DiscoverNghi thức dâng lễ Salah bắt buộc
Nghi thức dâng lễ Salah bắt buộc
Claim Ownership

Nghi thức dâng lễ Salah bắt buộc

Author: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

Chỉ ra giờ giấc dâng lễ Salah bắt buộc và hướng dẫn cách dâng lễ và những điều cấm trong dâng lễ.
1 Episodes
Reverse
Nghi thức dâng lễ Solah bắt buộc
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store