Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
زنان و تمرینات بدنسازی (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب گوینده: علی رضا ناصری narrator: alir reza naseri 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
رشد دوباره عضلانی برای بدنساز باتجربه (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب گوینده: علی رضا ناصری narrator: alir reza naseri 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
راهنمای مقدماتی استفاده از استروئید در بدنسازی (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب گوینده: علی رضا ناصری narrator: alir reza naseri 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
چطور یک بدنساز باید بر تنبلی غلبه کند (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب گوینده: علی رضا ناصری narrator: alir reza naseri 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
چطور ظرفیت تمرینی را افزایش بدهم (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب گوینده: علی رضا ناصری narrator: alir reza naseri 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
چطور چربی بسوزانیم (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب گوینده: علی رضا ناصری narrator: alir reza naseri 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
چرا بعضی ها قدرت عضلانی بیشتری دارند (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب گوینده: علی رضا ناصری narrator: alir reza naseri 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
تفاوت های ژنتیکی چقدر در بدنسازی اهمیت دارند؟ (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب گوینده: علی رضا ناصری narrator: alir reza naseri 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
بهترین تکرار برای عضله سازی (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب گوینده: علی رضا ناصری narrator: alir reza naseri 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
آیا زمان غذا خوردن برای بدنسازی مهم است؟ (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
همه چیز در مورد کلاستر ست (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
سوماتروپین یا سوما را مصرف بکنیم یا نه (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
نقش گلیکوژن در بدنسازی (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
مکمل اورنیتین را مصرف بکنیم یا نه (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
مصرف پیتزا در بدنسازی (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
رژیم ماکروبیوتیک چیست (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
بهترین مکمل های ضد التهاب (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
آیا کمبود پتاسیم دارید (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
آیا به شاخص توده بدنی می توان اعتماد کرد (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
آیا باید تا رسیدن به خستگی کامل تمرین کنیم؟ (با هدفون گوش دهید) لینک مطلب 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 تمرینو پرو (بانک برنامه‌های تمرینی تمرینو) ⭐️ تمرینو یار (شبکه اجتماعی تخصصی بدنسازی) ⭐️ اینستاگرام @tamrino.ir ⭐️ تلگرام ⭐️ واتساپ ⭐️ تلفن 09396306033 ⭐️ خرید ویدئوهای آموزشی بدنسازی ⭐️ تحلیل‌گر بدنسازی تمرینو ⭐️ خرید برنامه تمرینی ⭐️ #بدنسازی #تمرینو #تمرینو_یار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamrino/message
Comments (12)

turkce_dunyasiii

کسیکه التهاب در زانو دارد، با چه سرعتی وزنه سبک بزند؟

Jan 25th
Reply

turkce_dunyasiii

صداتون ضعیفه ، اهنگ هم افتضاحه، ممنون

Jan 25th
Reply

Masoume mp

چجوری ۳۲ گرم پروتئین وی ۱۰ کالری داره و ۲۵ گرم پروتئین مگ هر گرم پروتئین ب بدن ۴ کالری نمیده 🤔

Dec 28th
Reply (1)

Matinwd

خیلی خوبه فقط اگه صدای موزیک بکگراند کمتر بشه خیلی بهتره ممنونم از پادکست عالیتون

Jul 28th
Reply (1)

nazanin

chera episode haro edame nadadin?

Feb 20th
Reply (1)

nazanin

👌👌👌

Feb 20th
Reply (1)

leyouzn

✌✌

Nov 19th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store