DiscoverDe Staat van het strafrecht
De Staat van het strafrecht
Claim Ownership

De Staat van het strafrecht

Author: Rechtspraak

Subscribed: 208Played: 1,314
Share

Description

In deze maandelijkse podcast bespreken senior strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur strafrecht Margje van Weerden actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
15 Episodes
Reverse
Deel 3 in het drieluik over ’30 jaar na de IRT-affaire’. Jacco Janssen en Margje van Weerden vertellen je wie Mr.Big is. Tipje van de sluier; het is een soort Truman-show in het strafrecht. Wat zou de commissie van Traa daarvan hebben gevonden? Verder bespreken ze actualiteiten (ook weer over kroongetuigen) en beantwoorden ze een vraag van een luisteraar. Deze aflevering is het laatste deel van het drieluik en voorlopig de laatste aflevering van de Staat van het strafrecht. Besproken informatie en links: 1. Arrest Hoge Raad in de zaak van Willem Holleeder (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:2) 2. Conclusie AG bij de Hoge Raad in de zaak Willem Holleeder (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2023:1002) 3. Toezichtrapport PG bij de Hoge Raad over de taakuitoefening door het OM in het kader van het stelsel getuigenbescherming (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2024/januari/toezichtrapport-pg-hoge-raad-taakuitoefening-kader-stelsel/) 4. WAARBORGEN VOOR HEIMELIJK WERK, onderzoek van de commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/10/20/tk-bijlage-4-commissie-waarborgen-werken-onder-dekmantel) 5. Mr. Big a. Arrest Hoge Raad in de Kaatsheuvelzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1982) b. Arrest Hoge Raad in de Posbankzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1983) c. Arrest Hoge Raad in de Shredderzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1700) d. Arrest Hof (na verwijzing ) in de Kaatsheuvelzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2022:205) e. Arrest Hof (na verwijzing ) in de Posbankzaak (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:293)
Dit is deel II van de drie-delige serie '30 jaar na de IRT-affaire; terug bij af?!'. In dit deel bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur Margje van Weerden de kroongetuigenregeling. Hoe zit die in elkaar en wat gaat er veranderen? Wat zijn de risico's en hoe bekijken we dit alles in het licht van de lessen van de commissie Van Traa? Verder is er natuurlijk een actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een vraag van een luisteraar. Deze aflevering is het tweede deel van een drieluik: In de volgende aflevering staat de MrBig-methode centraal. Besproken informatie en links: 1. Brief regering: Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z19542&did=2023D47584) 2. EHRM 21 november 2023, ECLI:CE:ECHR:2023:1121JUD005689617 (LAURIJSEN/Nederland) (https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-228986%22]}) 3. Besluit getuigenbescherming (https://wetten.overheid.nl/BWBR0019359/2018-08-01) 4. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken (https://wetten.overheid.nl/BWBR0043568/2020-06-01) 5. Arresten Hoge Raad in Passageproces (kroongetuigen) (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2019/april/veroordelingen-passage-verdachten-in-stand/) 6. Advies AG aan Hoge Raad in zaak Willem Holleeder (kroongetuigen) (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/november/advies-ag-hoge-raad-veroordeling-opgelegde-levenslange-gevangenisstraf/) 7. Uitspraken in 'Zwembadmoord, rechtbank Noord-Nederland (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-zogeheten-Zwembadmoord.aspx) 8. Kamerbrief over verbetering kroongetuigenregeling (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/04/tk-verbetering-kroongetuigenregeling) 9. Bewaken en beveiligen. Lessen uit drie beveiligingssituaties (https://onderzoeksraad.nl/onderzoek/bewaken-en-beveiligen-lessen-uit-drie-beveiligingssituaties/) 10. Kabinetsreactie 31 maart 2023: Vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen en reactie OvV-rapport bewaken en beveiligen: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-df1b280a9f517dc9ae16a4139815b4a01e748f57/pdf 11. De impact van de kroongetuigenregeling op de veiligheid en praktijkvoering van advocaten - rapport van de Universiteit Leiden oktober 2023 (https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3665581)
Dertig jaar geleden stond het land op zijn kop vanwege de IRT-affaire. ‘Een crisis in de opsporing!’, zo concludeerde de commissie van Traa. Hoe zat het ook alweer? Wat waren de belangrijkste lessen van Van Traa? Volgen we die nog of herhaalt de geschiedenis zich? In deze aflevering zetten strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur Margje van Weerden uiteen wat de IRT-affaire was, wat de conclusies van Van Traa waren en bespreken ze of de lessen van toen nog gevolgd worden. Daarbij gaan ze specifiek in op de inzet van de criminele burgerinfiltrant. Ook is er natuurlijk een actualiteitenrubriek waarin wordt ingegaan op het arrest van de HR in de Thijs H-zaak en op de vraag wat er gebeurt als je als advocaat het uitroepen van de zaak niet hoort. Ten slotte beantwoorden Jacco en Margje een vraag van een luisteraar, over de Gifmoord-zaak. Deze aflevering is het eerste deel van een drieluik: In de volgende afleveringen staan de kroongetuige en de MrBig-methode centraal. Besproken informatie en links: Arrest HR in Thijs H: Veroordeling van Thijs H. wegens drievoudige moord blijft in stand (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/oktober/veroordeling-thijs-wegens-drievoudige-moord-blijft-stand/) - Hoge Raad Conclusie AG 5/9/2023; ECLI:NL:PHR:2023:719, Parket bij de Hoge Raad, 22/00289 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:PHR:2023:719) (rechtspraak.nl) Het rapport van de commissie Van Traa: Rapport 'Inzake opsporing' van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden - Enquête Opsporingsmethoden (https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ag2fq9wzc) - Parlementaire monitor Het rapport van de commissie Sorgdrager (waarborgen werken onder dekmantel): Politie | Tweede Kamer der Staten-Generaal (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z17980&did=2023D43377) Mogelijk komt er nog een vervolg, want de klus van commissie zit er nog niet op. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden: wetten.nl - Regeling - Aanwijzing opsporingsbevoegdheden - BWBR0035498 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0035498/2014-09-01) (overheid.nl) Circulaire bijzondere opsporingsgelden: wetten.nl - Regeling - Circulaire bijzondere opsporingsgelden - BWBR0036094 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0036094/2015-01-01) (overheid.nl) Brief minister van Justitie 10/3/03: Kamerstuk 27834, nr. 28 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27834-28.html) (officielebekendmakingen.nl) Motie Kalsbeek-Jasperse: Kamerstuk 25403, nr. 33 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25403-33.html) (officielebekendmakingen.nl) Motie Recourt: Motie Recourt c.s. over de inzet van een criminele burgerinfiltrant - Rechtsstaat en Rechtsord (https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vji7c42g56r7)e - Parlementaire monitor Vonnis Rb NN (Vidar): ECLI:NL:RBNNE:2022:3287, Rechtbank Noord-Nederland, 18/730071-20 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:3287&showbutton=true&keyword=RBNNE%253a2022%253a3287&idx=1) (rechtspraak.nl) (1 van de vonnissen) Vonnis Rb ZWB (Gifmoord): Verdachte overleden: rechtbank verklaart OM niet-ontvankelijk (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Verdachte-overleden-rechtbank-verklaart-OM-niet-ontvankelijk-.aspx) (rechtspraak.nl)
In deze aflevering bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafadvocaat) Margje van Weerden het thema ‘wraking’. De strafrechter moet de zaak onpartijdig beoordelen. Als de verdachte meent dat de rechter vooringenomen is, kan hij een wrakingsverzoek indienen. Ook is er weer de vaste actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een vraag van een luisteraar. Besproken informatie en links: Links: * Kamerbrief over aanbevelingen Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/03/tk-aanbevelingen-evaluatie-besluit-adviescollege-levenslanggestraften) * Wrakingskamer Hoge Raad: verzoek tot wraking van alle raadsheren in de strafkamer ongegrond (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2018/wrakingskamer-hoge-raad-verzoek-wraking-alle-raadsheren-strafkamer/) * Verschonings- en wrakingsprotocollen op rechtspraak.nl (https://www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/paginas/verschoning-en-wraking.aspx) * Wetvoorstel over verkoop en dragen van gebruiksmessen roept veel vragen op (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetvoorstel-over-verkoop-en-dragen-van-gebruiksmessen-roept-veel-vragen-op.aspx) Uitspraken * Cassatie in belang der wet. Beschikking wrakingskamer Hof inhoudende toewijzing verzoek tot wraking voorzitter en leden strafkamer Hof (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2018:1413) * Cassatie in belang der wet. Beschikking wrakingskamer Rb inhoudende niet in behandeling nemen verzoek tot wraking van leden wrakingskamer. Kan wrakingskamer wrakingsverzoek wegens misbruik van recht buiten behandeling laten (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2018:1770) * Wrakingsprocedure (art. 512 Sv). Wraking van alle leden van de strafkamer van de Hoge Raad. (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2018:2397) * Beoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2021:370) * Mondeling verzoek tot wraking (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2010:BN9409) * De rechtbank wijst het verzoek tot wraking toe (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2010:BO1532)
Op 27 september 2022 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over procesafspraken. In deze aflevering bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de laatste ontwikkelingen op het gebied van procesafspraken en blikken ze vooruit naar de procesafspraken van de toekomst. Natuurlijk is er ook een actualiteitenrubriek en beantwoorden ze weer een vraag van een luisteraar. Extra informatie: Brandbrief https://vanboomadvocaten.nu/brandbrief-strafrechtadvocatuur/ Motie Sneller https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z14299&did=2022D29449 Reactie minister motie Sneller https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022D37434&did=2022D37434 Wet seksuele misdrijven https://www.tweedekamer.nl/debatenvergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A08071 HR procesafspraken https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/september/hoge-raad-procesafspraken-strafzaken-toelaatbaar-inachtneming/ Procureur procesafspraken https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/juni/pg-hoge-raad-procesafspraken-strafzaken-voorwaarden-toelaatbaar/ Rechtbank Rotterdam vonnis en processen-verbaal https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12699 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12525 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:11391 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:9953 Rechtbank Limburg https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/4-veroordelingen-op-basis-van-afdoeningsvoorstellen-van-Openbaar-Ministerie-en-advocaten.aspx Rechtbank Haarlem uitspraak https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:6845 Artikel: Overeenstemming en afstemming in het strafproces met oog voor ieders belangen Een kwestie van doen, Jacco Janssen en Alrik de Haas https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/BSb/2022/4/BSb2666-69012022003004_007 Eerste vonnis in STMK-zaak van 7 november 2023 (SMTK = Snelle Toekomstgerichte Meervoudige Kamerzitting) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:9523 Artikel Rijnmond STMK-zitting https://www.rijnmond.nl/nieuws/1574122/drugsuithalers-onder-druk-gezet-door-zware-jongens-nu-doe-je-wat-voor-ons-zeiden-ze Artikel Advocatenblad STMK-zitting https://www.advocatenblad.nl/2022/11/09/proef-met-snelle-rechtspraak-in-rotterdam/
Wordt politiegeweld wel genoeg onderzocht en bestraft? In de 'Staat van het strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over de nieuwe wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar, actualiteiten en een vraag van een luisteraar. bij actualiteit 4: Uitspraak in zaak criminele burgerinfiltrant (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-onderzoek-Vidar.aspx) ECLI:NL:GHAMS:2022:2083, Gerechtshof Amsterdam, 23-000552-21 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:2083) Rb Rotterdam 9 juni 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:4485, Rechtbank Rotterdam, 10/309749-20 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4485&showbutton=true&keyword=2022%3a4485) het genoemde artikel van Willem Jebbink in het Advocatenblad: https://www.advocatenblad.nl/2022/07/08/onrechtmatig-politie-geweld-als-verweer-in-strafzaken/ standaardarrest HR 1 december 2020: ECLI:NL:HR:2020:1889, Hoge Raad, 18/03503 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1889&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2020%3a1889)
In de 'Staat van het strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering: Wat betekent het als een rechter iemand levenslang oplegt? Gooien we de sleutel weg en blijft iemand opgesloten tot zijn dood? En wat voor perspectief heeft een langgestrafte eigenlijk? En wat te denken van de nieuwe plannen van de minister? Verder gaan Margje en Jacco in op allerlei actuele ontwikkelingen en wil een luisteraar weten of we de doodstraf weer moeten invoeren.
In de 'Staat van het strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. Deze aflevering gaat over rechterlijke dwalingen en herzieningen. Hoe kan zo’n dwaling ontstaan? Hoe werkt een herzieningsprocedure? En toetst de Hoge Raad niet te beperkt? Verder gaan Margje en Jacco in op allerlei actuele ontwikkelingen en wil een reclasseringsmedewerker van hen weten hoe een veroordeelde met schulden nog kan resocialiseren.
In de Rechtspraakpodcast ‘De Staat van het strafrecht’ bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden op toegankelijke wijze de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over getuigenverhoren. Hoe werkt dat in Nederland, waarom is er soms kritiek op die aanpak en wat zou er anders kunnen? Daarnaast is er de actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een luisteraarsvraag, deze keer over de recente ‘me too’-kwesties bij o.a. The Voice. Uitspraak Keskin: EHRM 19 januari 2021, nr. 2205/16 (Keskin/Nederland) (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Keskin%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-207365%22]}) Uistspraak HR Keskin: ECLI:NL:HR:2021:576 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:576), NJ 2021/173, m.nt. J.M. Reijntjes en conclusie AG Bleichrodt 9 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:234 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2021:234) Procesafspraken https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12699
In de Rechtspraakpodcast ‘De Staat van het Strafrecht’ bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden op toegankelijke wijze de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering: Supersnelrecht na evenementen en rellen is vaak halsoverkoprecht. Jacco en Margje leggen uit waarom en bieden voor deze jaarwisseling een alternatief. Verder legt Jacco uit waarom je altijd de laagst mogelijke straf op moet leggen (wat een hele hoge kan zijn) en vraagt een luisteraar of het een strafbaar feit is om geen 1,5 m afstand te houden. RSJ-advies over korte detenties: https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2021/10/29/advies-korte-detenties-nader-bekeken Wet met oa het nieuwe artikel 138aa Sr: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20211111/publicatiewet2/document3/f=/vlnseigbvoyf.pdf Evaluatie supersnelrecht: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/2232 MK coronaspugers: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Tot-7-weken-cel-voor-coronaspugers.aspx
In de Rechtspraakpodcast ‘De Staat van het Strafrecht’ bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden op toegankelijke wijze de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over seks en straf. Wat maakt zedenzaken zo ingewikkeld, en is de nieuwe wet seksuele misdrijven een stap vooruit? Daarnaast is er de actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een luisteraarsvraag. Social media van Jacco Janssen: https://twitter.com/janssen_jacco Togacolumn door rechter Janssen: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/15/hou-het-strafproces-heel-ook-als-de-druk-erop-hoog-wordt-a4058372 Wetsvoorstel seksuele misdrijven: https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelseksuelemisdrijven Ons laatste wetgevingsadvies; https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2020-27-advies-voorontwerp-wet-seksuele-misdrijven.pdf
Podcastaflevering over bewijs in het strafrecht. Kort en krachtig leggen senior strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur strafrecht Margje van Weerden uit hoe de rechter omgaat met bewijs, wat de misverstanden zijn en hoe het anders kan. Misschien moet de verklaring van de verdachte een meer centrale rol spelen? In de actualiteiten een mogelijk antwoord op de vraag hoe inclusief de terminologie in de rechtspraak is.
In de Rechtspraak-podcast ‘De Staat van het strafrecht’ gaan strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden in op de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering staat de rol van het slachtoffer in het strafproces centraal. Daarbij wordt de vraag gesteld of die rol een hoofdrol is of een bijrol. Het antwoord op die vraag is nog niet gemakkelijk. Deze aflevering is opgenomen in de ‘nieuwe studio’ in de kerker van het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak aan de Kneuterdijk. Als actualiteiten komen de nieuwe rechtbank Amsterdam en strafbeschikkingen aan de orde. De luisteraarsvraag gaat dit keer over de openbaarheid van rechtspraak. Besproken informatie en links: J.H. Janssen & J. de Lange, ‘Spreekrecht. Een vanzelfsprekend recht van spreken?’, NJB 2018/1425, afl. 28. Interviews over de verschijningsplicht: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rechtspraak-3-2018.pdf Online bezoek rechtbank voor schoolklassen: https://reserveren.prodemos.nl/schoolshop/rechtbanken
In de Rechtspraak-podcast ‘De Staat van het strafrecht’ gaan strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden in op de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over de voorlopige hechtenis: de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld, ook wel voorarrest genoemd. Aan de hand van recente Europese uitspraken bespreken Margje en Jacco dat de Nederlandse voorlopige hechtenis-praktijk onder druk staat. Daarnaast is er de actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een luisteraarsvraag.
In deze maandelijkse podcast bespreken Jacco Janssen en Margje van Weerden actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering staat de taakstraf centraal en hoe het taakstrafverbod de rechter belemmert maatwerk te leveren. Aangehaalde onderzoeken: Rechter straft zwaarder dan 20 jaar geleden | Nieuws | Rechtspraak https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechter-straft-zwaarder-dan-20-jaar-geleden.aspx Verhoging strafmaximum moord; is veertig het nieuwe dertig? | Rapport | Rijksoverheid.nl https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/30/tk-bijlage-verhoging-strafmaximum-moord-is-veertig-het-nieuwe-dertig
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store