Discoverקבלה
קבלה
Claim Ownership

קבלה

Author: קבלה

Subscribed: 6Played: 138
Share

Description

חכמת קבלה היא חכמה של התגלות הבורא לבריותיו - נקראת חכמת קבלה ולא חכמת ההשפעה על שם תכליתה, שצריך לקבל בעל מנת להשפיע. חכמת הקבלה היא החכמה היחידה בעולם, שמתעסקת מעבר לזמן ומקום העדר חילוף ותמורה. כל החכמת האחרות עוסקות בזמן ומקום, או ברמת הנפש הבהמית בתחתית עולם העשיה, שזה גם מדרגות נחמדות ביחס לבהמתיות הרגילה, אבל הכל במסגרת האשליה הגשמית והנפש הבהמית החיה, אבל חכמת קבלה היא היחידה בעולם שעוסקת לחלוטין מעבר לגשמיות, ואף מעבר לגשמיות (החומר) שברוחניות. על כן נקראת תורה דיצירה, תורת הצורות.
1647 Episodes
Reverse
⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
תניא פרק ט

תניא פרק ט

2024-04-0349:17

⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
תניא פרק ח

תניא פרק ח

2024-04-0301:03:14

⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
תניא פרק ז

תניא פרק ז

2024-04-0352:58

⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
תניא פרק ו

תניא פרק ו

2024-04-0357:41

⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
תניא פרק ה

תניא פרק ה

2024-04-0352:56

⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
תניא פרק ד

תניא פרק ד

2024-04-0301:13:42

תניא פרק ד ⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
תניא פרק

תניא פרק

2024-04-0356:24

תניא פרק ⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
תניא פרק ב

תניא פרק ב

2024-04-0301:09:15

⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
תניא פרק א

תניא פרק א

2024-04-0354:18

תניא פרק ⁠קבלה⁠ | ⁠⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠חכמת הקבלה⁠
מהי קבלה ?

מהי קבלה ?

2024-03-2801:01

קבלה | ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠קבלה⁠⁠ חכמת הקבלה
| ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠קבלה⁠⁠
מחצית השקל בשקל הקודש _ חסידות | ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠קבלה⁠⁠
תניא פרק - ט'

תניא פרק - ט'

2024-03-2849:17

| ⁠⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠קבלה⁠⁠
פורים -קבלה

פורים -קבלה

2024-03-2824:05

פורים -קבלה | ⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠ ⁠⁠קבלה⁠
| ⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠ ⁠⁠קבלה⁠
| ⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠ ⁠⁠קבלה⁠
| ⁠⁠⁠קבלה⁠⁠⁠ ⁠⁠קבלה תמונות⁠⁠ ⁠⁠קבלה⁠
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store