Discover夢中 ê 情話
夢中 ê 情話
Claim Ownership

夢中 ê 情話

Author: Jūn

Subscribed: 9Played: 23
Share

Description

Chia lóng 是勇敢眠夢 ê 有情人
There're hopeless romantics

Powered by Firstory Hosting

160 Episodes
Reverse
听講 2/24 有人辦母語日活動出代志 Kanta 想 beh 問 2 个問題 主辦 / 承辦單位 katī 咁有了解「2/21 國際母語日」ánchóaⁿ 来个? In 咁有才調乎去參加活動 ê 人知影「2/21 國際母語日」ê 頭尾、体會其中 ê 意義? 不知 ê 人来 chia 听 Beh 得失人 ê hit 集明旦再放送== & 2/28 打狗/台北等恁来鬥陣疼、做伙惜 🌱O͘MÀMÀ 228 活動報名:https://linktr.ee/o.mama228 228 鬥陣疼、做伙惜——打狗 O͘ 狗兄 時間:2024 年 2 月 28 拜三下晡 2 點 所在:高雄 228 公園(倚記念碑 chit pêng) 228 鬥陣疼、做伙惜——HÔNG KNG(扛)少年兄 時間:2024 年 2 月 28 拜三下晡 1 點半 所在:台北幸町教會 🌱別項 O͘MÀMÀ ē 去 ê 下港 228 活動: 1. 2/25 禮拜 19:00 出日頭 228 草地音樂會@高雄美術館東 pêng 草埔 2. 2/28 拜三 08:30 228 追思儀式 @ 高雄 228 公園 3. 3/02 拜六 14:28 228 歌詩文化節 @ 台南 228 公園 4. 3/06 拜三 13:30 高雄 306 追思献花 @ 高雄歷史博物館 Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
🌱O͘MÀMÀ 228 活動報名:https://linktr.ee/o.mama228 Lo̍k soah hiông hiông kámkak koh ū ōe bô kóng, khólêng chit 2 ji̍t koh ē chhut 1 chi̍p, m̄chai koh khòaⁿmāi 228 鬥陣疼、做伙惜——打狗 O͘ 狗兄 時間:2024 年 2 月 28 拜三下晡 2 點 所在:高雄 228 公園(倚記念碑 chit pêng) 228 鬥陣疼、做伙惜——HÔNG KNG(扛)少年兄 時間:2024 年 2 月 28 拜三下晡 1 點半 所在:台北幸町教會 🌱別項 O͘MÀMÀ ē 去 ê 下港 228 活動: 1. 2/25 禮拜 19:00 出日頭 228 草地音樂會@高雄美術館東 pêng 草埔 2. 2/28 拜三 08:30 228 追思儀式 @ 高雄 228 公園 3. 3/02 拜六 14:28 228 歌詩文化節 @ 台南 228 公園 4. 3/06 拜三 13:30 高雄 306 追思献花 @ 高雄歷史博物館 Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
Kámmō͘ siaⁿim siáu piāng, po͘ Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
Ah== BûnCheng sī tī O͘MÀMÀ hia chhuthiān lah Chia: #2 Tâioânlâng讀雜誌:台文通訊 30 冬特刊 & 台文系 leh 創siáⁿ? https://open.firstory.me/embed/story/ckswy6q1gmv630919cycbfjcn Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
TǸG 票、GIÚ 票、固票 逐票 lóng 乎民進黨、咱護台湾閣卡勇 阮知影、阮一直 lóng 知影 民進黨輸、台湾人輸 民進黨嬴、台湾人亜未嬴 不閣阮愿意、阮愿意放下 katī 阮愿意先来做扛轎 ê 人 因爲阮想 beh 拼一个機會、拼一卦空間 阮閣 beh 加拼一卦時間乎咱 ê 囝仔 乎咱 tī 台湾 chit 條建國路 Ē 凍行閣卡遠小可 行去到咱不 bat 去過 ê 所在 一直行、一直行 行到 hit ê 新閣獨立 ê TÂIOÂNKOK 閣来 tiō 是咱 ê 代志 à 原始影片:民進黨 台語製作:O͘MÀMÀ 面册 (。ì _ í。) 来 ji̍h 👍:https://www.facebook.com/OmamaTaioan228/videos/385827123938534/ Youtube:https://youtu.be/ULcebhmJKWo?si=KgG3yJBkSGTpLXA2 影片檔:適合直接 download 送去 LINE 群組 Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
袂赴回顧舊年展望新年个....好加再咱是台湾人!新曆年 2024 年袂赴、閣有台湾年過年等汝!🤩 💗O͘MÀMÀ 上新節目:https://open.firstory.me/story/clqkjxgcv08xw01v89c32hai0/platforms 💚O͘MÀMÀ TÂIOÂNKOK 旗仔 giú 票限定團💚 紹介:https://www.facebook.com/OmamaTaioan228/posts/pfbid07NQtc4uxR67Y1NsQRBeSXZrBGHLb9UhVg6JxXcHFkqM8autA3zeCrgxACEwXZJpul 注文單仔:https://forms.gle/o856UhJQFoPz4rbw9 有 beh 看台文个 chiah 看、是甲今仔日內容相關 ê 私人面册 pho͘ 文🌱 ----------------- 2024 nî Chiaⁿ goe̍h chhe 3 Khòaⁿ tio̍h pêngiú teh kóng, chèngkeng ūiáⁿ. 羽田 poelêngki tiûⁿ hóe sio sūkiāⁿ choân oân cháulān sūnlī, "lângkheh chiok léngchēng" sī pâi tē 2 iàukín ê insó͘. Thâu téng iàukín mā sī ài khòaⁿ hēthóng, khòaⁿ chhōa thâu ê lâng ínchhōa ê lêngle̍k. Ji̍tpún ê khongho̍koân ūiáⁿ bô kantan. Che mā sī Ji̍tpún hângkhong kongsi hùnliān chhutlâi ê. Chún kóng "léngchēng" = "tio̍h sǹg chiok kiaⁿ ê, mā bô hō͘ kiaⁿhiâⁿ im khì, tánthāi chísī." ....Mā sī ài khòaⁿ khoán. Hânkok 世越號 ê ha̍kseng gínná mā chiâⁿ léngchēng. M̄koh chûntiúⁿ seng soan, chènghú lakchhat. Lo̍h bóe oa̍h lo̍h lâi ê, tiantò sī katī phahpiàⁿ cháulān chūkiù ê lâng. Léngchēng tiàm hia tán ê, lo̍h bóe tán bô lâng lâi kiù, lóng sí ah. #KiànkokSiūⁿKhòaⁿmāi #建國想看覓 Hóhó'á kiànli̍p lán ê hēthóng. Hóhó'á soánte̍k/hùnliān/kàmtok lán ê thâulâng. (Pêngsiông sî'á tiō ài chò!) (Lán ta̍k lâng lóng ē tī bô kāng só͘chāi chiâⁿchò chhōa thâu ê lâng.) Hóhó'á pósioh LÁN ê sìnjīm. ----------------- 2024 nî Chiaⁿ goe̍h chhe 2 Chōsè tiûⁿ chèngkeng sī chi̍pthé AN LAH hiāntiûⁿ. Sim lāi put an suiàu chhiong tiān ê lâng ài khì neh. Chiân 2 ji̍t kah pêngiú teh káng I mn̄g gún kám ū khòaⁿ tio̍h Bînchìntóng ê soanthoân chhia Góa kóng ū ā. Ánchóaⁿ? I kóng in hia lóng bô, i lóng khòaⁿ tio̍h Tiongkoktóng ê, só͘í i chiok khì ê, kámkak Bînchìntóng bô kàu phahpiàⁿ. Thiaⁿ khí lâi chèngkeng siáu khì, góa kámkak siókhóa "siuⁿ kòe khì ah." : Ánne lí kám ū kià chîⁿ hō͘ Bînchìntóng? "M̀.... Bô neh, mā sī lah...." Góa m̄ sī teh kā chhiàng (I mā chai). Sī beh kā thêchhéⁿ hêngtōng chiah thang hō͘ lán jú lâi jú ióng, kā hoânló kiaⁿhiâⁿ oànchheh téng téng hūbīn ê chêngsū choánhòa chò le̍kliōng. Inūi lán ài chai, chiok chōe sîchūn lán siūⁿkhì lóng sī teh khì lán katī. Tùi hiānsi̍t kámkak pikoan koh m̄ siongsìn katī ētàng káipiàn siáⁿmih. Teh khì katī "bô la̍t," "bô lō͘iōng." Pikoan bô iàukín. Tn̂g kî tùi katī sitbōng khah chia̍h la̍t. Kā chekjīm lóng the hō͘ lâng, koài pa̍tlâng, bē su khah khinsang. M̄koh bô iáⁿ, ánne sī kā lán tùi katī sengoa̍h ê koattēng koân mā kau chhut khì. Kanta chhun hia ê chêngsū, kanta hō͘ katī koh khah kankhó͘ niâ. Liān Kim Su̍t ê Pìbi̍t? Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
咱有外想 beh 嬴? 咱有外無想 beh 輸? ➡️咱所央望 ê 未来有外具体、咱咁有影堅心 beh 行到 hit ê 咱夢想 ê 所在? Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
kòebín giâ khiài, siáu khiài phah kachhiùⁿ hō͘ lâng thiaⁿ oah, khah chá chiok bô ài kóng "bînchú" āu lâi hoathiān góa sī bô ài "chiok chōe lâng līiōng bînchú kā Tâioân to̍kli̍p kiànkok ah lo̍h té" seng ū kàisòaⁿ, chiah ū bînchú bô kàisòaⁿ ê bînchú sī phiàn lâng ê lah suibóng mā sī bô siáⁿ khaktēng góa kám ū chiok chichhî bînchú m̄koh siōng bô pí hia ê liân kàisòaⁿ to bô ê lâng khah liáukái khah chichhî lah liân kàisòaⁿ to bô ê tiō mài tī hia chhut 1 ki chhùi kóng bînchú lâi koái chia̍h phiàn kàn neh ūi tio̍h mài hō͘ láu'á kèsio̍k phiàn phiò chitmá lán ài ná kā "bînchú" the̍h tńg lâi kóng, ná kóng ná ōe kàisòaⁿ lah po͘ Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
Kiatkó mā sī hā khò kàu chhù chiah upload po͘ Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
Sī ánchóaⁿ hiōhóe? Nā góa, sī inūi "thiaukang khì chò 1 chân liân katī simlāi to bē tit kòe ê tāichì" Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
O͘MÀMÀ #70 Tâioânlâng Thiàubú: 伊起玫瑰花園、咱建海洋國家:https://open.firstory.me/story/cl1fultx9093u0h18fma2fmb3/platforms 玫瑰古蹟:蔡瑞月舞蹈研究社 70 周年 12/3 禮拜 14:00~16:30 Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
先知規則、chiah 来輸嬴 Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
咱咁知影以色列 kap 巴國應該看做 2 个國家? 咱咁知影 siáⁿmih 是「對敵國家」?正常國家 ánchóaⁿ 對待「對敵國家 ê 國民」? 咱是 siáng?咱 teh 面對 siáⁿ?咱 beh 向叨位去? 主要資料來源:❗️中語警告❗️白痴 ē 創着 katī 第 30 集❗️中語警告❗️ Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
Káⁿná 又閣 teh 仇男、不閣無 lah 其實我有 lānchiáu👌🏽 11/18 14:00 O͘MÀMÀ 做伙來念歌、愈 SŃG 愈大攤@高雄報名:https://linktr.ee/o.mama228 Siáⁿ Siáⁿ 人比我卡大支?歌單:https://open.spotify.com/playlist/7y97EQeBmtSSgutAmpd8Zs?si=0ee5eeed0bc94322 Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
返來 ah 我 ná chiah 認眞、緊 kā 我 oló~~~~🥹🥹🥹 主要資料來源:❗️中語警告❗️白痴 ē 創着 katī 第 29 集❗️中語警告❗️ Support this show: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
Tâioânlâng lóng 愛平安 lah!出頭天💪🏽 🌱防疫hông隔離/照顧補助:https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/ 🥰思念 Jūn tiō 來 chia:https://open.firstory.me/user/omama-taioan/platforms --- 資訊來源:逐工衛福部陳時中帶領 ê 防疫團隊記者會 夢中 ê 情話腿托:https://twitter.com/uchenglang228 台湾國放送頭:https://t.me/omama228 Support this show: https://pay.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/ckifjefpr2sho0972by37df11/comments Powered by Firstory Hosting
Tiō 是 beh kā 逐个講是 ánchóaⁿ 免 siuⁿ 緊張 niâ🥺 愿意注射 tiō 去注、洗手嘴am實聯制 新聞免看、pîntōaⁿ 看衛福部記者會 tiō Line+疾管家&地方政府 不閣 nā 是双北....Mā 是 katī 卡保重小可🤗 思念 Jūn tiō 來 chia🥰:https://open.firstory.me/user/omama-taioan/platforms --- 資訊來源:逐工衛福部陳時中帶領 ê 防疫團隊記者會 夢中 ê 情話腿托:https://twitter.com/uchenglang228 台湾國放送頭:https://t.me/omama228 Support this show: https://pay.firstory.me/user/uchenglang1947228 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/story/ckyrc7kk20h6w0822p2d1y66r?m=comment Powered by Firstory Hosting
2021/09/22 診斷確定 🍄本土:1 例 / 🍄境外:6 例 台湾累積到今:16,159;死亡:841(今仔日+1) -- 👉🏽工商服務: 🍻#3 Tâioânlâng出代志:賊頭?柴頭?講台湾話上無人權 ê 所在 https://open.firstory.me/story/ckthffyixbm3z0899co7j1m5n -- 資訊來源:逐工衛福部陳時中帶領 ê 防疫團隊記者會 夢中 ê 情話腿托:https://twitter.com/uchenglang228 台湾國放送頭:https://t.me/omama228 Powered by Firstory Hosting
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store