ПодборкаГісторыя беларускага мастацтва (by 34 & МТС) [BEL + RUS]
Гісторыя беларускага мастацтва (by 34 & МТС) [BEL + RUS]

Гісторыя беларускага мастацтва (by 34 & МТС) [BEL + RUS]

Автор: 34mag

Подписка оформлена: 200Воспроизведенные: 963
поделиться

Описание

Падкаст ад 34mag, 34travel і МТС прысвечаны беларускаму мастацтву ад старажытных часоў да сучаснасці. Будзем вывучаць самае цікавае ў гісторыі мастацтва, браць каментары ў тых, хто працуе з беларускім мастацтвам кожны дзень, і знаходзіць нешта новае, што пра мастацтва варта ведаць кожнаму.
16 Episodes
Reverse
В заключительном выпуске серии подкастов о беларусском искусстве от 34 и МТС изучаем неофициальное искусство и творческий поиск художников второй половины двадцатого века.В 70-е и 80-е годы двадцатого века существовало не только официальное искусство в духе соцреализма. Многие художники отходили от него, пускаясь в смелые эксперименты с цветом, формой и композицией. Одним из таких художников стал Израиль Басов, показывающий непарадную сторону советского города и экзистенциальное существование человека в нем. К сожалению, признания при жизни он так и не получил.Ну а в 80-х в беларусское искусство приходят перформанс и хеппенинг, постмодернизм и концептуализм. Легендарная художница того времени – Людмила Русова, которая изучала язык перформанса еще до того, как это слово стало обычным в нашем лексиконе.Работы, о которых идет речь в подкасте:34travel.me/gotobelarus/post/art-podcast-8
У заключным выпуску серыі падкастаў пра беларускае мастацтва ад 34 і МТС вывучаем неафіцыйнае мастацтва і творчы пошук мастакоў другой паловы дваццатага стагоддзя.У сямідзясятыя і васьмідзясятыя гады дваццатага стагоддзя існавала ня толькі афіцыйнае мастацтва ў духу сацрэалізму. Шматлікія мастакі адыходзілі ад яго, пускаючыся ў сьмелыя эксперыменты з колерам, формай і кампазіцыяй. Адным з такіх мастакоў стаў Ізраіль Басаў: ён паказаў непарадны бок савецкага горада і экзістэнцыйнае існаванне чалавека ў йім. На жаль, прызнання пры жыцці ён так і не атрымаў.Ну а ў васьмідзясятых у беларускае мастацтва прыходзяць перформанс і хэпенінг, постмадэрнізм і канцэптуалізм. Легендарная мастачка таго часу – Людміла Русава, якая вывучала мову перформансу яшчэ жа таго, як гэтае слова стала звыклым у нашым лексіконе.Працы, пра якія ідзе гаворка ў падкасце:34mag.net/post/art-podcast-8
В новом выпуске подкаста о беларусском искусстве от 34 и МТС отбрасываем стереотипы о скучном соцреализме и ищем в нем настоящие шедевры.Особенное внимание уделим двум художникам: Михаилу Савицкому и Маю Данцигу. Оба в юном возрасте застали войну, оба учились в одних и тех же институтах, оба прожили длинную и насыщенную творческую жизнь. Но работы их совершенно разные по настроению: драматичные судьбы людей у одного и оптимистичные городские пейзажи у второго. В их картинах нет холодной, искусственной помпезности и парадности, но есть эмоциональность, настроение и внимательность к человеку.Работы, о которых идет речь в подкасте:34travel.me/gotobelarus/post/art-podcast-7
У новым выпуску падкасту пра беларускае мастацтва ад 34 і МТС адкідаем стэрэатыпы пра сумны сацрэалізм і шукаем у ім сапраўдныя шэдэўры.Асаблівую ўвагу звернем на двух мастакоў: Міхаіла Савіцкага і Мая Данцыга. Абодва ў юным узросце заспелі вайну, абодва вучыліся ў адных і тых жа інстытутах, абодва пражылі доўгае і насычанае творчае жыццё. Але працы іх зусім розныя па настроі: драматычныя лёсы людзей у аднаго і аптымістычныя гарадскія пейзажы ў другога. У іх карцінах няма халоднай, штучнай пампезнасці і параднасці, але ёсць эмацыйнасць, настрой і ўважлівасць да чалавека.Працы, пра якія ідзе гаворка ў падкасце:34mag.net/post/art-podcast-7
В очередном выпуске подкаста о беларусском искусстве от 34 и МТС отправляемся дорогами Беларуси вместе с художниками-путешественниками. В начале двадцатого века они ходили от села к селу и предлагали крестьянам за еду и ночлег привнести немного красоты в повседневность – нарисовать ковер-маляванку. Они не получили признания при жизни, но сейчас мы восхищаемся их работами и талантом. Это Язеп Дроздович и Алена Киш. Время им досталось непростое: Первая мировая война, революция, присоединение Западной Беларуси к БССР, Вторая мировая война… И вот среди голодных и военных лет, во время организации колхозов и ударных строек эти мечтатели создают свои собственные миры с жителями других планет или райскими животными.Работы, о которых идет речь в подкасте:https://34travel.me/gotobelarus/post/art-podcast-6
У чарговым выпуску падкаста пра беларускае мастацтва ад 34 і МТС адпраўляемся дарогамі Беларусі разам з мастакамі-падарожнікамі.На пачатку дваццатага стагоддзя яны хадзілі ад вёскі да вёскі і прапаноўвалі сялянам за ежу і начлег прыўнесьці крыху прыгажосці ў паўсядзённасць – намаляваць дыван. Яны не атрымалі прызнання пры жыцці, але цяпер мы захапляемся іх працамі і талентам. Гэта Язэп Драздовіч і Алена Кiш. Час ім выпаў няпросты: Першая сусветная вайна, рэвалюцыя, далучэнне Заходняй Беларусі да БССР, Другая сусветная вайна… І вось пасярод галодных і ваенных гадоў, падчас арганізацыі калгасаў і ўдарных будоўляў гэтыя летуценнікі ствараюць свае ўласныя светы з жыхарамі іншых планет або райскімі жывёламі.Працы, пра якія ідзе гаворка ў падкасце: https://34mag.net/post/art-podcast-6
В этом выпуске совместного подкаста от 34 и МТС рассказываем о новом направлении в авангардном искусстве XX века – супрематизме – и о том, как его развивали художники из Беларуси.В 1920 году в Витебске работала целая группа молодых талантливых художников, которые во главе с Казимиром Малевичем разрабатывали теоретические основы супрематизма. Они размышляли о том, как цвет, линию, фигуру сделать самостоятельным предметом изображения, и о том, как искусство может преобразить человека. Казимира Малевича, пожалуй, знают все, независимо от отношения к супрематизму, а мы в этом выпуске хотим остановиться на менее известных именах. Это Илья Чашник, который разрабатывает супрематический дизайн для посуды и обоев, Давид Якерсон, который говорит новое слово в скульптуре, и Надя Леже – художница из маленькой беларусской деревни, которая в своей жизни с легкостью перешагивала любые границы и стереотипы.Работы, о которых идет речь в подкасте:https://34travel.me/gotobelarus/post/art-podcast-5
У гэтым выпуску сумеснага падкасту ад 34 і МТС расказваем пра новы кірунак у авангардным мастацтве XX стагоддзя – супрэматызм – і пра тое, як яго развівалі мастакі з Беларусі.У 1920 годзе ў Віцебску працавала цэлая група маладых таленавітых мастакоў, якія на чале з Казімірам Малевічам распрацоўвалі тэарэтычныя асновы супрэматызму. Яны разважалі аб тым, як колер, лінію, фігуру зрабіць самастойным прадметам малюнка, і аб тым, як мастацтва можа змяніць чалавека. Казіміра Малевіча, бадай, ведаюць усе, незалежна ад стаўлення да супрэматызму, а мы ў гэтым выпуску хочам спыніцца на менш вядомых імёнах. Гэта Ілля Чашнік, які распрацоўвае супрэматычны дызайн для посуду і шпалер, Давід Якерсон, які кажа новае слова ў скульптуры, і Надзя Лежэ – мастачка з маленькай беларускай вёскі, якая ў сваім жыцці з лёгкасцю пераступала любыя межы і стэрэатыпы.Працы, пра якія ідзе гаворка ў падкасце: https://34mag.net/post/art-podcast-5
Художники Парижской школы из Беларуси заслуженно прославились на весь мир – и мы решили посвятить им отдельный выпуск подкаста про беларусское искусство, который 34 делает совместно с МТС.В начале ХХ века в Париж из беларусских городов и местечек уезжают учиться десятки талантливых молодых людей, которые хотят быть художниками. Среди них много настоящих звезд, но мы остановимся на двух главных героях и, пожалуй, самых известных художниках – уроженцах Беларуси: это Марк Шагал и Хаим Сутин. Жизнь каждого из них была похожа на увлекательный фильм с непредсказуемыми поворотами: тут и войны, и переезды, и любовь с первого взгляда на всю жизнь, и неожиданный счастливый билет, когда американский миллионер вдруг покупает несколько десятков картин малоизвестного художника. И, конечно, поговорим про сами эти картины и про то, что делает их особенными.Работы, о которых идет речь в подкасте: 34travel.me/gotobelarus/post/art-podcast-4
Мастакі Парыжскай школы з Беларусі заслужана праславіліся на ўвесь свет – і мы вырашылі прысвяціць ім асобны выпуск падкаста пра беларускае мастацтва, які 34 робіць сумесна з МТС.На пачатку ХХ стагоддзя ў Парыж з беларускіх гарадоў і мястэчак з’язджаюцца вучыцца дзясяткі таленавітых маладых людзей, якія хочуць быць мастакамі. Сярод іх шмат сапраўдных зорак, але мы спынімся на двух галоўных героях і, мабыць, самых вядомых мастакоў – ураджэнцаў Беларусі: гэта Марк Шагал і Хаім Суцін. Жыццё кожнага з іх было падобнае да займальнага фільма з непрадказальнымі паваротамі: тут і войны, і пераезды, і каханне з першага позірку на ўсё жыццё, і нечаканы шчаслівы білет, калі амерыканскі мільянер раптам купляе некалькі дзясяткаў карцін малавядомага мастака. І, вядома, пагаворым пра самі гэтыя карціны і пра тое, што робіць іх асаблівымі.Працы, пра якія ідзе гаворка ў падкасце: 34mag.net/post/art-podcast-4
В новом выпуске подкаста о беларусском искусстве от 34 и МТС путешествуем через XIX век – время романтизма и больших потрясений. А еще говорим про трех важных художников этой эпохи: Ивана Хруцкого, Наполеона Орду и Станислава Жуковского.Ивана Хруцкого ты точно знаешь как минимум по одной его работе: фрагмент картины «Портрет жены с цветами и фруктами» когда-то украшал купюру в тысячу рублей. Но кроме знаменитых (и действительно очень красивых) натюрмортов он еще пишет необычные портреты, связанные с его личной семейной историей и убеждениями. Наполеон Орда проживает жизнь настоящего героя своей эпохи: сидит в тюрьме за участие в тайном обществе, участвует в восстании, сбегает в Париж, дружит с Мицкевичем и Шопеном – а потом возвращается на родину и проводит время в путешествиях, документируя в своих рисунках архитектуру и исторические места Беларуси, Украины и Польши. А Станислав Жуковский создает жанр мемориального пейзажа и уникальные изображения интерьеров: кажется, даже чувствуешь запах черемухи, растущей возле старой усадьбы. Подробнее о необычных судьбах этих художников – в нашем выпуске.Работы, о которых идет речь в подкасте: 34travel.me/gotobelarus/post/art-podcast-3
У новым выпуску падкасту пра беларускае мастацтва ад 34 і МТС падарожнічаем праз 19 стагоддзе – час рамантызму і вялікіх узрушэнняў. А яшчэ гаворым пра трох важных мастакоў гэтай эпохі: Івана Хруцкага, Напалеона Орду і Станіслава Жукоўскага.Івана Хруцкага ты дакладна ведаеш як мінімум па адной яго працы: фрагмент карціны «Партрэт жонкі з кветкамі і садавіной» калісьці ўпрыгожваў купюру ў тысячу рублёў. Але акрамя знакамітых (і сапраўды вельмі прыгожых) нацюрмортаў ён яшчэ піша незвычайныя партрэты, звязаныя з яго асабістай сямейнай гісторыяй і перакананнямі. Напалеон Орда пражывае жыццё сапраўднага героя сваёй эпохі: сядзіць у турме за ўдзел у таемным таварыстве, удзельнічае ў паўстанні, збягае ў Парыж, сябруе з Міцкевічам і Шапэнам – а потым вяртаецца на радзіму і праводзіць час у падарожжах, дакументуючы ў сваіх малюнках архітэктуру і гістарычныя месцы Беларусі, Украіны і Польшчы. А Станіслаў Жукоўскі стварае жанр мемарыяльнага пейзажу і ўнікальныя выявы інтэр'ераў: здаецца, нават адчуваеш водар чаромхі, якая расце каля старой сядзібы. Больш падрабязная інфармацыя пра незвычайных лёсы гэтых мастакоў – у нашым выпуску.Працы, пра якія ідзе гаворка ў падкасце:https://34mag.net/post/art-podcast-3
В новом выпуске подкаста об искусстве Беларуси, который 34travel и 34mag делают совместно с МТС, погружаемся в барокко и классицизм – и изучаем их особенности в Беларуси.Большая часть XVIII века была мирным временем: работают мануфактуры, появляются театры, молодежь получает образование в школах монашеских орденов. Ну а в культуре царит барокко – стиль, для которого характерны чувственность и роскошь. На территории Беларуси у этого стиля были свои особенности: например, сарматское барокко. На смену ему приходит классицизм: стиль, который своей четкой геометрией должен был помочь человеку и самому стать гармоничней. Впрочем, барокко так просто не сдается! Богатые храмы, парадные портреты и новые системы планировки городов – обо всем этом рассказываем в подкасте.Работы, о которых идет речь в подкасте: https://34travel.me/gotobelarus/post/art-podcast-2
У новым выпуску падкасту пра мастацтва Беларусі, які 34travel і 34mag робяць сумесна з МТС, паглыбляемся ў барока і класіцызм – і вывучаем іх асаблівасці ў Беларусі.Большая частка XVIII стагоддзя была мірным часам: працуюць мануфактуры, з'яўляюцца тэатры, моладзь атрымлівае адукацыю ў школах манаскіх ордэнаў. Ну а ў культуры пануе барока – стыль, для якога характэрныя пачуццёвасць і раскоша. На тэрыторыі Беларусі гэты стыль меў свае асаблівасці: напрыклад, cармацкае барока. На змену яму прыходзіць класіцызм: стыль, які сваёй выразнай геаметрыяй павінен быў дапамагчы чалавеку і самому стаць гарманічнейшым. Зрэшты, барока так проста не здаецца! Багатыя храмы, парадныя партрэты і новыя сістэмы планіроўкі гарадоў – пра ўсё гэта расказваем у падкасце.Працы, пра якія ідзе гаворка ў падкасце:https://34mag.net/post/art-podcast-2
В первом выпуске мы путешествуем от древнейших артефактов, вроде скульптур из бивня мамонта, до величественных портретов гордых шляхтичей. Какие сюжеты были во фресковых росписях? Где на беларусских иконах найти национальный орнамент? Почему для сарматов был так важен рыцарский портрет, а умершая жена на двойном портрете выглядит счастливей и нарядней, чем живая? Все это, а еще детективная история о найденных в подвале сокровищах, – в подкасте.Работы, о которых идет речь в подкасте, можно увидеть здесь: https://34travel.me/gotobelarus/post/art-podcast-1
У першым выпуску мы падарожнічаем ад самых старажытных артэфактаў, накшталт скульптур з біўня маманта, да велічных партрэтаў гордых шляхціцаў. Якія сюжэты былі ў фрэскавых роспісах? Дзе на беларускіх абразах знайсці нацыянальны арнамент? Чаму для сарматаў быў так важны рыцарскі партрэт, а памерлая жонка на падвойным партрэце выглядае шчаслівейшай і прыгажэйшай за жывую? Усё гэта, а яшчэ дэтэктыўная гісторыя пра знойдзеныя ў склепе скарбы – у падкасце.Працы, пра якія ідзе гаворка ў падкасце, можна ўбачыць тут: https://34mag.net/post/art-podcast-1
Комментарии