DiscoverKoinonia Bijbelstudie Live!
Koinonia Bijbelstudie Live!

Koinonia Bijbelstudie Live!

Author: Robbert Adrianus Veen

Subscribed: 7Played: 129
Share

Description

Onder naam KOINONIA BIJBELSTUDIE verzorg ik regelmatig bijbelstudies en beschouwingen over het kerkelijke leven. Deze podcast is een wekelijks programma waarin we verschillende onderwerpen behandelen. Soli Deo Gloria!
481 Episodes
Reverse
Ik lees de paragraaf voor en maak enkele kanttekeningen bij dit fascinerende boek. De oorspronkelijke titel was: Grundriss der Dogmatik, voordrachten in Bonn over de Apostolische Geloofsbelijdenis, in de zomer van 1946.
De eerste lezing uit "De Hoofdsom der Heilige Leer" van Karl Barth, uit de lezingen die in 1946 in Bonn werden gehouden als een zomercursus voor theologiestudenten en andere geïnteresseerden. Het is een mooi pleidooi voor de dogmatiek of systematische theologie.De "Leitsatz" van deze lezing luidde:"Dogmatiek is de wetenschap, waarin de kerk zich, naar de mate van het inzicht, haar op een bepaald ogenblik geschonken, rekenschap geeft van de inhoud harer verkondiging; zij doet dat critisch, d.w.z. volgens de maatstaf van de Heilige Schrift, en aan de hand van haar belijdenisgeschriften."
Eredienst voor Thuisblijvers van 21 februari 2021.Thema: de bijzondere betekenis van de genezingen: de blindgeborene.We spreken over Johannes 9:1-13.
Overdenkingen over Hebreeën 9:1-28.(1) een testament is alleen geldig als de testamentmaker is gestorven(2) vergeving is alleen mogelijk door bloedvergieten(3) De Heer Jezus stierf in onze plaats
De "Middagdienst voor Thuisblijvers" van zondag 24 januari 2021.We bespreken en reciteren enkele teksten uit Psalm 14-16.
Speciale uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! Extra (Audio) voor Nieuwjaarsdag 2021. Bestemd voor de gemeente VPKB in Knokke-Heist, en de samenwerkende gemeenten in Bruge, Oostende, en ook voor Horenbeke en Heemstede.
We spreken over een artikel uit het CiP over de kerken die sluiten met de kerst, en over het Kerstverhaal in het boek Openbaring. - Staat er een kerstverhaal in Openbaring? - Jazeker! - Maar zou je daarover kunnen preken? Het gesprek van de week met Henneke en Robbert Veen.
Eerste deel van vijf uitzendingen met overdenkingen over Psalm 119 en klassieke muziek.
In deze voorlaatste aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! Audio hebben we een vraaggesprek met dominee Jannica de Prenter uit Brugge over de zogenaamde Lectio Divina. Een Bijbelleesmethode uit de eerste tijd van de kerk. We bespreken de vier onderdelen van deze methode van lezen: (1) de (herhaalde) lezing of lectio; (2) de overdenking of meditatio ; (3) het gebed of de oratio en (4) de overweging of contemplatio. Dat alles in een liturgische vorm. En we vergelijken deze methode met de normale wijze van Bijbelstudie. Gaat het om de strijd van het verstand met het hart?We praten ook nog over de geschiedenis van de Hebreeuwse taal, en ten slotte wijdt Henneke nog een aantal opmerkingen aan de presentatie van de Lectio Divina.
In deze aflevering praten we over de Passion, het jaarlijkse spektakel van de dramatisering van de lijdensgeschiedenis van Jezus met vooral veel bekende Nederlandse zangers en zangeressen in de hoofdrollen. De Evangelische Omroep heeft zich uit de organisatie van dat spectaculaire evenement inmiddels teruggetrokken. Nu is het nog alleen maar een project van de KRO en de NCRV. Na uitlatingen van Peter Kuipers, de directeur van KRO-NCRV hebben drie predikanten van de Gereformeerde Bond in de PKN een open brief gepubliceerd waarin ze de Synode oproepen om elke deelname aan dit programma te staken.We horen nog een prachtige meditatie uit het Nieuwe Bijbelse Dagboek van H.W.Spiering.Tenslotte ga ik uitleggen waarom het vorige weekend voor mij zo'n verschrikkelijk weekend was. Dat is de inlossing van een belofte die al sinds afgelopen dinsdag werd uitgesproken tijdens de Koinonia Live! Extra uitzending op Youiube.Veel plezier en zegen bij deze nieuwe aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! De muziek in deze uitzending komt van YouTube, de prachtige editie van de Sonates van J.S. Bach, uitgevoerd door Yuan Sheng.Hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=s_num0eZIQ8
Een ouderwetse Koinonia Live! met een meditatie van Knap, een bespreking van Psalm 2 en een nagesprek over onze bezigheden van deze week. Vanwege de controlemaatregelen zijn we nog intenser bezig met onze activiteiten op het internet dan voorheen.De meditatie brengt ons op het spoor van wat je een typische vorm van ongeloof zou kunnen noemen. De interesse van Felix in het evangelie is gemotiveerd door zijn angst voor het naderende oordeel. Maar meteen stelt hij het nadenken daarover uit: "ik zal u bij een goede gelegenheid laten halen." De vele gesprekken met Paulus die daarop volgen zijn echte gemotiveerd door een poging om het ongelijk van dit evangelie aan te tonen. Als Paulus zal proberen de stadhouder om te kopen, dan heeft Felix het argument dat hij zoekt. Het evangelie kan niet waar zijn als Paulus zelf niet bang is voor het oordeel, maar onrechtmatig handelt. Zoals alle mensen dat zouden doen uit lijfsbehoud. Paulus handelt echter geheel volgens zijn karakter en volgens de waardigheid van het evangelie. Het is immers de Here die hem in deze omstandigheden heeft gebracht. Het past hem niet om met een onrechtmatige daad zijn nood te willen verlichten.
Psalm 1

Psalm 1

2020-11-0413:49

Korte overweging over Psalm 1
De kerk gaat zoveel mogelijk digitaal vanwege de coronadreiging. Maar kan dateigenlijk wel? Kan de kerk dan nog haar kerntaken vervullen? Wat zijn die kerntaken dan? En wat doet de digitalisering met de kerkelijke gemeenschap? Over al deze vragen praten Henneke en Robbert even bij - en zijn het uiteraard niet met elkaar eens.
Op Spreaker gepubliceerd op vrijdag 23 oktober.Onderwerpen: Ouweneel over de verkiezingen in de VS. Moet een Christen in de VS stemmen op Trump of op Biden? Reactie op een artikel in het CiP.En verder: de ex-heks en de betekenis van demonen. Fantasie of realiteit?
Bijbelbespreking De Hoeksteen – 20 oktober 2020Fil. 1:12-24Paulus bespreekt nu eerst zijn persoonlijke omstandigheden. De gemeente in Filippi maakt zich over hem bezorgd. Het is heel persoonlijk wat Paulus hier schrijft, en toch kunnen we daar veel uit leren.Paulus zegt dat zijn gevangenschap het evangelie heeft gediend. Hij kon over Jezus spreken met hooggeplaatste Romeinse ambtenaren. Die begrijpen nu dat zijn gevangenschap niet te wijten is aan zijn misdaden. De keizerlijke lijfwacht, de rechters, die joodse aanklagers en ook zijn verdedigers begrijpen nu dat hij alleen gevangen is genomen omdat hij het evangelie heeft verkondigd.Ook de broeders en zusters in Rome durven nu zonder angst over het evangelie te spreken, bemoedigd door het voorbeeld van Paulus. Natuurlijk is die gevangenschap geen prettige ervaring. Maar bij Paulus draait alles om het evangelie. Zo kan God ook ons vaak gebruiken voor Zijn doelen. Wij ervaren misschien lastige omstandigheden, maar God maakt er gebruik van.Vanaf vers 15 maakt Paulus melding van sommige predikers van het evangelie, die worden gemotiveerd door afgunst en twist, door partijzucht, en zelfs de bedoeling hebben om het Paulus nog moeilijker te maken. Het maakt Paulus niet uit, zolang Christus maar op de goede wijze wordt verkondigd. Daaruit kunnen we leren dat uiteindelijk de persoonlijke motivaties er weinig toe doen. Als Christus op de juiste wijze wordt verkondigd is dat een reden tot blijdschap. Je moet de boodschap beoordelen, en niet de boodschapper. Er zijn vele predikers in deze wereld, die als persoon grote indruk maken, terwijl ze toch een valse boodschap verkondigen.Vanaf vers 19 legt Paulus nog duidelijker uit, wat voor hem de zin van het leven is. "Te leven is voor mij Christus en te sterven is winst." Wij kunnen dat de apostel niet zomaar nazeggen. Op een schaal van 0-10 zit Paulus misschien wel bij een 9. Wij blijven misschien in vergelijking met hem steken op een 6, of een 4 of een 2, maar uiteindelijk doet dat er niet toe. Eenmaal in de heerlijkheid aangekomen, worden we door God allemaal volmaakt gemaakt, tot een 10. Het principe blijft voor ons hetzelfde: onze werkelijke leven is met Christus, in Christus en door Christus. Ook al zijn we nog zo afgeleid door de zorgen van ons werk, ons gezin, onze gezondheid.Heel bijzonder ook is vers 23 en 24. Volgens Paulus is het verreweg het beste om bij Christus te zijn, "te sterven is winst." Ook daar kunnen we iets van leren. Vanuit God gezien is onze dood een thuiskomst. Hij zal ons verwelkomen als wij afscheid moeten nemen van dit leven. God voelt geen rouw bij ons sterven, dat is meer iets voor ons als nabestaanden. Daarom leven wij in de hoop, in de verwachting dat ons leven nu en ons leven na de dood in Gods handen berust.
Korte toelichting bij de post over de conversatie met het naturalisme. Zie ook:https://koinoniabijbelstudie.nl/de-conversatie-met-het-naturalisme/
Een aantal liederen uit de Vergaderingsbundel "Geestelijke Liederen" hebben we in deze korte uitzending besproken. Kol. 3:16 is een sleutel om het zingen van de gemeente te verstaan. (1) Het Woord van Christus moet rijkelijk in ons hart wonen zodat we(2) met Psalmen, lofzangen en geestelijke Liederen Hem "de vrucht van onze lippen" als een offer kunnen aanbieden. en(3) daarmee wijzen we elkaar terecht en leren we elkaar de inhoud van het evangelie mar met als voorwaarde dat we(4) met dankbaarheid zingen in ons hart.
Na lange tijd gaan Henneke en ik weer in gesprek over de dingen die ons bezighouden.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store