Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
ጃስቲንን ደቀ መዛሙርቱን ብምኽንያት እምነቶም ተኣስሩ። እቲ ምስለኔ ብሞት ምስ ኣፈራርሆም፡ ጃስቲን ድማ ከምዚ በለ፡ "ምእንቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እንተ ተቐጺዕና፡ ኽንድሕን ተስፋ ኣሎና።" በሎም። ካብቲ ዝነበርዎ ቦታ ድማ ተወስዱ፡ ርእሶም ድማ ተሰየፉ።
O Holy Night - ( ዎ ቅድስቲ ለይቲ - "Cantique de Noël") - ዝበለጸት ናይ ልደት መዝሙር ብ ኣደልፈ ኣዳም ሙዚቃ እተደርሰላን ብ1847 ብፈረንሰይና እተገጥመት ግጥሚ ብ ፕላሲደ ካፖው እተጻሕፈት መዝሙር እያ።
ቅሌምንጦስ፣ ኣብ ዘመኑ ንግሪኻዊ ዓለምን እንታይነት ክርስትና ዝገለጸ፡ ንፈሊጣዊ ምህሮ ገጠመሉ። ካብቲ ኣብ ግሪኻዊ ፍልስፍና፣ ብሉይ ኪዳን ከምኡ ድማ ወንጌል ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝነበሮ ዓሚቚ ፍልጠት እተላዕለ ነቲ ናይ ሽዑ ግሪኻዊ ኣእምሮ፣ ንሄለናዊ ኮነ ንኣይሁዳዊ ብዘእምን መገዲ እንታይነት ክርስትና ኬነጽር ዝኸኣለ፡ ናይ ኣምላኽ ጅግና ሰብ።
ኢሳይያስ 40:29 ንድኹም ሓይሊ ይህብ፡ ንስኑፍ ከኣ ብርታዔ ይውስኽ።
ናይ ሚሊዮናት ወንጌላዊ - ቢሊ ግራሃም (Billy Graham)፣ "እግዚኣብሄር ንኣሜሪካ ከነቃንቃ እንተደኣ ደልዩ፡ ናይ ዶክትረይት ወይ ድማ ናይ ስነ-መለኮት ዲግሪታት ኣየድልዮን እዩ። ምናልባት እውን እግዚኣብሄር ንሓደ ዘይተማህረን ወዲ ገጠርን ክመርጽ ይኽእል እዩ . . . ናተይ ጸሎት ድማ እዚ እዩ!"
ወንጌላዊ ራይናርድ ቦንኪ - ጀርመናዊ ጴንጠቆስጣዊ ወንጌላዊ እዩ። ካብ 1967 ጀሚሩ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ሚስዮናውን ኣገልጋሊ ወንጌል ኮይኑ ክሳብ ናይ ጥሮታ ግዚኡ ማለት 2017 ኣገልጊሉ።
ህድእቲ ለይቲ - Silent Night = Stille Nacht (Joseph Franz Mohr and Franz Xaver Gruber) - ብ1818 እተዘመረት መዝሙር፣ ንልደት ጐይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሓኑ ዕዮ እትገልጽ መዝሙር።
ተርቱሊያን፡ - ስላሴ ቃል ዘምጽአን ብዛዕባ ስላሴ ዝሞጎተን ዝመሃረን፡ ኣብ ማእከል ዘይኣመንቲ መምለኺ ጣኦትን ብምዃን ዝሞጎተልናን ኣቦ፣ ክርስትያናዊ መምህርን ሊቅ ስነ-መለኮትን
ዘገርም ጸጋ (Amazing Grace) - ብ1772 እተጻሕፈ መዝሙር፣ ንጸጋን ናይ ኣምላኽ ምድሓን ዝገልጽ መዝሙር።
ጅግና ናይ እምነት ኣቦ ቀዳማይ ጸሊም፡ ባርያ-ነበር ኣሜሪካዊ ወንጌላውን መተንስኢ ጴንጤቆስታዊ ምንቅቃሕን ምንቅስቃስ ኣብ ኣሜሪካ።
ዳዊት 46:10 ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህሉ፣ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ልዕል ክብል፣ ኣብ ምድሪ ልዕል ክብል እየ።
ምሳሌ 3:5 ብምሉእ ልብኻ ብእግዚኣብሄር ተኣመን፡ ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ።
ኤርምያስ 46:28 ኣታ ባርያይ ያእቆብ፡ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ፡ ኣይትፍራህ። ንዂሎም እቶም ናባታቶም ፋሕ ዘበልኩኻ ህዝቢ ብጥራስ ከጥፍኦም እየ፡ ንኣኻ ግና ብጥራስ ኣይከጥፍኣካን እየ፡ ብልክዕ ደኣ እየ ዝቐጽዓካ እምበር፡ ከይቀጻዕኩስ እኳ ኣይሐድገካን እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
"...እዚ ሓላፊ ዘይሐልፍ ምስ ለበሰ፡ እዚ መዋቲውን ዘይመውት ምስ ለበሰ፡ ሽዑ እቲ ጽሑፍ፡ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ፡ ዝበሎ ቓል ኪፍጸም እዩ። ዎ ሞት፡ ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ፧ ኣታ ሲኦልከ፡ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ፧ ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ፡ ሓይሊ ሓጢኣትውን ሕጊ እዩ። ግናኸ ነቲ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዚህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ።" 1ቈረ 15.54-57
ዛንታ ህይወት - መምህር፡ መምህር ስነ-መለኮት፡ ፈላስፋ፡ ጳጳስን ፈላስን - ኣጎስጢኖስ በዓል ሂፖ (St. Augustine of Hippo)
ማርቲን ሉተርን ቪተንበርግን ብ1527 ሓደ ለበዳ ሕማም መጾም። ብወርሒ ነሓሰ 1527 እዩ፣ ኣብታ ዘገልግለላ ዝነበረት ከተማ ቪተንበርግ፡ ሓደ ለበዳ ሕማም ስለዝተላብዐ እታ ከተማ ኣብ ፍጹም ጸልማት ኣተወት። ነገራት ኩሉ ፍጹም ተዓጽወ።
ዛንታ ህይወት - ሊቅ፡ ተርጓሚ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሰባኽን፡ ኮኾብ ጽባሕ ተሃድሶን - ጆን ዊክሊፍ (John Wycliffe)
ኮሮና ቫይረስ ስለምንታይ መጺኡ፧ እንታይ ክንገብር ይግብኣና፧ ኣብዚ እዋን መልስናን መልሲ እግዚኣብሄርን እንታይ እዩ፧
ዘፍ 41.14 "ሽዑ ፈርኦን ልኢኹ ንዮሴፍ ጸውዖ። ቀልጢፎም ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውጽእዎ። ንሱ ኸኣ ተላጽዩ ኽዳኑ ለዊጡ ኣብ ፈርኦን ኣተወ።"
ዘፍ 41.14 "ሽዑ ፈርኦን ልኢኹ ንዮሴፍ ጸውዖ። ቀልጢፎም ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውጽእዎ። ንሱ ኸኣ ተላጽዩ ኽዳኑ ለዊጡ ኣብ ፈርኦን ኣተወ።"
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store