Discoverدوگاه | Dogah
دوگاه | Dogah

دوگاه | Dogah

Author: pouya norouzian

Subscribed: 16Played: 123
Share

Description

لیست پخش موسیقی ایرانی
دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال
خوبتان را افزون می کند

Iranian music playlist
Dogah is a playlist consisting of Iranian music, pieces that have been selected with love, the music in Dogah is original, has a soul and makes you feel good.
2 Episodes
Reverse
دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند." زردترین نارنجی" قسمت دوم دوگاه است که در ستایش پاییز ساخته شده است.
دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند. "صدای تو را دوست دارم" قسمت اول از دوگاه است که به بهانه زادروز 80 سالگی استاد محمدرضا شجریان ساخته شده است.
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store