Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Hvordan kan det se ut i praksis når man arbeider etter intensjonene om helhet, sammenheng og relevans? Sellpodden har tatt turen til Rauma videregående skole, der vi har møtt realfagslærerne Hilde Mjelva, Hilde Alnes og Ingeborg Sletta. De deler erfaringer fra praksis og reflekterer over tematikken sammen med Kathinka Blichfeldt, faglig utviklingsleder ved Senter for livslang læring. Episoden er den andre av to episoder.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan det se ut når vurderingen er en integrert del av læringsprosessen og hvordan følge med på fange elevenes kompetanse? Denne episoden ser på hvilken retning og hjelp nye læreplaner gir og ta også opp hva som kan skje med læringsprosessen når eksamen er avlyst.Sellpodden har tatt turen til Rauma videregående skole, der vi har møtt realfagslærerne Hilde Mjelva, Hilde Alnes og Ingeborg Sletta. De deler erfaringer fra praksis og reflekterer over tematikken sammen med Kathinka Blichfeldt, faglig utviklingsleder ved Senter for livslang læring. Episoden er den første av to episoder. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
LK20 forutsetter at elevene skal få være aktive og utvikle handlingskompetanse. Hvordan kan vi realisere det nye kompetansebegrepet i praksis? Hvilke metoder og tenkemåter kan vi benytte oss av for å møte forventningene? I denne episoden møter vi Kristine Waters fra Ajer ungdomsskole i samtale med Kjell Evensen og Ingrid Jacobsen fra Senter for livslang læring. Kristine presenterer et praksiseksempel der hun gjennom temaet bærekraftig utvikling la til rette for at elevene kunne utvikle handlingskompetanse.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan treffe med tiltak som gir forbedring og ikke bare endringer? Hvordan kan pedagogisk analyse bidra til å løse opplevde utfordringer, og stryke kollektiv læring i barnehagen?Ved å bruke pedagogisk analyse inviteres man med av lederen til å være med i en prosess hvor man kommer frem til tiltak. Slik kan pedagogisk analyse bidra å skape eierforhold, en opplevelse av å være en aktør i et utviklingsarbeid. I denne episoden med Knut Olav Nordseth, Kaja Haaland og Alona Krieken Laski, får du høre mer om hvordan pedagogisk analyse kan brukes i barnehagen.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Nyutdannede lærere kan oppleve et praksissjokk og ha en bratt læringkurve! Hvordan kan kommuner støtte disse lærerne slik at de rustes til å stå i jobben?I denne episoden møter vi Kjell Evensen i samtale med Tone Lintorp fra veiledningsteamet i Lillestrøm kommune, og lærer Nina Elvenes. Nina forteller om sine erfaringer som relativt nyutdannet lærer, og Tone viser oss hvordan kommunens veiledningsteam arbeider for å støtte de nyutdannede lærerne.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Aksjonslæring er praksisnært. Pedagogiske ledere og styrere fordyper seg i og reflekterer over egen praksis sammen med personalet, for å avgrense områder man ønsker å undersøke. En egnet arbeidsmåte i aksjonslæring er pedagogisk dokumentasjon. I denne podkasten med Kari Lerbak, Elise Tornes og Alona Krieken Laski utdyper deltakerne hvordan aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon kan være ledd i å realisere en lærende organisasjon.Deltakerne arbeider ved barnehagelærerutdanningene ved HINN og OsloMet. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvilket potensiale ligger i dialogkonferansen, og hvordan kan den bidra til å styrke praksis lokalt i barnehager? Som møteform har dialogkonferanse et særlig potensial ved at deltakerne tar utgangspunkt i egen praksis. Gjennom strukturert erfaringsdeling hvor dialog- prinsipper aktivt brukes, fremmes læring mellom deltakere. Strukturen også medvirke til at praksisfeltet og Universitets- og høgskolesektoren  får mer likeverdige roller.I denne episoden utforskes temaet nærmere. Du møter Torbjørn Lund, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø i samtale med Kaja Haaland og Alona Krieken Laski ved Senter for livslang læring.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan styrkebasert prosessledelse bidra til å involvere elever, foreldre og lærere til sammen å skape et godt klassemiljø og utvikle profesjonsfellesskapet? Hva kjennetegner metoder som bidrar til reell samskaping og læringsglede? I denne episoden får du innblikk i hvordan rektorer og lærere kan lede prosesser og møter som bidrar til involvering av elevene, foreldrene og i skolens profesjonsfellesskap på en anerkjennende og styrkebasert måte.I samtalen med Alona Laski fra Senter for Livslang læring, møter du Pål Tanggaard, forfatter av boka praktisk prosessledelse i skolen (2021), og bidragsytere fra boka Hilde Furuset Slåen og Elin Gundersen fra Gausdal kommune.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Vi beklager noe støy i oppstart av episoden.  
Hvordan kan elevene bli gode problemløsere og trene på å oppdage sammenhenger i og mellom fag?I denne episoden møter du Anne Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret i samtale med Berit Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring. De samtaler om en film som viser hvordan lærer og elever realiserer noen av de sentrale intensjonene i matematikkfaget.---Et praksiseksempel er utgangspunkt for samtalen (se lenke under). Intensjonen med timen er todelt: Elevene skal trene på å se sammenheng mellom ulike målenheter, og de skal hjelpe hverandre med å utvikle metoder for å løse et ukjent problem. Oppgaven blir gitt muntlig, og elevene må selv stille spørsmål de ønsker å finne svar på for å komme videre, samt notere opplysninger de mener er viktige underveis.Problemløsing 8.trinn fra Matematikksenteret Podkasten er produsert av Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen ved Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan vi gjøre matematikkfaget relevant for elevene? Og hvordan kan kjerneelementene og trinndelte kompetansemål være gode veivisere for å legge til rette for dybdelæring og med god progresjon, helhet og sammenheng? I denne episoden møter du Anne Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret i samtale med Berit Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring. De deler sine betraktninger rundt disse og flere spørsmål, og vektlegger særlig betydningen av kjerneelementene i arbeidet med å få oversikt over den nye læreplanen og retningen i faget. Læreplanen i matematikk skiller seg ut fra de andre læreplanene, og samtalen dreier seg også om hvordan de trinndelte målene kan bidra til at progresjonen i faget blir tydeligere for elever og lærere. Podkasten er produsert av Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen ved Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
I Norge får alle elever karakterer i orden og adferd, og ofte brukes anmerkninger som sanksjon og dokumentasjon. Trenger det egentlig å være slik?Eilert Sund videregående skole har gått bort fra å bruke anmerkninger som virkemiddel underveis i skoleåret. I denne episoden presenterer rektor Espen Berglund skolens tanker rundt dette og hvilke erfaringer de har gjort seg hittil. Forsker Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger bidrar med resultater fra en studie rundt nettopp dette. Kjell Evensen fra Senter for livslang læring leder samtalen.Les mer om forskningsarbeidet her: Orden og atferd i videregående skole: – er karakterer hensiktsmessige? - Nr 02 - 2021 - Norsk pedagogisk tidsskrift - Idunn  Mer om arbeidet til Eilert Sundt videregående skole på deres hjemmeside: 12. august 2021: Orden og atferd – og bruk av anmerkninger - Eilert Sundt videregående skole   Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
LK20 gir lærere et stort handlingsrom for å utvikle elevenes kompetanse. Samtidig forventes det at vi tar på alvor elevenes motivasjon, opplevelse av mestring og relevans. I denne episoden møter vi igjen lærerne Ann Toril Mohn og Mona Olsen Bakke fra Otta skole i samtale med Kjell Evensen og Berit Dahl. Lærerne forteller om hvordan et tema i matematikk utviklet seg gjennom elevmedvirkning, og hvordan elevenes motivasjon påvirket veien arbeidet tok. Fra et avgrenset tema rundt geometri utviklet elevene kompetanse i møtet med de utfordringene som oppsto underveis. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Fagfornyelsen stiller forventninger til en mer aktiv elevrolle, der elevene tar eierskap til sin egen læringsprosess. I denne episoden møter du lærerne Mona og Ann Torill fra Otta skole. De har prøvd ut hvordan elevene kan få en større plass i utviklingssamtalene sine på 6.trinn innenfor trygge rammer. Mona og Ann Torill forteller om sine erfaringer i samtale med Berit Dahl og Kjell Evensen fra Senter for Livslang læring.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
I denne podkasten møter du Tonje Skoglund, Kari Lerbak og Alona Krieken Laski, i en samtale om utviklingsarbeid, en sentral del av pedagogisk ledelse. Du får blant høre betraktninger på hvordan styrere og pedagogisk ledere kan forstå motstand som en konstruktiv kraft. Hvorfor tiden er en avgjørende faktor, og betydningen av kritisk refleksjon. Alle er tilknyttet Høgskolen i Innlandet.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Terje Pedersen arbeider på Rothaugen skole i Bergen. Han har valgt å ta ekte mennesker inn i klasserommet for å fortelle sine historier. I denne episoden møter du Terje i samtale med Kjell Evensen om hvordan denne metodikken samsvarer med intensjonene i Fagfornyelsen. Gjennom å bruke digitale verktøy og fysiske besøk får elevene innblikk i ulike menneskers fortellinger som utgangspunkt for arbeid i klasserommet. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hva slags utviklingsstøtte trenger rektorgrupper fra sine overordnede? Hvilken forskningsbasert kunnskap foreligger om skoleeier sin rolle i å utvikle rektorers lederkompetanse?I denne samtalen møter du Hege Havn og Alona Krieken Laski fra Senter for Livslang læring. Med seg har de professor i skoleledelse Jan Merok Paulsen, som belyser faktorer som kan fremme godt skoleeierskap, blant annet betydningen av møtemetodikk, psykologisk trygghet og kollektiv mestringstro i rektorgruppen.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Tverrfaghet og tverrfaglige tema - hvordan kan man i praksis nærme seg tematikken, og hva prøves ut i skole-Norge?Denne episoden er en frittstående oppfølging av episode 37 og vi fortsetter praten med Inger Sofie B. Hurlen, Bernt Lendengen og Bjørnar Thengs som alle arbeider i fagfornyelsesteamet i utdanningsregion Midt-Rogaland. De forteller om hvordan de har arbeidet med tematikken så langt.Fra Senter for livslang læring møter du Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen. Dere kan lese mer om fagfornyelsesteamets arbeid på nettsiden: https://www.fagfornyelsesteamet.no/Episoden ble spilt inn i mai 2021 og er den andre av to episoder. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Tverrfaghet og tverrfaglige tema - hvordan kan man i praksis nærme seg tematikken, og hva prøves ut i skole-Norge? I denne episoden har vi tatt praten med Inger Sofie B. Hurlen, Bernt Lendengen og Bjørnar Thengs som alle arbeider i fagfornyelsesteamet i utdanningsregion Midt-Rogaland. De forteller om hvordan de har arbeidet med tematikken så langt.Fra Senter for livslang læring møter du Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen. Dere kan lese mer om fagfornyelsesteamets arbeid på nettsiden: https://www.fagfornyelsesteamet.no/Episoden ble spilt inn i mai 2021 og er den første av to episoder. Fortsettelsen, episode 38,  publiseres i uke 37.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan barnehagene og universitet og høgskoler jobbe sammen om lokal kompetanseutvikling? Hva innebærer en ny rolle for UH-ansatte (universitet og høgskole) Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp) er en kompetansesatsning som vektlegger partnerskap og samskaping mellom praksisfeltet og universitets- og høgskolesektoren (UH). Dette omhandler både hvordan UH skal jobbe sammen med barnehagene om kompetanseutvikling lokalt, men også hvordan ReKomp kan bidra til å utvikle barnehagelærerutdanningen. Med ReKomp utfordres tidligere mønstre hvor barnehagene har hatt en bestiller-rolle og UH en tilbyder-rolle . Hva innebærer dette for UH-ansatte? I denne podcasten møter du Kari Lerbakk, Tonje Skoglund og Alona Krieken Laski i en samtale om hvordan UH- sektoren kan utøve sine roller i praksisfeltet for å bidra til å realisere intensjonene om partnerskap og samskaping. Alle er tilknyttet Høgskolen i Innlandet.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Høsten er på mange skoler tidspunkt for felles aktivitetsdager. Hvordan kan slike dager bidra til elevers faglige og sosiale læring?I denne epsioden diskuterer vi hvordan skolene best kan legge opp dagene for en mest mulig inkluderende praksis. Du møter kroppsøvingslærerne Stian Syversen fra Kastellet skole og Hege Danielsen fra Bakås skole i samtale med Kjell Evensen  fra Senter for livslang læring. Hege Danielsen  står bak Facebooksiden "En kroppsøvingslærers hverdag".Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store