Discoverدورۀ شاگردسازی
دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگردسازی

Author: رادیو مژده, Radio Mojdeh

Subscribed: 66Played: 4,590
Share

Description

شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏
704 Episodes
Reverse
شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب مزامیر آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت سوم).‏
شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ افسسیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود.‏
شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۶: ۱ تا ۱۱ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏
شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌ جامعه درعهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏
شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ جاهای اشغال شده درارتباط با فروتنی در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏
شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب مزامیر آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت دوم).‏
شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ غلاطیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود.‏
شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۵: ۱۲ تا ۲۱ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏
شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌ امثال در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏
شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ سامری نیکو درارتباط با محبت گسترده در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏
شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب مزامیر آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد (قسمت اول).‏
شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ دوم قرنتیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود.‏
شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۵: ۱ تا ۱۱ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏
شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌ امثال در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏
شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌ پسر گمشده درارتباط با برخورد خدا با انسان‌های گمشده در ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏
شاگرد مسیح، آن‌چه از کتاب دوم تواریخ آموخته است را با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏
شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ اول قرنتیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏
شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۴: ۱۷ تا ۲۵ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏
شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب مزامیر در عهد عتیق با منشأ و قسمت‌ها مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت دوم).‏
شاگرد مسیح، به‌وسیلۀ مطالعۀ کتاب‌مقدس، با مثل‌های مردی که دو پسر داشت و درخت انجیر بی‌ثمر درارتباط با ملکوت خدا آشنا می‌شود.‏
loading
Comments (2)

Atoosa

سلام این پادکست کار نمیکنه

Feb 12th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store