DiscoverSlužby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach

Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach

Author: CZ ECAV Hybe

Subscribed: 5Played: 119
Share

Description

Audio nahrávka kázne zo Služieb Božích.
Zvukovú nahrávku Vám sprostredkúva Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Hybiach.
39 Episodes
Reverse
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Evanjelium podľa Lukáša 8, 4-15 „O rozsievačovi a o štvorakej pôde 4 A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k Nemu, hovoril v podobenstve:5 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali.6 Iné padlo na skalu, a keď vzišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. 7 Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. 8 A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! 9 Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.10 A On riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli. 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie. 12 To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 13 To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria, a v pokušení odstupujú. 14 Ktoré však padlo medzi tŕnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života, a nedozrejú. 15 Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok..“
Mgr. Jana Kendžurová - seniorátna kaplánka LOS Kázňový text: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16 „Robotníci na vinici 1 Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. 2 Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. 3 O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. 4 A povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. 5 A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. 6 A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? 7 Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu [a čo bude spravodlivé, dostanete]. 8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. 9 Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. 10 Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. 11 A keď dostali, reptali proti hospodárovi: 12 Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. 13 "On však odpovedal jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár?" 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. 15 Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými, [lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených].„
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Evanjelium podľa Ján 14, 9 „Kto mňa videl, videl Otca.“
Mgr. Jana Kendžurová - seniorátna kaplánka LOS Kázňový text: Evanjelium podľa Jána 2, 1-11    „1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. 5 Matka povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie. 6 Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šesť kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. 7 I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. 9 "Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha" 10 a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) už upili, (dá) horšie, ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ.„
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Evanjelium podľa Jána 1, 29 „29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Evanjelium podľa Matúša 2, 11 „11 I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“
Mgr. Jana Kendžurová - seniorátna kaplánka LOS  Kázňový text: Evanjelium podľa Marka 6, 46-50 „46 Rozlúčiac sa s nimi, odišiel na vrch modliť sa.47 Keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora, a On bol sám na zemi. 48 A keď videl, ako sa plavia zmietaní, lebo dul protivný vietor, prišiel k nim o štvrtej nočnej stráži, chodiac po mori, a chcel ich obísť. 49 Ale oni, keď Ho videli chodiť po mori, mysleli si, že je to prízrak, a skríkli, 50 lebo všetci Ho videli a predesili sa. On ich však hneď oslovil a povedal im: Vzmužte sa! Ja som, nebojte sa!„
1.1.2021 - Nový rok

1.1.2021 - Nový rok

2021-01-0127:15

Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe
Mgr. Jana Kendžurová- seniorátna kaplánka LOS
Mgr. Jana Kendžurová- seniorátna kaplánka LOS
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe
Kázňový text: J 20,19 „V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!“
Kázňový text: Zj 3,20 „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“
Kázňový text: 1M 3,23-24 „Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.“
Kázňový text: J 10,7-9 „7 I povedal im Ježiš znova: Veru, veru vám hovorím: Ja som dvere k ovciam. 8 Tí, čo prišli predo mnou, sú samí zlodeji a lotri, ale ovce ich neposlúchali. 9 Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu.“
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe Kázňový text: Mt 25,1-13 „1 Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej; 4 tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. 5 Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. 6 O polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích, vyjdite mu naproti! 7 Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. 8 Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. 10 Keď však odišli kupovať, prišiel ženích; pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám! 12 Ale on odvetil: Veru vám hovorím, nepoznám vás! 13 Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka.“
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe
Mgr. Stanislav Grega - zborový farár ECAV Hybe
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store