DiscoverAnskaffelsespodden
Anskaffelsespodden
Claim Ownership

Anskaffelsespodden

Author: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Subscribed: 8Played: 63
Share

Description

Anskaffelsespodden er for deg som jobber med offentlige anskaffelser, eller har interesse for aktuelle og spennende temaer innen anskaffelsesretten. Vi inviterer eksperter i studio som belyser anskaffelsesrettslige problemstillinger og bidrar med effektive løsningsforslag. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gir deg nyttig og faglig relevant påfyll innen anskaffelsesretten, på en kort og konsis måte. Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene. Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
32 Episodes
Reverse
Innsynsbegjæringer er til frustrasjon for mange, men en viktig forutsetning for håndheving av anskaffelsesregelverket. I denne episoden av Anskaffelsespodden tar senioradvokatene Guro Skar Forseth og Olav E Haukeli for seg reglene om innsyn og beskyttelse av forretningshemmeligheter i lys av de særlige hensynene som gjør seg gjeldende i offentlige anskaffelser. Hvordan kan oppdragsgivere og leverandører best håndtere de situasjonene som oppstår i forbindelse med innsynsbegjæringer? Er det noen grep man kan gjøre for å redusere arbeidsmengden innsynsbegjæringer medfører?  Guro er ny i Simonsen Vogt Wiig, men har bred bakgrunn blant annet som advokat og innkjøper i FLO. I denne episoden deler hun av sine erfaringer til nytte for både leverandører og oppdragsgivere.  Etter en ny dom fra EU-domstolen oppstår det også spørsmål om de norske innsynsreglene må vurderes annerledes i lys av anskaffelsesdirektivet. Dette er noen av teamene som Guro og Olav gjennomgår i denne episoden. Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden! 
I denne episoden av Anskaffelsespodden tar Nina Sørensen og Espen Bakken for seg temaet kvalifikasjonskrav.Oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og avvisning av leverandører grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav leder ikke sjelden til tvister/uenigheter mellom oppdragsgiver og leverandør.Hvor stort er egentlig oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn ved fastsettelse/tolkning av kvalifikasjonskrav, og hva bør leverandører særlig være oppmerksom på når skjønnspregede kvalifikasjonskrav skal besvares/dokumenteres? Nina og Espen ser nærmere på noen sentrale problemstillinger i lys av Flage maskin-dommen fra Høyesterett.Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I desember kom departementets forslag om nye regler for miljø- og klimakrav i offentlige anskaffelser. I denne episoden av Anskaffelsespodden gjennomgår Olav E. Haukeli og Christian Bjørtuft Ellingsen forslaget og diskuterer de ulike sidene ved de alternativene departementet har foreslått. Miljø- og klimakrav kan ivaretas på en rekke ulike måter i offentlige anskaffelser. Departementet har derfor gått bredt ut ved å oppstille flere alternativer og å stille mange spørsmål til høringsinstansene. Er det enkleste og beste å stille et generelt krav om at miljø skal være et tildelingskriterium som må vektes minst 30 %, eller bør oppdragsgivere gis mulighet til selv å vurdere hvordan miljø best kan ivaretas i den enkelte anskaffelse? Bør det føres tilsyn med at slike krav faktisk oppstilles? Et annet spørsmål som oppstår, er om et generelt krav om miljø som tildelingskriterium kan stride mot anskaffelseslovens formål.   Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden for å få et nærmere innblikk i forslaget og hva vi kan vente oss av nye regler til sommeren. 
I denne julespesialen går Olav og Nina gjennom noen utvalgte saker fra det siste halvåret, som både oppdragsgivere og leverandører bør kjenne til.Høyesterett og lagmannsretten har behandlet spørsmål om oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, og oppdragsgivers erstatningsansvar ved overtredelse av regelverket har også blitt behandlet i flere saker. Hvordan skal kontraktsverdi beregnes, og hva skal oppdragsgiver egentlig gjøre når prisposter i tilbudet er priset til kr. 0? Olav og Nina ser også nærmere på EU-domstolens avgjørelse fra november som kan få betydning for vurdering av innsynskrav. Få med deg årets siste episode av Anskaffelsespodden!Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I denne episoden har partner Anders Thue med seg postdoktor Kristian Strømsnes fra Universitetet i Bergen. Tema for episoden er den anskaffelsesrettslige sanksjonen "uten virkning", som Kristian behandlet i sin doktorgradsavhandling. Uten virkning skal være en effektiv sanksjon og gi leverandørene reelle muligheter til å konkurrere om den aktuelle kontrakten. Hva er hovedvilkårene for sanksjonen, og hva innebærer den i praksis? Har valgt leverandør krav på erstatning for fortjenestetap/positiv kontraktsinteresse dersom kontrakten blir kjent uten virkning? Og kan en kontraktsendring som er vesentlig føre til at hele kontrakten blir kjent uten virkning?  Anders og Kristian ser nærmere på noen sentrale problemstillinger som både leverandører og oppdragsgivere bør være kjent med.
Likebehandlingsprinsippet – det viktigste av prinsippene – står sentralt i mange anskaffelsesrettslige spørsmål. Hva er egentlig det nærmere innholdet i likebehandlingsprinsippet, og hvordan skal det anvendes på konkrete problemstillinger?I denne episoden av Anskaffelsespodden er det Karin Fløistad som sammen med Olav Haukeli gjennomgår EU-domstolens avgjørelse fra i sommer om reservasjon for ideelle leverandører. Saken belyser viktige sider av likebehandlingsprinsippet. Når er tilfeller like og når er de ulike? Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden for å få en bedre innsikt i betydningen likebehandlingsprinsippet har både generelt og innenfor helse- og sosialtjenester. Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
Forsyningssektoren kjennetegnes av aktiviteter som dekker nødvendige samfunnsbehov gjennom omfattende fysisk infrastruktur, blant annet kraftforsyning, vannforsyning og transport.  Jahn Egil Osestad og Nina Sørensen ser nærmere på særtrekkene i forsyningsforskriften, og noen sentrale problemstillinger som oppdragsgivere møter på.  Forskriften er gjennomgående mer fleksibel og har mindre detaljerte prosedyreregler enn anskaffelsesforskriften - men hva ligger i denne fleksibiliteten, og hvor reell er den i praksis?  Jahn Egil og Nina ser også nærmere på hvordan oppdragsgiver skal forholde seg til blandende anskaffelser, der det som anskaffes dels skal benyttes til forsyningsaktiviteter og dels til aktiviteter som omfattes av anskaffelsesforskriften. Og hva er konsekvensene dersom oppdragsgiver trår feil og gjennomfører en anskaffelse etter forsyningsforskriften når den egentlig faller inn under anskaffelsesforskriften?Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden. 
Kan man nå trygt forhandle bort vesentlige avvik? I den nyeste episoden av Anskaffelsespodden ser advokatene Anne Buan og Olav Haukeli på om dette spørsmålet nå er avklart. Særlig siden Nordecon-dommen fra EU-domstolen i 2013 har dette vært et uavklart spørsmål. To nye avgjørelser fra KOFA og lagmannsretten tilsier at spørsmålet kanskje ikke må vurderes så strengt som EU-domstolen og departementet har lagt opp til.  Men er disse to avgjørelsene tilstrekkelige til at man nå kan forhandle med leverandører som leverer et tilbud med vesentlig avvik, eller trenger vi en avklaring fra EU-domstolen? Og hvorfor er egentlig dette et så stort problem i praksis? Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden. Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I denne episoden har Nina Sørensen med seg Marion Stamnes fra Konkurransetilsynet. Ved ulovlig anbudssamarbeid er formålet å sette til side normale konkurransemekanismer, og på forhånd bestemme hvem som skal vinne kontrakten og til hvilken pris.  Høyesterett har uttalt at ulovlig anbudssamarbeid kan har betydelige og vidtrekkende skadevirkninger. Spørreundersøkelser blant bedriftsledere i Norge viser at en av tre mener at det forekommer ulovlig samarbeid i egen bransje. Hvor går grensene mellom lovlig og ulovlig samarbeid? Og hva kan innkjøpere gjøre for å bidra til å avdekke ulovlig samarbeid? Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden. 
Ikke sjeldent kommer det inn klager i offentlig anskaffelse. I denne episoden av Anskaffelsespodden gjennomgår Olav E. Haukeli sammen med kollega Christian Bjørtuft Ellingsen prosessen når en tildelingsbeslutning angripes.  Når kan og bør en oppdragsgiver omgjøre sine egne beslutninger, og hvilke virkninger har det egentlig å sende en klage til KOFA? Spørsmål om innsyn, karensperiode, midlertidig forføyning og erstatning kan også ofte være vanskelige å vurdere når man står midt oppe i en anskaffelse. I denne episoden kan leverandører og oppdragsgivere hente kunnskap som kan være nyttig å ha klart for seg med sikte på pågående og fremtidige anskaffelser. Ellingsen har lang erfaring med anskaffelsesreglene og håndtering av klagesaker og rettssaker både for leverandører og oppdragsgivere. Sammen med kollega Haukeli gjennomgår han problemstillinger som er viktige i anskaffelser hvor man som leverandør selv er uenig i utfallet, eller hvor man som oppdragsgiver må håndtere klager fra leverandører. Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden.Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I denne episoden har Nina Sørensen med seg Malin Hogstad og Siv Helén Gjerstad fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ.   Anskaffelsesområdet blir mer og mer komplekst, og omtales som “endringsmuskelen” som skal drive frem utvikling og omstilling i samfunnet, fra bærekraftige anskaffelser, til innovasjon, og ivaretakelse av menneskerettigheter og lønns- og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.     Har offentlige virksomheter tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre gode anskaffelser, i tråd med stadig nye krav og politiske målsettinger? Er vi for eksempel rustet til å nå de politiske klima- og miljømålene når den opplevde kompetansen er gått ned og 2/3 av virksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig kompetanse på området? I kontraktsoppfølgingen opplever 80 % å ikke ha tilstrekkelig tid og ressurser. Klarer vi da å sikre sikre gevinster og sørge for faktisk behovsdekning og riktig kvalitet? Og når innkjøpsvirksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig tid til å gjøre gode anskaffelser - har man da tid og ressurser til å gjennomføre kompetansehevende tiltak?  Malin, Siv Helén og Nina diskuterer disse viktige problemstillingene i lys av resultatene fra Anskaffelsesundersøkelsen 2022. 
I denne episoden gjennomgår vi hvilke regler som gjelder for ettersendelse av dokumenter som gjelder oppfyllelsen av kvalifikasjonskrav.Reglene om ettersendelse er ikke alltid helt enkle å anvende, men advokatfullmektig Nina Sørensen forklarer her sammen med senioradvokat Olav Haukeli hvordan reglene slår ut på situasjoner hvor det mangler forpliktelseserklæring fra underleverandører. Hva er en ulovlig forbedring av tilbudet i slike situasjoner? Olav og Nina diskuterer disse spørsmålene i lys av nyere praksis fra KOFA og domstolene. Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden!Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I denne episoden av Anskaffelsespodden har Nina Sørensen med seg distriktsleder i Veidekke Bergen, Erlend Bygnes, som deler sine erfaringer med offentlige bygg-/anleggsprosjekter og deltakelse i offentlige anskaffelsesprosesser.Erlend Bygnes har vært i Veidekke siden 1993, og hans betraktninger om offentlige anskaffelsesprosesser er av interesse både for andre leverandører, og for offentlige innkjøpere/byggherrer.Hva bør oppdragsgivere gjøre for å i enda større grad treffe markedet og trekke til seg de relevante leverandørene? Hva skal til for å oppnå en samfunnsøkonomisk fornuftig ressursbruk og gjøre prosessene mer effektive?Nina og Erlend diskuterer blant annet planlegging, forutsigbarhet og ressursbruk i anskaffelsene, risikofordeling og oppfølging av kontrakt i utførelsesfasen, mv.Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden!Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I sesongens siste episode av Anskaffelsespodden går Olav Haukeli og Nina Sørensen gjennom noen av problemstillingene som har vært særlig aktuelle innenfor anskaffelsesfeltet det siste halvåret. Du får blant annet en oversikt over utvalgte avgjørelser fra KOFA og domstolene. Ettersendelse av dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav skaper ofte vanskeligheter både for oppdragsgiver og leverandør, og KOFA kom nylig ned en avgjørelse hvor dette var tema. Spørsmål om vesentlige avvik kan forhandles bort har også vært mye diskutert det siste halvåret, og Olav og Nina ser nærmere på noen sentrale avgjørelser som gjelder disse problemstillingene. Og hva uttaler KOFA om ulovlig direkteanskaffelse ved reduksjon av kontraktsomfang? Hva er det verdt å få med seg fra de siste avgjørelse om avlysning?Svarene får du i sesongens siste episoden av Anskaffelsespodden.Simonsen Vogt Wiig benytter anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god sommer!
En god kontraktsstrategi er viktig i enhver anskaffelse. Med en treffende kontraktsstrategi, kan oppdragsgiver legge til rette for økt konkurranse, bedre prosjekter, og økt lønnsomhet.Cecilie, Arne og Nina diskuterer blant annet hvilke vurderinger oppdragsgiver bør gjøre mht. forberedende markedsdialog, spesifisering av leveransen, og risikofordeling i kontrakten.Hva skal til for å få på plass en mest mulig egnet kontrakt med den leverandøren som gir størst verdi til prosjektet?  Og hva bør oppdragsgiver gjøre for å nå ut til de relevante og interessante leverandørene?Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.
I denne episoden av Anskaffelsespodden tar Olav Haukeli og Nina Sørensen for seg temaet tilbudsevaluering, med fokus på evaluering av kvalitet.Evaluering av tilbud er sentralt i enhver anskaffelse, og problemstillingene som oppstår i praksis er mange. Olav og Nina ser nærmere på utfordringene ved poengsetting i dagens evalueringsmodeller, og tar også for seg noen sentrale avgjørelser fra KOFA og domstolene. Hvordan må poengene settes for at evalueringen skal være lovlig, og hva må oppdragsgiver særlig være oppmerksom på ved evaluering av kvalitet?Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) jobber med en ny veiler som gjelder nettopp disse problemstillingene. DFØ legger opp til en alternativ modell, hvor oppdragsgiver skal prissette kvalitet, i stedet for å gi poeng. Hva betyr dette i praksis, og hva er fordelene og utfordringene med den nye modellen?Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.
I denne episoden av Anskaffelsespodden tar Arne Oftedal og Nina Sørensen for seg spørsmålet om beregning av kontraktsverdi når oppdragsgiver regelmessig inngår flere vare-/tjenestekontrakter som ligner på hverandre. Reglene om beregning av kontraktsverdi kan være kompliserte Dersom oppdragsgiver regelmessig inngår flere kontrakter som anses som “liknende” iht. anskaffelsesforskriften § 5-4 (9) a, skal den samlede verdien av disse legges til grunn for beregningen ved anskaffelse av en ny kontrakt. Hva ligger i dette vilkåret, når er det snakk om "liknende" kontrakter? Spørsmålet er behandlet i en forholdsvis ny lagmannsrettsdom – LB-2021-36870 - som Arne og Nina ser nærmere på.Dersom kontraktene er “liknende” vil verdien for den nye kontrakten som skal anskaffes nødvendigvis bli høyere enn dersom de ikke er "liknende" - dette vil ha betydning for oppdragsgivers kunngjøringsplikt av ny kontrakt. Hvis oppdragsgiver trår feil her og ikke overholder kunngjøringsplikten, kan det bli spørsmål om overtredelsesgebyr som følge av en ulovlig direkte anskaffelse.Hva må oppdragsgiver særlig være oppmerksom på dersom det gjøres flere linkende innkjøp? Når må disse sees i sammenheng? Og hvilke interne tiltak kan oppdragsgiver iverksette for å redusere risiko for forskriftsbrudd ved verdiberegning? Og er det noe leverandørene kan gjøre dersom samme type kontrakt stadig blir tildelt én aktør uten konkurranse?Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.
I denne episoden av Anskaffelsespodden har Nina Sørensen med seg en ekstern gjest i studio, Ole Wilhelm Mortensen, som er sjef for innkjøp og totalentrepriser i Bybanen Utbygging.Bybanen Utbygging er en byggherreorganisasjon i Vestland fylkeskommune, og som leder for anskaffelser i 17 år har Ole Wilhelm lang erfaring med komplekse anskaffelsesprosesser, særlig anskaffelse av entreprisekontrakter. Ole Wilhelm og Nina diskuterer gjennomføringen av innkjøpsprosessene fra en praktisk innfallsvinkel, og tar for seg forberedelsesfasen, evaluerings- og forhandlingsfasen, og også avslutningen av selve anskaffelsen. Hva er hovedmålsettingen med disse prosessene, og hvordan gjennomføres innkjøpene i et av vestlandets største samferdselsprosjekter, Bybanen i Bergen? Ole Wilhelm fremhever viktigheten av et godt innkjøp som en forutsetning for et godt prosjekt og en vellykket kontraktsgjennomføring. Hvordan klarer innkjøpsteamet å identifisere den beste leverandøren? Og hvordan kan man bruke innkjøpsprosessen for å legge til rette for et godt samarbeid og en vellykket kontraktsgjennomføring?  Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden. 
I denne episoden av Anskaffelsespodden har Nina Sørensen med seg assosiert partner Anne Buan for å snakke om lovlig bruk av rammeavtaler. Anne er en av forfatterne av lovkommentaren til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og har betydelig erfaring innenfor anskaffelsesområdet.  Rammeavtaler brukes i stor utstrekning i offentlig sektor og bidrar til å effektivisere/forenkle innkjøpsprosessene. Oppdragsgivere har ofte fokus på at rammmeavtaler skal være fleksible og dekke bredt, men reglene for hvordan anskaffelsen skal gjennomføres og avropene skal gjøres når rammeavtalen først er inngått, er det gjerne mindre fokus på.   Anne og Nina ser blant annet nærmere på noen aktuelle KOFA-saker, som viser at avrop som ikke er forankret i rammeavtalen gjennom konkrete kontraktsvilkår kan utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse og aktualisere spørsmål om overtredelsesgebyr.  Hva må oppdragsgiver særlig huske på ved anskaffelse av rammeavtaler? Og hva er egentlig reglene for gjennomføring av avrop i rammeavtaler med én leverandør? Hvor fleksible er disse avtalene, og når går praktiseringen av rammeavtalen over fra å være lovlig til å utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse?   Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden. 
I denne episoden av Anskaffelsespodden har advokatfullmektig Nina Sørensen med seg to eksterne gjester i studio, Heidi Langseth og Emilie Aamodt fra Anbudsjuristen. Heidi og Emilie har spesialisert seg på rådgiving til private leverandører som deltar i offentlige anskaffelsesprosesser.  Tema for episoden er samhandling mellom oppdragsgivere og leverandører, med mål om gode kontrakter for begge parter.  Ut fra påstanden om at god samhandling er en forutsetning for gode kontrakter, diskuterer Heidi, Emilie og Nina hva oppdragsgiver kan gjøre for å tilrettelegge for en ryddig og rettferdig anskaffelsesprosess, sikre reell konkurranse, og sikre et balansert kontraktsforhold. Og er det noe leverandørene på sin side kan gjøre for å bedre samhandlingen i anskaffelsesfasen og bidra til en smidig og effektivt kontraktsgjennomføring?  Denne episoden gir innblikk i utfordringene og mulighetene både på oppdragsgiversiden og leverandørsiden, med fokus på konkrete grep for å bedre samhandlingen i anskaffelsen og kontraktsfasen.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store