DiscoverPochoden Praha
Pochoden Praha
Claim Ownership

Pochoden Praha

Author: Pochoden Praha

Subscribed: 1Played: 157
Share

Description

Pochodeň Praha je církví v Praze 17 - Řepích, kde působí od roku 2009. Na tomto podcastu můžete poslouchat kázání z našich bohoslužeb.
103 Episodes
Reverse
Nenasytná touha

Nenasytná touha

2021-06-1327:46

Davidovo kázání o nenasytné touze. Víte, že i nenasytnost a hrabivost lze otočit ve váš prospěch? Tři texty nám předkládají varování před špatným vztahem k penězům, touhu po zaopatřeném životě a správné užívání svého bohatství. Jak nám ve víře pomůže spokojenost? Jak nám pomůže nespokojenost? Pravá chvála totiž nezáleží ani na jednom. #bohosluzba #pochodenpraha #otazkycopali #penize #touha -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
"Boží zaslíbení nám jsou přístupná, modlitbami za ně prosíme a vírou si je přivlastňujeme. Bůh nám chce dát svého Ducha a moudrost pro život, ke kterému nás volá. Chce oslavit Ježíše tím, že dá Církvi všechno, zač v jednotě prosí v jeho jménu, ve shodě s jeho vůlí a v důvěře v Boha. A chce nás chránit před sebou samými tím, že nám nedává to, co prohlubuje naše sobectví." Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Dotknout se a věřit

Dotknout se a věřit

2021-05-1629:02

Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Jak to vypadalo s učedníky, když byli schovaní v místnosti za zamčenými dveřmi a Ježíš přišel? Ježíš překonává bariéry, dává se poznat, naplňuje Duchem a posílá své učedníky pokračovat v jeho poslání. Nechme jej tak rozptýlit naše pochyby, naplnit nás radostí a obdařit nás svou přítomností! -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Pochybnosti jsou klínem, který štípe naší víru; jsou hlasem nevíry, který nás nahlodává a odvádí do izolace od Boha a od druhých lidí. Víra nás vede do společenství, kde najdeme oporu a pomoc. Víra vede k pokoji, naději a lásce. Dovolme Ježíši vstoupit do našich pochybností. #bohosluzba #online #pochodenpraha #pochybnosti #otazkycopali #pochyby #vira -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Meč Ducha

Meč Ducha

2021-05-0236:12

Závěrečné zastavení nad Biblí se podívá na důležitý rozměr Božího slova. To je ostré jako meč a dokáže se zaříznout pěkně hluboko. Tak hluboko, že dokáže rozdělit pravé od falešného, čisté od nečistého a upřímné od přetvářky. Necháme Ducha svatého promluvit i k nám? #bohosluzba #online #pochodenpraha #bible #otazkycopali #mec #duch #zivot #zivakniha #bozislovo -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Chléb Ducha

Chléb Ducha

2021-04-2522:31

Nejen chlebem je člověk živ. Jenže abychom tomu mohli věřit, nemůže nám to říkat sytý člověk. Ježíš tento výrok pronáší po čtyřicetidenním půstu na pokraji svých sil. Co pro nás znamená? Sledujte naší další on-line bohoslužbu ze série Otázky, co pálí: Bible. -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Světlo na cestu

Světlo na cestu

2021-04-1827:52

Druhá bohoslužba ze série Otázky, co pálí. Druhé téma k Bibli - co o ní píše nejdelší Žalm ze všech? S pomocí Žalmu 119 můžeme vidět, jak dodržování Hospodinova Zákona vede k požehnání; jak celý Zákon ukazuje na Ježíše a jak nás volá k následování. S vírou při pohledu na Písmo můžeme zaslechnout Boží hlas, zahlédnout Ježíše a vykročit za ním. -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Apoštol Pavel napsal Timoteovi, mladému vedoucímu Církve, kterého povzbuzuje k tomu, aby se držel Bible (a především její zvěsti o Ježíši Kristu) a dává mu k tomu čtyři důvody: (1) protože tak odolá falešným učením, (2) protože mu může dát moudrost ke spasení, (3) protože mu bude ukazovat na Ježíše a (4) protože ho může připravit ke službě evangelia. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2Tm 3,14-17) - Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Martinovo kázání o tom, jak Ježíšova smrt zlomila moc strachu, hříchu i smrti nad našimi životy a jak nám jeho vzkříšení dává naději pro život.   -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz  S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz  https://facebook.com/Pochod.Praha  https://instagram.com/PochodenPraha  https://twitter.com/PochodenPraha
Víra dělá rozdíl. Zásadní rozdíl mezi životopisem a evangeliem. Životopis končí smrtí a pohřbem. Evangelium je radostnou zprávou o vzkříšení. Ježíš vstal z mrtvých a chce se setkat se svými učedníky, přijmeme jeho pozvání? Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?" Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: `Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.´" Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály. Marek 16,1-8 (ČEP) — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Jak to vypadá, když Ježíš přijede do města? Co mají společného prorok, král a osel? Závěrečnou před-velikonoční bohoslužbou se podíváme na hlavní téma Květné neděle. -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Třetí před-velikonoční bohoslužba ze série textů, jež nás vedou ke kříži. David tentokrát mluvil o Ježíši jako nejlepším veleknězi. Jak toto zvláštní téma ze zvláštní knihy může být dobrou zprávou i pro člověka ve 21. století? -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Od smrti k životu

Od smrti k životu

2021-03-1426:38

Druhá bohoslužba z naší před-Velikonoční mini série novozákonních textů, které nás vedou ke kříži. Jak nás Ježíš vede od smrti k životu? Jak nám to popisuje apoštol Pavel?    I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
První před-velikonoční bohoslužba ze série novozákonních textů, které nás povedou ke kříži. Právě poselství o kříži je urážkou, bláznovstvím a nebo mocí ke spasení - to záleží na víře.    -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Závěrečná bohoslužba ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David nás provede závěrečnými pokyny apoštola Pavla, které zní vytrvat a žít. Jak vypadá vytrvalá modlitba a život v moudrosti?    — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Apoštol Pavel ukazuje praktický rozměr na třech dvojicích vztahů, jak je evangelium proměňuje. Jak vypadá vykoupené manželství, rodičovství a zaměstnání? -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Ráz nového života

Ráz nového života

2021-02-1429:39

Pavel píše Koloským, že byli Ježíšem vzkříšeni, byli s Ježíšem sjednoceni a byli jeho Duchem naplněni – a to se má projevit na jejich životě: (1) Byli jste vzkříšeni s Ježíšem, a proto usilujte o to, co je nahoře. (2) Byli jste sjednoceni s Ježíšem, a proto opusťte starý způsob života. (3) Byli naplněni Ježíšovým Duchem, a proto vstupte do jeho skutků. Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
Jak moc náboženství omezuje namísto slibované svobody? Jak stát ve svobodě v Kristu? A jak to souvisí s dietou? To všechno jsou otázky, na které bude odpovídat David Živor na této on-line bohoslužbě ze série Koloským: Jak věřit a jak žít?   "V Ježíši máme svobodu pro život, ke kterému nás Bůh volá. O tuto svobodu ale můžeme stejně jako Koloští snadno přijít, pokud se necháme od Krista odlákat filosofií, náboženstvím, podvodem či nějakým kultem. Jste v Kristu, nenechte se proto podvést pouhými stíny skutečnosti a žijte ve svobodě, kterou vám Bůh dává."   Biblický text: Ko 2,16-23 (B21): Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: „Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesahej!“? Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla.   -- Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz​  S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat:  info@pochoden-praha.cz  https://facebook.com/Pochod.Praha​  https://instagram.com/PochodenPraha​  https://twitter.com/PochodenPraha​
Nový život v Kristu

Nový život v Kristu

2021-01-3122:37

On-line bohoslužba ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David tentokrát promluví o novém životu, který jako věřící máme v Kristu a o tom, co to pro nás znamená.  „Dopis Koloským pomohl mladé církvi obstát tváří v tvář herezím. Apoštol Pavel jim znovu a znovu připomíná evangelium a to, že v Kristu mají věřící vše, co k životu potřebují. Život v Kristu stojí na pevném základu evangelia a může přinášet ovoce. Modly se Vás od tohoto základu budou snažit odvést, ale Ježíš je silnější. Naplňuje nás svou přítomností a mocí k novému životu, ke kterému nás volá.“  — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz  S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat:  info@pochoden-praha.cz  https://facebook.com/Pochod.Praha  https://instagram.com/PochodenPraha  https://twitter.com/PochodenPraha
Třetí kázání o Božím tajemství v Kristu ze série Koloským: Jak věřit a jak žít? David na textu z Pavlova dopisu mladé církvi v Kolosách ukázal tři velká témata nejen křesťanského života a jejich naplnění v Kristu: Utrpení, tajemství a duchovní zralost. "Ježíš své následovníky povzbuzuje v srdci, sjednocuje láskou a naplňuje svatým Duchem. Tajemství Božího plánu záchrany spočívá v Kristu. Zachráněni jeho obětí, sjednoceni jeho láskou, povzbuzeni v srdcích a naplněni jeho Duchem jsme jeho Církví; tělem, jehož hlavou je On sám." Chvály: Martin Romančák, Erica Wendel, Elisha Wendel Moderování: Martin Romančák, David Živor Kázání: David Živor — Více informací o nás a další zdroje pro následování Ježíše najdete na našem webu: https://pochoden-praha.cz S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat: info@pochoden-praha.cz https://facebook.com/Pochod.Praha https://instagram.com/PochodenPraha https://twitter.com/PochodenPraha
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store