفاوت‌های کشورها از نظر جغرافیا، اقلیم، فرهنگ یا دانایی و نادانی حکمرانان‌شان می‌تواند توضیح‌دهنده تفاوت سطح توسعه‌یافتگی باشد؟ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب ستایش‌شده «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» ماهیت استثماری یا فراگیر بودن نهادهای اقتصادی و مطلقه یا کثرت‌گرا بودن نهادهای سیاسی را تعیین‌کننده وضعیت توسعه کشورها می‌دانند. این اپیزود تاریخ توسعه را در آمریکای لاتین، آفریقا، روسیه و چین بررسی می‌کند. هم‌چنین انتقادات بر این کتاب نیز تشریح می‌شود.Paypal Username: mfpaypal97@gmail.com حمایت از پادکستحامی‌باش صفحه معرفی کتاب برگ برگ لینک فروش کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟موسیقی آغازینقطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائیموسیقی متنScott Buckley – FelicityYasumu - Repressed EmotionsVarious Artists - Good ConditionExodus Music and Sound - Eternal FlameHereafter - Late Night DrivesTienYinMen - Morning ClassLeo Rojas - Iko IkoOne Hour of Soviet Red Army MusicTraditional African Music Email: dirancast@gmail.com گوینده: محمد فاضلیامور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواهگرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین تاریخ انتشارمرداد هزار و چهارصدویک
loading
Comments (3065)

مجید سلیمانی

خوب بود. خوب شنیدم و به نظرم بسیاری از ما خواهان تغییر هستیم مشروط به آنکه ما جزیی از آن نباشیم

May 31st
Reply

Mahdi Moradi

بسیار عالی خسته نباشید

May 31st
Reply

🌱💚Bahar🌸🌸

عالی بود !

May 30th
Reply

احمد محمد پور

باتشکر از زحمات شما🙏🏻🌻

May 29th
Reply

Ahmadam.

خیلی درد آور بود اینطوری فرادستان با داشتن ثروت و همچنین ایدئولوژی برای بسیج عمومی خیلی راحت فرودستان را سرکوب میکنند نه نیاز دارند امتیاز بدن نه نیاز به دموکراسی دارند. بمیرم برای خودمون و آرزوهامون😔

May 28th
Reply

M molaei777

خییییلی کیف کردیم از شنیدنش،اگر چه ما درکمون از شکل گیری و دینامیک کلان روند ها ی اجتماعی مثل بخش پنهان کوه یخیه و هنوز «نمیدانم »های بسیاری هست اما این ابعاد و زوایایی این کتاب بررسی میکنه عالیه....

May 28th
Reply

Keshani Gholamali

با سلام و عرض ادب، یک تعریض و بیان خدشه: تمامی بحث، اعم از نظرات این کتاب و متفکران دیگری که در کتاب نقش دارند، و تمامی جوامعی که از آن‌ها یاد شده (تا پایان اپیزود 2) بر پایه‌ی پیش‌فرضِ وحشِ بزرگ (یا تقریبا همان لِویاتان) متمرکز بنا شده است، لویاتانی که پیوسته و همواره خواهان گسترش و دست‌اندازی به گستره‌‌های متنوع قدرت، از جمله گسترش حوزه‌ی جغرافیایی سلطه است. کتاب دارد راه حلی برای این امر می دهد که همان تعادل حساسِ نیم‌ساز دالانی در تمدن‌هایی به‌شدت متمرکز است. اما بیاییم دوباره نگاه کنیم: چطور است به شکل ریشه‌ای از قدرت تمرکززدایی کنیم و آن را به واحدهای کوچکی تبدیل کنیم که این همه داستان هم برای مان به‌وجود نیاورد، چنان‌که همین الان در نظام حکم‌رانیِ new england town در 6 ایالت شمال شرقی آمریکا و تقریبا در چند کانتون سویسی در حال اجرا است. بیش از 150 سال پیش، والی انگلیسی هند می نویسد «هر یک از روستاهای هند با نظام پنچایات راجِ خود، یک جمهوری خودمختار دمکراتیک اند» (به روایت نهرو). مشکل در بدیهی دانستن راهی است که تمدن‌سازی بزرگ‌مقیاسِ دائما پیشرونده (از نظر شدت سلطه، و نیز حوزه‌ی جغرافیایی سلطه) در پیش پای ما گذاشته‌اند، آن چنان که ما دایما فقط به تعمیر و اصلاح و تعدیل همین یک راه فکر می‌کنیم. به نظرم باید دوباره نگاه کرد و فقط به تعمیر آن‌چه که قدرت‌سالاران تمرکزگرا در طول تاریخ برای کارگزاران‌شان و متفکران این نوع ساختار و برای‌مان روایت و عرضه کرده اند بسنده نکنیم. گاندی، هند آینده را (هم‌چون نیو انگلند تاون) اقیانوسی با مجمع‌الجزایر روستاهای خودگردان‌ی می‌خواست که دمکراسی هر‌چه مستقیم‌تر، با مدیریت داوطلبانه در آن‌ها تحقق داشته باشد. یک شهر کوچک در وسط، و روستاهای اقماری در اطراف آن، و یک اقیانوس متشکل از تکرار این الگو‌ی تنوع‌پذیر و قابل انعطاف در سراسر سرزمین هند و البته که اگر موفق باشد، جذابیتی برای الگوبرداری حکمرانی و اقتصادی نو در همه‌ی دنیا. کتاب‌های - خودگردانی روستایی - ساروُدایا - بهروزی برای همه (جلد دوم) - آبروی فقر (اثر مجید رهنما، ترجمه‌ی نازی عظیما) در «سایت عدم خشونت» و کانال تلگرامی «گاه فرست غلامعلی کشانی اطلاعات بیشتری در این باره عرضه می‌کنند. با احترام.

May 28th
Reply

masood karami

حسین درودیان: چقدر خوبیم ماااااا!!!

May 28th
Reply

hadi fazaeli

گرفتار ارتش سایبری شدید استاد😆😆😆 من که تحت تاثیر قرار گرفتم و دیگه حرفای امثال شما رو باور نمیکنم😂 🙇‍♂️

May 28th
Reply

Mahmod Resalatzade

سپاس از شما استاد گرامی

May 28th
Reply

Amir Rezaee

سلام خواهش میکنم درباره ایران و افغانستان هم نظر بدید ممنونم میشیم

May 27th
Reply

Amir Rezaee

سلام اگر امکانش هست درباره کشور ایران و افغانستان هم ایپزود بگذارید خیلی منتظریم

May 27th
Reply

Sahand Salari

استقلال یه معنایی داره . دغدغه یه معنایی داره . تعهر یه معنایی داره . کثیف نکنین واژه ها رو . مردم میخوان این واژه ها رو بگن یعدا وقتی نه تو وجود داری نه من . بازم بابت لحن تند مسیج اول و دومم عذر میخوام

May 27th
Reply (1)

Sahand Salari

تا ابد بنویسید ، پادکست بسازید ، سخنرانی کنین ولی هر چی بیشتر پیش میرید ، نه تنها دارید از موضوع اصلی، از مساله خفقان طفره میرید وخیانت میکنید به تریبونتون بلکه دارید سر کار میگذارید امید مردم رو نا امید میکنید . بابت اینکه وقتی میخوان دردشون رو از زبان یه «جامعه شناس» ، -کسی که قراره زبان گویای رنج هاشون باشه- بشنون، همچنان در معرض توصیه هایی قرار میگیرن که اصلا بهشون ربطی نداره . تو داری میبینی که مجلس نظر توده مردم رو منعکس نمیکنه ولی برای مردم داری نسخه هایی از دموکراسی انگلیسی میپیچی . تو داری میبینی که حکومت گلوی اقتصاد رو له میکنه ولی از تجربه گرجستان واسه مردم ، ما مخاطب های عادیدمنوش شفاهی درست میکنی . بسه دیگه . بسه تو رو خدا این مغالطه قدیمی شده . بسه این فیگور‌ روشن فکری وقتی میبینی مردم رو دارن با کثافت کاری و فریب سلاخی میکنن ولی سعی میکنی آسته بری و آسته بیای تا گربه شاخت نزنه . از توسعه حرف میزنی ولی به روی خودت نمیاری فقط ۱۰۰ تا پهپاد شاهد ۵۰ میلیارد تومنه هزینه آشکار داره دلت یکم واسه مردم بسوزه نه برای حماقت حاکمیت کودن و شرور . این مملکت داره اسقاط میشه ، چطور نمیبینین؟

May 27th
Reply (1)

Fara internetcafe

چقدر وقیحانه

May 26th
Reply

esi anzabi

عالی بود جناب دکتر فاضلی. مرسی از پادکست دغدغه ایران

May 25th
Reply

محمد صادق عبدی

چقدر این اپیزود رو دوسش داشتم عالی بود دکتر جوان ممنونتم وقت میزاری

May 25th
Reply

J J

فیلم برادران لیلا با تاکید بر همین شبکه ها بود خاندان جورابلو بزرگ خاندان داشتن بقدری کارایی داشت که بایرام میتونست برآورد کنه برای عروسی پسرش چقدر پول جمع میشه...اما اون کارخانه علیرضا فاقد شبکه بودند به نحوی که کارگرها بجای یکسال طلبشون فقط۳ماه بهشون پرداخت میشد... شبکه شبکه شبکه

May 25th
Reply

Reza Mira

جالبه که شما انتخابات ۱۴۰۰ رو دیدید و صحبت از نتوکراسی میکنید

May 25th
Reply

Hamid Jamal Abadi

یکی از بهترین و کاربردی ترین اپیزودها تاکنون بود. خیلی ممنونم استاد 🌹

May 24th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store