DiscoverRadio Israel NL
Radio Israel NL
Claim Ownership

Radio Israel NL

Author: Radio Israel NL

Subscribed: 1Played: 73
Share

Description

Radio Israel.nl biedt u via gratis podcasting de programma's aan die ook op de online zender worden uitgezonden. Radio Israel.nl heeft als doel de eerlijke kant van het nieuws uit en over Israël te laten horen. Dit doet Radio Israel.nl onder andere d.m.v. het brengen van actualiteiten rondom Israël, het uitzenden van boeiende Bijbelstudies en het bemoedigen van de gelovige gemeenschap in Nederland, België en ver daarbuiten, afgewisseld met Messiaanse muziek o.a. uit Israël. Ons non-profit radiostation (ANBI) is volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van onze luisteraars. Als je je gezegend weet door wat Radio Israel.nl je heeft gebracht, overweeg ook eens een gift te doen via 'support de show' dat onderaan de omschrijving van een aflevering te vinden is. U kunt 24/7 naar Radio Israel luisteren via onze gratis app of online via onze website, www.radioisrael.nl.
422 Episodes
Reverse
Inleiding parashat beshaLaCh op sabbat ShirahExod. 13:17-17:16 Farao zond hen weg. Twee liederen vragen de aandacht. Het lied aan de zee, naar Exod.15:1-18 waarop de profetes Miriam de tamboerijn pakte en in beurtzang, het refrein zong over Zijn majesteit. “Zingt de HEERE, want Hij is hoog verheven! Het paard met zijn ruiter stortte Hij in de zee!” Dit lied past bij de profetie die de HEERE aan Mozes geeft in 14:4,17 en 18 En de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de Here ben, doordat Ik Mij verheerlijken zal aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. Van die heerlijkheid getuigt het lied in Ex. 15: 6 Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, uw rechterhand, Here, verpletterde de vijand. 7 In uw grote majesteit vernietigde Gij wie tegen U opstonden. Die Rechterhand blijkt de Herder van Israël te zijn. Je kunt parallel aan Psalm 23 de Exodus en de reis door de woestijn bezingen. Amalek doet af aan de heerlijkheid van Zijn Naam en de naam Israël, daarom zal zijn naam van onder de hemel uitgedelgd worden. Mozes is gezeten op de steen, krachtig in de gebeden en strijdt met de staf Gods in zijn handen. Zijn armen worden daatbij ondersteund door Aaron en Hur. In Gen.49:24 komen een aantal gedachten bij elkaar in de profetie over Jozef “Zijn kracht of boog is in stevigheid gezeten en de armen van zijn handen zijn in de strijd lenig bleven door de handen van deMachtige Jakobs, die hem er door leidt,omdat desteen Israëls zijn herder is”. In het tweede lied dat van Debora en Barak uit Richt. 4:4-5:31 komen we dezelfde hoofdgedachten tegen. Aan de hand van de chiastische opbouw (zie o.a. https://www.chiasmusxchange.com/explanatory-notes/) in deze haftarah, we kunnen drie chiasmen onderscheiden, is het overduidelijk wat de beoogde kerngedachten zijn. Vers 14 in Richt.4: “is niet de Here voor u uitgetogen?”. En in Richt.5 vers 9 Mijn hart gaat uit naar de aanvoerders van Israel, naar hen die vrijwillig zich aanboden onder het volk, prijst de Here!In vers 1 van Richt.5 worden beide samengevoegd tot: “omdat het volk vrijwillig zich aanbood, prijst de Here! 3 Hoort, gij koningen! Leent het oor, gij machthebbers! Ik wil, ja, ik wil voor de Here zingen, psalmzingen voor de Here, de God van Israel. 4 Here, toen gij uittoogt uit Seïr” . Hij de steen en Herder van Israël heeft er behagen in wanneer wij onszelf biddende in de strijd begeven en met Hem meestrijden tegen al degene die Zijn Naam en de Naam van Israël willen uitdelgen, Ps.83.Robert Berns, 7-2-2020Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Deze week in Ma Nishma: Jack van der Tang in gesprek met Shmuel KatzDeze week zenden we in het programma Ma Nishma, een indrukwekkend gesprek uit van Jack van der Tang met Shmuel Katz.Het is niet alleen een indrukwekkend gesprek geworden, maar tevens blijkt de rabbijn over een prima zangstem te beschikken.Luister en geniet mee!Ma Nishma is een gevarieerd programma waarin allerlei mensen worden geïnterviewd, over uiteenlopende onderwerpen die altijd te maken hebben met Israël en het Joodse volk. ‘Ma Nishma’ betekent “hoe gaat het?” maar ook “wat gebeurt er?” of “wat hebben we vernomen?”.Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Tora: Exod. 10:1-13:16 Haftara: Jer. 46:13-28 Apostolische Geschriften: Rom. 9:14-29  Bo Betekenis:  Ga! Presentator:  Anco van Moolenbroek Uitzenddata:  31 januari, 1 en 2 februari 2020 Introductietekst (zoals gebruikt op Facebook):  Honderden miljoenen sprinkhanen vreten Kenia kaal. Kenia beleeft momenteel de ergste plaag van woestijnsprinkhanen in 70 jaar. Dat is een nieuwsbericht van enkele dagen geleden. Het hele land wordt kaalgevreten. En als in maart de regens komen en het groen weer tevoorschijn komt, dan kunnen de zwermen nog 500 keer groter worden. Een zwerm ter grootte van de provincie Utrecht verplaatst zich met een snelheid van 100 km per dag. Er is letterlijk geen kruid tegen gewassen. In Nederland hebben we veel last van de eikenprocessierups, maar deze sprinkhanenplaag is toch van een andere orde. Men spreekt zelfs van Bijbelse proporties.   Zeven plagen hebben Egypte getroffen. Met slechts één doel: de Naam bekendmaken. Opdat de Israëlieten zullen uittrekken naar Kanaän. In parasja Bo (Ga!) van deze week lezen we de laatste drie plagen. Tussen de 7e en de 8e plaag ligt een grens. Aan het einde van Ex. 9:34 lezen we: Toen de farao zag dat de regen, de hagel, en de donder opgehouden waren, ging hij door met zondigen en maakt hij zijn hart onvermurwbaar, hij en zijn dienaren. Farao maakte zijn hart zwaar. Hij wilde de eer aan zichzelf houden. En dan komt er een moment dat de Eeuwige zegt: dan moet je het zelf weten. Nu is het de Eeuwige die de farao aan de verharding overgeeft. Nu snap je wellicht ook dat de farao het volk niet wil laten gaan. Dat zou zijn eer te na zijn. Dit was de farao die Jozef niet gekend had. Hij had geen weet van de man die de eenheid in de wereld van de tweeheid, de tegenstellingen had gebracht.    Zo is het toch ook in een mensenleven. Als onze oude mens op de troon zit, dan wordt de geestelijk mens onderdrukt, gedood. Ja, dan zijn we dood in zonden en misdaden, zegt de Efezebrief. Het moet in ons leven worden omgedraaid. Dat heet bekering. En daartoe worden we opgeroepen. Daarom heb ik als thema voor dit Leerhuis: Kiezen. Heden, als u zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden.  Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Over vertrouwen gesprokenUit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen,de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.Wat kan een mens mij doen?De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen,daarom zie ík neer op wie mij haten.Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemendan op de mensen te vertrouwen.Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemendan op edelen te vertrouwen.Psalm 118 vers 5 – 9 Over vertrouwen gesprokenIn de voorgaande verzen van de Psalm beleed de dichter dat de goedertierenheid van de HEERE, de verbondsgod van Israel, JaHWeH, zijn trouw eeuwig duurt. Psalm 118 is ook een psalm die voornamelijk in het teken staat van Gods redding uit ellende en benauwdheid.Wat is het dan opmerkelijk dat de Psalm begint met een oproep om de HEERE te loven en te prijzen. Vanwege Gods redding en verlossing. Daar spreekt een onwankelbaar vertrouwen uit.Want laten we maar eerlijk zijn. Wanneer ons ellende of  benauwdheid overkomt is niet onze eerste reactie om de Heere te loven en te danken voor Zijn goedertierenheid en trouw.Hoe vaak gaan we in situaties waarin we het moeilijk vinden, in geval van ziekte of in welke situatie we ook knel dreigen te raken, niet te rade bij vrienden of kennissen of oudsten in de gemeente of bij allerlei hulpverleners. En ik denk dat dat ook mag. Maar uiteindelijk, als puntje paaltje paaltje komt, is er maar Een die werkelijk helpen kan.Tot zes maal toe wordt in de gelezen verzen de naam van de HEERE, die hier met hoofdletters is geschreven, waar het dus over de Heere God gat die een verbond met Zijn volk gemaakt heeft, JaHWeH genoemd.De dichter  van de Psalm spreekt uit ervaring:Ik heb uit de benauwheid tot de HEERE geroepen, Hij heeft mij verhoord, Hij heeft mij toen in een benauwde situatie zat, mij in de ruimte gezet. Met andere woorden: Ik kon weer ademhalen. Tot tweemaal toe zegt de dichter: De HEERE is bij mij. Daarom ben ik niet bevreesd, met andere woorden: Daarom ben ik niet bang.Weet je, wanneer alles in je leven glad verloopt kunt je deze woorden in de psalm misschien heel makkelijk zeggen. Maar in de dagen dat het tegenzit in je leven, de arts met een heel vervelende diagnose komt, je bestaan onzeker wordt…Weet je, God geeft niet altijd genezing of misschien als je in de financiële problemen zit geld, maar wanneer Hij er bij is, midden in de situatie waarin je zit, wordt alles anders.  Is dat makkelijk? Helemaal niet, maar zegt de dichter van de Psalm: Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen, dan op mensen te vertrouwen. Hoe geweldig die mensen misschien ook zijn. Want: Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen.Psalm 18 vers 30 zegt:Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Alle heidenvolken hadden mij omringd;in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd;in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!Zij hadden mij omringd als bijen,zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur;in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel,maar de HEERE heeft mij geholpen.Psalm 118 vers 10 - 13Over de Helper gesprokenIn de voorgaande verzen hebben we gelezen dat de schrijver van de Psalm in nood zit wanneer hij spreekt over benauwdheid en vrees. Met andere woorden hij zit diep in de moeilijkheden.In de verzen die we nu gelezen hebben spreekt hij tot driemaal toe dat hij omringd was door de heidenvolken, de goyim.In het woord ‘omringen’ zit het woord ‘ring’, zoals de ringvinger omringd is. De ring is een gesloten geheel, zo was er voor de psalmist geen ontkomen aan zijn angst en benauwdheid zou je kunnen zeggen. Maar dat is menselijkerwijs gesproken. Want daar eindigt het verhaal niet mee.Dat wat bij mensen onmogelijk is, is bij de HEERE mogelijk, want, zo zegt de dichter,  ‘de HEERE heeft mij geholpen’. Daar, waar de psalmist geen mogelijkheden meer zag, heeft de HEERE geholpen, want ‘in de Naam van de HEERE, in de naam van JaHWeH, heb ik de vijanden neergehouwen zoals de psalmist zegt. Andere vertalingen geven voor ‘neerhouwen’, ‘afweren’ of afsnijden.Maar het is duidelijk, er bleef  van de vijanden niet veel over, want zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur. Ik weet niet of u wel eens omringt bent door een zwerm bijen zoals de dichter van de Psalm hier heel beeldend schrijft, maar kan kun je het flink benauwd hebben en probeer je met alle macht de bijen van je af te weren. En als de bijen dan ineens vertrekken, wat ben je dan opgelucht… Je slaakt een zucht van verlichting.Zo kan het ook in onze omstandigheden zijn wanneer we ons in moeilijke situaties en omstandigheden bevinden, Daar waar wij geen grip meer hebben op de omstandigheden. De moeilijkheden als een zwerm bijen ons omringen.Dan is vanmorgen de boodschap: In de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen. Zijn ze afgeweerd. De moeilijkheden zijn als een zwerm bijen ineens vertrokken. Als sneeuw voor de zon, of zoals de dichter zegt: ‘zoals het uitdoven van een doornenvuur’. En het kenmerk van een doornenvuur is dat het wel ineens hevig kan oplaaien, maar ineens ook weer doven. Het duurt maar even.Tsja, de vijanden, die hier met ‘u’ worden aangesproken, kunnen soms ineens de kop op steken, maar wanneer de we Naam van de HEERE aanroepen, onze toevlucht tot Hem nemen, blijkt Hij een Helper te zijn.Betekend het dan dat alle moeilijkheden van ons weggenomen worden? Dat de omstandigheden zoals bijvoorbeeld een doodsbedreigende ziekte ineens weg is? We moeten eerlijk zijn, soms is dat zo, maar veelal niet. Maar wanneer de HEERE er bij is, wordt het allemaal anders.Ik moet denken aan een goede vriend die ik pas sprak. Hij is 67 jaar en moest nooit iets van het geloof weten. Hij was niet vijandig, maar het zei hem allemaal niets. ‘Mooi voor anderen die er troost uit putten, maar voor mij is het niets.’Lees meerSupport the show (https://radioisrael.nl/geven/)
De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang een lied van verlossing: De rechterhand…Lees meerSupport the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven. Dit is de poort van de HEERE, daar zullen de rechtvaardigen door…Lees meerSupport the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door…Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE. De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast…Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, Die Hem met heel hun hart zoeken, die ook…Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Shalom, alweer een nieuwe uitzending. Onderwerp rein- en onreinheid. Ik lees o.a. Johannes 1:1-18, Leviticus 11:1-46, Mattheüs 24:1-14 en Mattheüs 5:17-20. Groetjes Shirley Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Och, waren mijn wegen zo vast Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden. Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer…Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb…Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond. In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit Ik overdenk Uw bevelen…Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Wees goed voor Uw dienaar, dan zal ik leven en Uw woord in acht nemen. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet. Ik ben een…Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Over hoogmoed gesprokenDe woorden die voorafgaan aan dit gedeelte sprak de dichter er over dat zijn ziel altijd wordt verteerd van verlangen naar de bepalingen, naar het Woord van de HEERE.Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Deze uitzending is echt een teken van overdenkingen, hoop en bemoediging. Groetjes ShirleySupport the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Bij het lezen van deze verzen moest ik onwillekeurig denken aan de Dienaar met een hoofdletter, de Heere Jezus, Jeshua. Want hoewel hier natuurlijk de schrijver van de Psalm aan het Woord is...Lees meer...Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
We lezen:Thora: (Exodus/Shmot 21:1 24:18)Haftara: Jeremia 34:8-22 33:25-26)Apostolische geschriften: Mattheus 17:1-11In het Leerhuis staat de 18e Parasha “Mishpatim” centraal “Dit zijn de bepalingen”. We zien deze woorden terug in Exodus 21:1. Nadat we in Exodus 20 gelezen hebben dat de Tien Woorden door Jahweh aan Mozes op de 2 stenen tafelen zijn gegeven, waarin de hoofdonderwijzing van de Torah is vervat, vervolgen we in Exodus 21 met de Mishpatim ( מִּשְׁפָּטִים – Hebreeuws voor ” rechtsregels -wetten-bepalingen”.In Nederland hebben we de zg. Trias Politica “de drie machten”. De wetgevende macht (koning en ministers),  de uitvoerende macht de regering, provincies en gemeenten en de rechterlijke macht in handen van de rechters. Kijken we nu naar het Koninkrijk van de Heer dan leert Jesaja 33 vers 22 ons dat  ‘de HEER onze Rechter, onze Wetgever en onze Koning is.Hij zal ons behouden.’ Zijn bepalingen “Mishpatim” schenken ons heil, gerechtigheid, kennis, wijsheid, liefde, goedheid en barmhartigheid. Adonai is oneindig bevoegd om als Rechter, Wetgever en Koning te dienen.Luister je weer mee vanavond?Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).מתפלל לשלום ישראל Shalom,Presentator: Arnold VisscherSupport the show (https://radioisrael.nl/geven/)
Eppo Egbert Willem (Eppo) Bruins, geboren op 19 september 1969,  is een Nederlands wetenschapper en natuurkundige, en politicus namens de ChristenUnie. Sinds 2 december 2015 is Bruins Tweede Kamerlid voor deze partij als opvolger van vertrekkend oud-fractievoorzitter Arie Slob.Eppo groeide op in Apeldoorn in een ongelovig gezin. Hij bezocht het Myrtus College, een dependance van het Christelijk Lyceum Apeldoorn. In 1988 kwam hij als pianist tijdens een tour van Adrian Snell in aanraking met een gospelkoor. Zij verzochten hem mee te zingen en daar kwam op een bepaald moment een tekst die hem raakte waardoor Bruins op onderzoek ging en uitkwam bij het christendom. Van februari 2004 tot 1 januari 2007 was hij instituutsmanager van LION (Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde) en van 1 mei 2008 tot eind november 2015 directeur van Technologiestichting STW.Vanaf november 2012 was Eppo hoofdredacteur van DenkWijzer, het blad van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Hij vervulde deze functie tot zijn aantreden als lid van de Tweede Kamer.Jack en Eppo spreken over het in juni 2019 gehouden Jerusalem Prayer Breakfast in Den Haag, georganiseerd door Stichting Pillar of Fire waar Jack aan verbonden is en waarin beide mannen gedurende de voorbereiding met elkaar intensief zijn opgetrokken. Dat deze bijeenkomst in de Ridderzaal niet zonder gevolgen is gebleven, blijkt onder andere uit de excuses die premier Rutte onlangs tijdens de Holocaust herdenking gemaakt heeft namens de regering voor het overheidshandelen tijdens de jodenvervolging. In de uitzending gaan beiden hier verder op in.Verder wordt gesproken over het klimaat en de stikstof problematiek.Een interessant gesprek met een geïnspireerde politicus die van mening is dat ‘goed leven meer is dan economische groei.’Support the show (https://radioisrael.nl/geven/)
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store