DiscoverNon Qomfood
Non Qomfood

Non Qomfood

Author: Mahdi Majidzadeh

Subscribed: 8Played: 31
Share

Description

رادیو غیرقم فودی، پادکستی از مجموعه قم فود برای مسائل غیر قم فودی
1 Episodes
Reverse
Ep. 1

Ep. 1

2020-04-1505:22

یه خرده از کرونا گفتیم یه خرده از چیزای دیگه
Comments (2)

Mohammad

خب حتما نیاز به تیمی یا حداقل دو نفر نویسنده نیازه. صدات نیاز به گرم کردن صدا داره. ریتمت خوب بود و لحنت هم دوست‌داشتنی. در کل خوب بودی. زیاد منتظرمون نذار برای قسمت اول!

Apr 17th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store