DiscoverSELLpodden
SELLpodden
Claim Ownership

SELLpodden

Author: Senter for livslang læring

Subscribed: 11Played: 193
Share

Description

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.
78 Episodes
Reverse
#62 PPTs nye rolle

#62 PPTs nye rolle

2022-11-0722:44

PP-tjenesten er en av de viktige støttespillerne i laget rundt elevene. Gjennom å utrede, støtte og veilede skolene kan PPT med sin kompetanse bidra til at elever med spesielle behov fanges opp, samtidig som fellesskapet kan romme alle elever. I denne episoden hører vi Linda Gangstad Nordli fra PPT-tjenesten i Valdres og rektor Wenche Rognerud i samtale med Kjell Evensen fra Senter for livslang læring. Linda og Wenche forteller om hvordan skolen og PPT samhandler om dette.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.Aktuell lenker: St.mld 6: Tett på, tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFOUDIR: Om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksisNordahl m.fl: Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. 2018.
Medvirkning i skolen - hvordan kan det se ut?  Ved Apalløkka skole har de i lengre tid satt elevmedvirkning på dagsorden, og dette har blant annet ført til endring i planlegging av læring, "elevekspertene" og rektorlunsjer.  I denne episoden møter du  lærer Siri Skaret Bangen, undervisningsinspektør Trine Mehus og rektor Cathrine Torsvik Thingnes. De deler sine perspektiver på arbeidet med elevmedvirkning ved skolen i samtale med Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring . Episoden er den første av to episoder fra Apalløkka skole. Flere episoder med liknende tema: #76 Medvirkning og motivasjon i utviklingsarbeidet # 74 Refleksjoner om medvirkning i et lederperspektiv Flere filmer om medvirkning:Her finner du filmer om medvirkning med Erlend Dehlin fra NTNU, produsert av Senter for livslang læring.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 
Hvordan videreutvikle vurderingspraksis i samarbeid med elevene? Engebråten skole er en av åtte skoler i Oslo som de siste tre årene har deltatt i et nettverk for å utvikle sin vurderingspraksis. Nettverkene drives av Osloskolen i partnerskap med Høgskolen i Innlandet. I dette arbeidet har elevmedvirkning stått sentralt, og elevene har bidratt aktivt i utviklingsarbeidet. Noen elever har fått mulighet til å bidra ekstra tett sammen med skoleledelsen og ressurslærere gjennom nettverket, og i denne episoden får vi høre deres refleksjoner rundt hvordan vurdering kan bidra til at elever lærer og utvikler seg på skolen.Samtalen ledes av Kari Kolbjørnsen Bjerke og Kjell Evensen fra Senter for Livslang Læring, som har vært skolenes partnere i nettverket.Dette er en av flere episoder der utvikling av vurderingspraksis er temaet. I episode 72 med det samme temaet, deler elever fra Brannfjell skole sine erfaringer fra samme nettverk.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan videreutvikle vurderingspraksis i samarbeid med elevene? Brannfjell skole er en av åtte skoler i Oslo som de siste tre årene har deltatt i et nettverk for å utvikle sin vurderingspraksis. Nettverkene drives av Osloskolen i partnerskap med Høgskolen i Innlandet. I dette arbeidet har elevmedvirkning stått sentralt, og elevene har bidratt aktivt i utviklingsarbeidet. Noen elever har fått mulighet til å bidra ekstra tett sammen med skoleledelsen og ressurslærere gjennom nettverket, og i denne episoden får vi høre deres refleksjoner rundt hvordan vurdering kan bidra til at elever lærer og utvikler seg på skolen.Samtalen ledes av Kari Kolbjørnsen Bjerke og Kjell Evensen fra Senter for Livslang Læring, som har vært skolenes partnere i nettverket.Dette er en av flere episoder der utvikling av vurderingspraksis er temaet. I episode 73 med det samme temaet, deler elever fra Engebråten skole sine erfaringer fra samme nettverk.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan elever oppleve elevene matematikkundervisning i et "tenkende klasserom"? I denne episoden møter vi Mathias, Anton og Victor. De er alle elever på VG1 ved Fyrstikkalleen skole i Oslo. I samtale med Kjell Evensen forteller de om sine erfaringer fra denne typen matematikkundervisning. I episode 55 av SELL-podden #55 Tenkende klasserom fortalte to lærere om hvordan de arbeidet med matematikkundervisningen i ungdomsskolen, basert på prinsippene i metodikken Tenkende klasserom.  Les mer om tenkende klasserom: https://tenkende-klasserom.no/https://www.nrk.no/rogaland/meiner-det-_tenkende-klasserom_-og-tavler-i-klasserommet-gjer-elevane-betre-i-matte-1.16333802https://buildingthinkingclassrooms.com Meiner det «tenkende klasserom» og tavler i klasserommet gjer elevane betre i matte – NRK Rogaland – Lokale nyheter, TV og radio Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan skolen bidra til at flerspråklige elever opplever seg selv som en ressurs og deltar aktivt i faglig læring? I denne episoden møter du Kjell Evensen i samtale med høgskolelektor Pauline Book. Hun har forsket på hvordan flerspråklige elever kan oppleve aktørskap og mening gjennom faget naturfag og forteller om sine funn og hva dette kan ha å si for skoler. Pauline Books doktorgradsavhandling finner du her:  https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/3022519 To artikler som utdyper hennes arbeid finner du her: https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2514 https://journals.uio.no/nordina/article/view/8948 Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 
Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i det allmennpedagogiske tilbudet. Dette står i  rammeplanen for barnehagen. Hvilke dilemmaer møter vi i dette arbeidet?I denne episoden møter vi Ingvild Åmot, professor i spesialpedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole, i samtale med prosjektleder Kari Kolbjørnsen Bjerke ved Senter for Livslang Læring. De drøfter de didaktiske valgene vi gjør når vi gir barn spesialpedagogisk hjelp, og om retten til spesialpedagogisk hjelp i noen tilfeller kan gå på bekostning av barnas rett til tilhørighet og medvirkning.Kapitlet det vises til i episoden er: Åmot, I. (2018). Inkludering i barnehagens spesialpedagogiske virksomhet. fra boka Østrem. S. Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 
Problemløsning, kreativitet og kritisk refleksjon er viktige ferdigheter skolen skal bidra til at elevene utvikler. Entreprenørskap i skolen handler nettopp om å bruke disse ferdighetene for å bygge kompetanse for fremtiden, og organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE) arbeider for å støtte skolene i dette arbeidet. I denne episoden møter vi Inger Elin Nes Hjelle og Nina Hylbak fra Ungt Entrepreprenørskap  Innlandet i samtale med Kjell Evensen fra Senter for Livslang Læring. De forteller om hvordan UE arbeider og hvordan de kobler arbeidet sitt opp mot LK20.Du kan lese mer om Ungt Entreprenørskaps Innlandets arbeid her.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 
Hvordan kan barnehageleders rolle bidra til et mangfoldsfellesskap som skaper anerkjennelse for kulturelle ulikheter hos barn, foreldre og i personalet? Temaet i denne episoden er barnehageleders rolleutøvelse og mangfoldskonstruksjoner i foreldresamarbeid.Du møter Alona Laski i samtale med førsteamanuensis Hilde Hjertager Lund om hennes doktorgrad: "Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager." Lund advarer mot ubevisste praksiser som at minoriteter forventes å tilpasse seg det norske samfunnet, «bli norske». Med økt kulturelt mangfold i samfunnet, øker også faren for strukturell diskriminering og utenforskap. Barnehagens ledelse er avgjørende for faglig kunnskapsutvikling når det gjelder utøvelse av mangfoldsledelse. I podkasten vil du blant annet få innspill til hvordan du gjennom bevisstgjøring av egen profesjonspraksis kan bli en refleksjonsleder i et mangfoldsfellesskap som skaper anerkjennelse for kulturelle ulikheter hos barn, foreldre og personalet.Artikler av Hilde Hjertager Lund: We are equal, but I am the leader”: leadership enactment in early childhood education in Norway: https://doi.org/10.1080/13603124.2021.1969039De er jo alle barn -Mangfoldskonstruksjoner i barnehagen: https://doi.org/10.18261/9788215041261-2021-07Vi må gjøre som nordmenn, gå på tur og sånn, integrere oss»: Flyktningforeldres erfaringer med barnehagen: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.385 Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 
Hvilket handlingsrom har skoler rundt vurdering av elevenes orden og oppførsel? Mange skoler utforsker dette, og Eilert Sundt videregående skole har gjort grep for en mer dialogbasert tilnærmning til dette og fjernet systemet med anmerkninger. For ett år siden snakket vi med rektor Espen Berglund om hvilke grep skolen har gjort. Samtalen kan du høre i episode 44 av SELL-podden. Nå følger vi opp - ett år etter tar Kjell Evensen samtalen med rektor, en lærer og en elev om hvilke erfaringer de har og hvordan skolekulturen har utviklet seg. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan en aktivist-tilnærming bidra til at flere elever opplever mening og mestring i kroppsøving? Kroppsøvingsfaget er et fag mange elever opplever mestring i, samtidig som en betydelig andel elever ikke trives spesielt godt med faget slik det har fremstått frem til nå. I denne episoden snakker Kjell Evensen med professor Kristin Walseth fra OsloMet. Hun har sett nærmere på jenters opplevelse av kroppsøvingsfaget og hvordan en aktivist-tilnærming kan bidra til at flere elever opplever mening og mestring i faget.Artikkelen som det refereres til i episoden finner du her: https://hdl.handle.net/10642/9758 Boken Kristin henviser til:Oliver, K. L. & Kirk, D. (2015). Girls, Gender and Physical Education: An activist Approach. RoutledgeFlere episoder i SELLpodden om kroppsøvingsfaget: Episode 20, Kroppsøving, LK20 og vurderingEpisode 16, Standpunktprat kroppsøvingPodkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 
Hva kan bidra til å skape entusiasme for regning i fagene? Hvilke spørsmål kan være særlig aktuelle å stille hverandre i profesjonsfellesskapet for å realisere fagfornyelsens fokus på regning som grunnleggende ferdighet?  I denne episoden møter du Karoline Svensli i samtale med Kaja Haaland og Alona Laski, og du får blant anne tips til hvordan lærere kan fremme matematikkglede ved å arbeide med elevaktive læringsformer og problemløsning. Karoline Svensli er veileder i matematikk og programmering ved Senter for innovasjon og læring i Asker kommune.Episoden ble tatt opp i desember 2021. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hva er barnehagevandring? Hvordan kan barnehagevandring bidra til barnehagestyreres kompetanseutvikling,  yrkesstolthet og nysgjerrighet?I denne epsioden møter du Alona Laski og Kari Lerbak som begge jobber med barnehagelærerutdanning. De snakker med barnehagestyrerne Runa Bakken, Ivy Misterosen og Heidi Melby som alle arbeider i Lillehammer-regionen om deres erfaringer med barnehagevandring i et ledernettverk. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan det å fokusere på fellesskapet i klassen og at elevene bidrar i hverandres læring, også forbygge mobbing? I denne episoden møter du skoleforsker Helle Rabøl Hansen i samtale med Lasse Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring. De utforsker temaet fellesskapende didaktikk og hvordan kunnskap fra nyere mobbeforskning kan være bidrag for å forstå hvorfor vi ikke kan skille skolens faglige og sosial innhold i arbeidet med å skape trygge og gode skolemiljø.Litteratur som nevnes i episoden:Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv - nye stemmer i praksis, Frode Restad og Jorun Sandsmark (red.) 2021 Parentesmetoden - tenke og handlestrategier mot mobbing, Helle Rabøl Hansen (2021) Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan skoler jobbe strukturert med å utvikle egen praksis? Gjennom Lesson study kan lærere sammen forske i egen praksis. Flere skoler i Sandnes har gått sammen om denne metodikken og knyttet til seg eksterne partnere som støtte.I denne episoden samtaler Kjell Evensen med ledergruppa fra Bogafjell ungdomsskole:  Elin Arntsen (rektor), Lise Pedersen og Kenth Magne Åsebø-Trodal (avdelingsledere). De snakker om hvordan de arbeider med Lesson study.Nettsiden som refereres til er denne: www.camtree.org/learningPodkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan bevissthet om aktiv lytting og nærvær bidra til å utvikle praksis? Hvorfor er det av og til  nødvendig å senke tempoet når vi arbeider med å utvikle forståelse, både hos oss selv og med elever og barn? Hvordan kan vi sortere hvilke signaler som kommer fra oss selv og hvilke signaler som handler om andre? I denne podkasten om veiledningstematikk belyser Bjørn Olav Larssen og Alona Krieken Laski hvordan både følelser og tanker kan være konstruktiv krefter i arbeidet med livsmestring og læring i skole og barnehage.  Begge to underviser i veiledning ved lærerutdanningene. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
#55 Tenkende klasserom

#55 Tenkende klasserom

2022-05-2335:47

Hvordan kan matematikkundervisningen utvikles, slik at den i større grad utfordrer og motiverer elevene? Peter Liljedahl har utviklet et rammeverk for matematikkundervisning som kalles Tenkende klasserom. Hans forskning peker hvordan endring av undervisningen ved hjelp av problemløsningsoppgaver i grupper kan bidra til motivasjon og mestring hos elevene. Noen sentrale stikkord er vertikale tavler, tilfeldig sammensatte grupper og rike oppgaver. I denne episoden møter du matematikklærerne Olav Solli og Helga Christophersen i samtale med Kjell Evensen. De forteller hvordan de bruker Peter Liljedahs forskning som utgangspunkt for sin matematikkundervisning. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan det se ut i praksis når man arbeider etter intensjonene om helhet, sammenheng og relevans? Sellpodden har tatt turen til Rauma videregående skole, der vi har møtt realfagslærerne Hilde Mjelva, Hilde Alnes og Ingeborg Sletta. De deler erfaringer fra praksis og reflekterer over tematikken sammen med Kathinka Blichfeldt, faglig utviklingsleder ved Senter for livslang læring. Episoden er den andre av to episoder.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
Hvordan kan det se ut når vurderingen er en integrert del av læringsprosessen og hvordan følge med på fange elevenes kompetanse? Denne episoden ser på hvilken retning og hjelp nye læreplaner gir og ta også opp hva som kan skje med læringsprosessen når eksamen er avlyst.Sellpodden har tatt turen til Rauma videregående skole, der vi har møtt realfagslærerne Hilde Mjelva, Hilde Alnes og Ingeborg Sletta. De deler erfaringer fra praksis og reflekterer over tematikken sammen med Kathinka Blichfeldt, faglig utviklingsleder ved Senter for livslang læring. Episoden er den første av to episoder. Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
LK20 forutsetter at elevene skal få være aktive og utvikle handlingskompetanse. Hvordan kan vi realisere det nye kompetansebegrepet i praksis? Hvilke metoder og tenkemåter kan vi benytte oss av for å møte forventningene? I denne episoden møter vi Kristine Waters fra Ajer ungdomsskole i samtale med Kjell Evensen og Ingrid Jacobsen fra Senter for livslang læring. Kristine presenterer et praksiseksempel der hun gjennom temaet bærekraftig utvikling la til rette for at elevene kunne utvikle handlingskompetanse.Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store