DiscoverBönerummet
Bönerummet
Claim Ownership

Bönerummet

Author: PS! Jag älskar dig

Subscribed: 0Played: 5
Share

Description

3 minuter av bön och tystnad.
Uppläsare: Marie Ek Lipanovska m.fl
76 Episodes
Reverse
Psaltaren 108

Psaltaren 108

2019-12-2403:01

Mitt hjärta är redo, Gud,jag vill sjunga och spela.Vakna, min själ,3vakna, harpa och lyra,jag vill väcka morgonrodnaden.4Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.5Ty högre än himlen når din godhet,till skyarna din trofasthet.6Visa din höghet i himlen, o Gud,och din härlighet över hela jorden!7Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,så att de som du älskar blir räddade!(Psaltaren 108:2-7, Bibel 2000)Uppläsare: Marie Ek Lipanovska
Du Evige

Du Evige

2019-07-1203:01

Du Evige, du var allt som fannsinnan du skapade världen.Redan då vilade allt i dina händer,i ditt obestridda majestät.Och när allt till slutska upphöra att finnas till,kommer du att vara kvar i ensam storhet.Ty som du var kommer du att förbli,från evighet till evighet.Du är En och den Ende,det finns inget som är bortom dig.Du är utan början och utan slut,din är makten och herraväldet.Du är min Gud, min räddare lever,du är min klippa när jag är i nöd.Du är min vägvisare och tillflykt,du ger tillit och tröst när jag ropar.I dina händer, o Gud,överlämnar jag min ande,när jag sover och när jag vaknar upp,förutom min ande, även min kropp,ty du är min Gud, jag är inte rädd.Källa: Själens röst, Judisk bönbok
Psaltaren 4

Psaltaren 4

2019-07-1103:01

Svara mig när jag ropar,Gud, du som skaffar mig rätt.Du öppnar vägen när jag är trängd.Visa mig nåd och hör min bön.3Ni mäktiga,hur länge skall ni skymfa min heder,älska tomhet och bruka lögn?4Ni skall veta att Herren har varitförunderligt god mot mig,han hör när jag ropar till honom.5Upprörs ni, så synda inte.Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!”6Ge rätta offer, förtrösta på Herren.7Många säger: ”Vem kan ge oss lycka?”Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.8Av dig har jag fått en större glädjeän de som fått korn och vin i mängd.9Jag lägger mig ner i frid och sover.Du, Herre, låter mig bo i trygghet.Källa: Bibeln
Bön om ett rent hjärta direkt ur hjärtat.
En pilgrimsbön

En pilgrimsbön

2019-07-0803:02

Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Tack för att du skapat mig med en längtan att söka utåt och inåt. Tack för att du går med mig, och är förenad med varje steg. Vi vill be för varandra, människor och pilgrimer, frivilliga och ofrivilliga. Hjälp oss att ta emot det som du låter oss möta. Hjälp oss att ha respekt för oss själva, varandra och Dig. Du, som sagt till oss: Sök, så ska ni finna, till dig överlämnar vi oss själva och varandra och vår pilgrimsfärd. I Jesu namn. AmenKälla: Pilgrimens tidegärd
Livets träd

Livets träd

2019-07-0703:01

För dem som håller sig till henneär hon ett livets träd –Hennes vägar är ljuvliga att gå,alla hennes stigar är trygga.lycklig den som håller fast vid henne.För oss åter till dig, så vänder vi åter.Herre, låt allt på nytt bli som förr. AmenKälla: Ord 318,3:17, Klagovisorna 5:21
HERREN ER DIN VOKTER (1-8)1 En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra?2 Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.3 Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre.4 Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.5 Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd.6 Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten.7 Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel.8 Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.Källa: https://les.norsk-bibel.no/#
Skymningssång

Skymningssång

2019-07-0503:01

Lovad vare du, Evige,du som styr över världsalltet.Ditt ord får skymningen att falla.Din vishet öppnar himlens portar;med insikt delar du in tiden:din vilja bestämmer dygnets och årstidernas växling,och stjärnornas väg över himlavalvet.Du har skapat dag och natt,så att ljuset ger vika för mörkretoch mörkret för ljuset.Genom dig försvinner dagen,så att natten kommer;du skiljer dag från natt.Du styr himlarnas härskaror.Må den levande och evige gudenråda över oss i all tid, intill tidens ände.Lovad vare du, Evige,som låter skymningen falla.AmenKälla: Själens röst, Judisk bönbok
En ny dag

En ny dag

2019-07-0403:02

En ny dagEn ny dag, Herre, av nåd och liv, av rörelse och vila, av intryck och uttryck, av nya erfarenheter och tankar. Hjälp mig att denna dag lämna allt som hindrar mig att vara närvarande i det som sker. Öppna mig för skapelsens skönhet, för själens andning, för din närvaro hos mig i tankar och samtal. I Jesu Kristi namn. AmenKälla: pilgrimsmässa
Franciskusbönen

Franciskusbönen

2019-07-0303:01

Herre,gör mig till ett redskap för din fred.Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror,tro där tvivlet råder,hopp där förtvivlan härskar.Hjälp mig att skänka förlåtelsedär oförrätt begåtts,att skapa endräkt där oenighet söndrar,att sprida ljus, där mörkret ruvar,att bringa glädje, där sorgen bor.Mästare, hjälp mig att sökainte så mycket att bli tröstad som att trösta,inte så mycket att bli förstådd som att förstå,inte så mycket att bli älskad som att älska.Ty det är genom att ge som vi får ta emot,genom att förlåta som vi får förlåtelse,genom att mista vårt liv som vi vinner det.Det är genom döden som vi uppstårtill det eviga livet.AmenKälla: https://www.franciskus.fi/franciskus/franciskusbonen/
Psaltaren 25

Psaltaren 25

2019-07-0103:01

Herre, jag sätter mitt hopp till dig, 2du min Gud,jag förtröstar på dig: svik mig inte,låt inte mina fiender triumfera!3Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,men den trolöse skall stå där tomhänt.4Herre, lär mig dina vägar,visa mig dina stigar.5Led mig i din sanning, lär mig,du som är min Gud, min räddare,ständigt hoppas jag på dig.6Herre, kom ihåg din barmhärtighet,den godhet du alltid har visat.7Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,tänk på mig i din trofasthet,Herre, du som är god.8Herren är pålitlig och god,därför visar han syndarna vägen.9Han leder de ödmjuka rätt,de ödmjuka lär han sin väg.10Allt vad Herren gör är nåd och trofasthetmot dem som håller hans förbund och hans bud.11Herre, min synd är stor,förlåt den, ditt namn till ära.12Var och en som fruktar Herrenfår veta vilken väg han skall välja.13Själv får han leva i ro,och hans barn skall ta landet i arv.14De som fruktar Herren blir hans förtrogna,hans förbund skall ge dem insikt.15Min blick är ständigt fäst på Herren,det är han som löser min fot ur snaran.16Vänd dig till mig, var barmhärtig,ty jag är ensam och betryckt.17Lindra mitt hjärtas plåga,för mig ut ur mitt trångmål.18Tänk på mitt lidande och mitt betryckoch förlåt mig alla mina synder.19Se på mina fiender – så många de är,så hätska i sitt hat!20Rädda mitt liv, befria mig,svik mig inte, jag flyr till dig.21Låt oskuld och redlighet bevara mig,ty jag hoppas på dig.22O Gud, befria Israelfrån all dess nöd!Källa: Bibel 2000
Fader vår (norsk)

Fader vår (norsk)

2019-06-3000:53

Fader vår,du som er i himmelen!Helliget vorde ditt navn;komme ditt rike;skje din vilje,som i himmelen, så og på jorden;gi oss idag vårt daglige brød;og forlat oss vår skyld,som vi og forlater våre skyldnere;og led oss ikke inn i fristelse;men fri oss fra det onde.For riket er ditt, og makten og æren i evighet.Amen.Källa: https://www.riksmalsforbundet.no/tre-fadervar-lopet-av-bare-en-generasjon/
Lerkärl

Lerkärl

2019-06-2903:02

LerkärlGud, du - som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja-allt i mig känner du och omsluter med ömhet ; det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse. AmenKälla: Pilgrimens tidegärd
Våra liv

Våra liv

2019-06-2803:01

Vi tackar digför att du är vår Gud,vår ende Gud, nu och i evighet.Du är klippan i våra liv,skölden som lovar evigt beskydd.vi tackar och lovar digför våra liv som vilar i dina händer;för våra själarsom du har i din Närvarosom vi möter varje dag;och för de förunderliga gåvordu ständigt ger oss,morgon, middag och kväll.Vi lovprisar dig, o Gud,källan till allt gott,all vår tacksamhet tillkommer dig.AmenKälla: Själens röst, Judisk bönbok
Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.3 Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.5 Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.6 Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.Källa: https://les.norsk-bibel.no/#
Tackbön av Marie
Förbön om förbarmande av Marie.
Tackbön inför natten av Marie
En enkel tackbön

En enkel tackbön

2019-06-1503:05

En enkel tackbön av Marie Ek Lipanovska
Psaltaren 104: 24-35

Psaltaren 104: 24-35

2019-06-1403:01

24Otaliga är dina verk, o Herre!Med vishet har du gjort dem alla,jorden är full av vad du skapat.25Där är havet, det väldiga, vida,med en myllrande skara utan talav djur både stora och små.26Där stävar skeppen fram, där är Leviatan,som du skapat till att tumla om i djupet.27Alla sätter sitt hopp till dig,du skall ge dem föda i rätt tid.28Du ger dem, och de tar emot,du öppnar din hand, och de äter sig mätta.29Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta,du tar ifrån dem deras ande, och de döroch blir åter till mull.30Du sänder din ande, då skapas liv.Du gör jorden ny.31Må Herrens ära bestå för evigt,må Herren glädja sig över sina verk.32När han ser på jorden skälver den,rör han vid bergen börjar de ryka.33Jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever,lovsjunga min Gud så länge jag är till.34Må min bön behaga Herren,må jag få glädjas över honom.35Må syndarna försvinna från jorden,de onda inte längre finnas till.Lova Herren, min själ!Halleluja!Källa: Bibel 2000
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store