Discoverحیات صلح | hayatesolh.com
حیات صلح | hayatesolh.com

حیات صلح | hayatesolh.com

Author: hayatesolh.com

Subscribed: 164Played: 2,330
Share

Description

حرکت جمعی به سوی صلح درون
مجموعه مقالات، ویدئوها و پادکستهای معنوی
18 Episodes
Reverse
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...---حامی معنوی:diferto.com
ما انسانها ذاتاْ کمال‌گرا هستیم. به کم قانع نیستیم و این میل و شوق کمالگرایانه ما در اکثر مواقع از کنترلمون خارج و به حرص و طمع تبدیل میشه.  در مرحله بعد هم حرص و طمع ما رو به آدمی حریص و با وسوسه های سیری ناپذیر تبدیل می‌کنه که این سیری ناپذیری هم ریشه در همون کمالگرایی ما آدمها داره اما فقط...
کلمات، خیلی بیشتر از تصور ما دارای قدرت و پیام پیدا و پنهان هستن. این پیامها، زندگی ما و اطرافیان و جهان هستی رو تغییر میده...
سکوت...

سکوت...

2021-10-3004:472

متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: احسان خواجوی--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست
نگارش متن و ضبط پادکست توسط حیات صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...
نگارش متن و ضبط پادکست توسط حیات صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...---حامی معنوی:diferto.com
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...---حامی معنوی:diferto.com
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...---حامی معنوی:diferto.com
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...---حامی معنوی:diferto.com
متن مناجات: وبسایت حیاط صلحگوینده: فرهان جان سریان--از پادکست دوم ما با نام لاهوت دیدن کنیدhttps://castbox.fm/channel/id4611315در پادکست لاهوت، در تلاشیم تا راهی به ملکوت پیدا کنیم. در مورد خدا حرف می زنیم، از سوالات و چالشهای معنوی درونیمون میگیم و هدفمون، وارد کردن خدا و نور الهی در زندگی و بیداری معنوی یکایک ماست.در پادکست فارسی لاهوت، دین و مذهب رو نقد و بررسی نمی کنیم و فقط از زاویه متفاوتی به خدا فکر می کنیم...---حامی معنوی:diferto.com
Comments (5)

somayeh sardari

خیلی عالی ممنون،من هر روز دو عده صب و شب گوش میکنم و با خودم تکرار میکنم حالی خیلی خوبی دارم .

Feb 21st
Reply

سمیه غضنفری

عالی بود💕🙏🏻😘

Dec 3rd
Reply

Fereshteh Vaezi

ببخشید با چه نرم افزاری پادکست رو ضبط میکنید؟

May 11th
Reply

Fereshteh Vaezi

سلام. ممنون از پادکست های با معنی و صدای گرمتون. میشه لطفا متن پادکست هارو هم بگذارید

May 11th
Reply

سید حمید رضا ملک جعفریان

همه اش عالی است. دعاهای فارسی تأثیر بیشتری در روح و روان انسان دارند. سپاس

May 10th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store