999FM
Claim Ownership

999FM

Author: Stiwdiobox

Subscribed: 2Played: 0
Share

Description

999FM, a podcast from Dyfed-Powys Police that bridges the gap between what you hear and the questions you may have about safety, policing and community. An informal chat, bringing together inquisitive members of the public, with subject matter experts across policing. They’ll ask the questions that you may have and share their collective knowledge to find answers. Podlediad gan Heddlu Dyfed-Powys sy’n pontio’r bwlch rhwng yr hyn rydych chi’n clywed a’r cwestiynau a allai fod gennych am ddiogelwch, plismona a’r gymuned. Sgwrs anffurfiol, gan ddod ag aelodau chwilfrydig o’r cyhoedd ac arbenigwyr pwnc ar draws y maes plismona at ei gilydd. Byddant yn holi’r cwestiynau a allai fod gennych ac yn rhannu eu gwybodaeth er mwyn canfod atebion.
2 Episodes
Reverse
Rydyn ni’n sgwrsio â’ch plant am bob math o bethau yn yr ysgol er mwyn helpu i’w cadw’n ddiogel, ac rydyn ni eisiau’ch helpu i barhau a’r sgwrs honno adref. Â’r Nadolig yn agos iawn a theclynnau’n pwyso’n drwm yn sach Siôn Corn, mae’r podlediad peilot hwn gan Heddlu Dyfed-Powys yn dod â Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, swyddog heddlu o dîm ymchwilio ar-lein mawr ei glod yr heddlu, a rhieni plant ysgol at ei gilydd. Maen nhw gyd yn cael sgwrs dros ddishgled am y ffordd mae eu plant yn defnyddio technoleg newydd. Maent yn ystyried yr heriau o gadw un cam ar y blaen, a’r adnoddau sydd ar gael i’w helpu i wneud y mwyaf o’r byd ar-lein.
We have conversations with your children at school about all sorts of things to help keep them safe, and we want to help you continue that chat at home. With Christmas around the corner and gadgets weighing heavily in Santa’s sack, this pilot podcast from Dyfed-Powys Police brings together the All Wales Schools Programme, a police officer from the forces’ acclaimed online investigation team and some parents of school aged children. They all have a chat over a cuppa and talk about how their children are engaging in new technology. They consider the challenges in keeping one step ahead and the resources out there to help them make the most of the online world.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store