DiscoverLateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi
Claim Ownership

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Author: Tidsskriftet Fysioterapeuten

Subscribed: 55Played: 633
Share

Description

Fysioterapiens kunnskapsgrunnlag er i stadig endring, noe som stiller krav til omstillingsevne og tilpasningsdyktighet i vår profesjon og kliniske praksis. I disse prosessene er det nødvendig å stoppe opp og gjøre en ærlig vurdering av begrunnelsen for hvorfor vi velger å gjøre ting som vi gjør.Få podcaster går i dybden og diskuterer utfordringene profesjonen vår har som følge av kunnskapshull, opprettholdelse av tradisjonelle behandlingsmetoder med svak evidens og manglende evne til implementering av nyere kunnskap.Dette er Tidsskriftet Fysioterapeuten sin første podcast og det er en arena hvor vi skal fokusere på faget vårt og de ulike utfordringene som er knyttet til utøvelsen av denne viktige profesjonen vi er en del av.
25 Episodes
Reverse
Til stadighet kan fysioterapeuter få følelsen av å befinne seg i et slag krysningspunkt mellom det vitenskapen mener bør gjøres for å hjelpe pasientene, og det faktiske møtet med disse ulike, og unike, individene. I dette krysningspunktet kan det dukke opp spørsmål som: Skal vi nøye oss med det nåværende evidens-hierarket? Kan egentlig resultater fra forskning overføres til praksis? Og hvor unik er egentlig akkurat denne pasienten?Med oss i episoden har vi filosof Rani Lill Anjum og professor...
Helsevesenet går noen tøffe år i møte, der krav om effektivisering, prioritering og ressursfordeling sannsynligvis vil gjøre et større inntog enn vi er vant til. Her ligger også en nærmest eksistensiell utfordring for vår profesjon; hvordan vi skal vise at fysioterapi har en nytteverdi både for individet og samfunnet? Selv om mye forskningsinnsats har blitt lagt ned for å undersøke bl.a. erfaringer, opplevd nytte og effekt av spesifikke fysioterapeutiske behandlingsmetoder, er det likevel en ...
Befolkningsvekst og en endret alderssammensetning indikerer at det vil bli et stort behov for oppfølging og behandling av kreft og kreftrelaterte lidelser fremover. Med endrede behov følger også et ansvar om at vi fysioterapeuter gjør riktige prioriteringer, slik at ressursene kommer både individ og samfunn til gode.I denne episoden utforsker Martin og Joakim lymfesystemet, og verdien av spesifikke behandlingstiltak for lymfødem etter kreftsykdom. Veier nytteverdien ved alle tiltakene fysiote...
Svært mange har nok hørt om kunnskapsbasert praksis. Men hva er egentlig kunnskap? Hvilken type kunnskap er det som i dag anses som «gyldig», og som dominerer forskningsfeltet? Og hva har dette å si for utviklingen av fysioterapi som profesjon, og vår tilnærming i møtet med pasienter?I denne episoden får Martin og Joakim besøk av professor emeritus Anne Marit Mengshoel. Samtalen kommer blant annet inn på utfordringer med «gyldig» kunnskap og kunnskapsmakt, samt styrker og svakheter ved ulike ...
Hvilken betydning kan den ventede «eldrebølgen» ha for fremtidens fysioterapi? Og kan (og bør) vi i det hele tatt kalle det en «bølge», når vi egentlig heller går imot en ny «normal» der folk lever betydelig lengere som følge av det siste århundrets medisinske fremskritt. Programvertene Martin og Joakim forsøker i denne episoden å myse inn i krystallkula for å diskutere hvilke utfordringer samfunnet og helsevesenet sannsynligvis vil stå ovenfor i tiden fremover; men også hvilken rolle og...
Fakta: Det er store variasjoner når det gjelder kroppsholdning i befolkningen.Påstand: En «dårlig» kroppsholdning er forklaringen på en god del muskel- og skjelettplager. En «ideell» kroppsholdning eliminerer en rekke plager. Derfor skal fysioterapeuter utføre en grundig holdningsanalyse. Trening og annen behandling legges opp ut fra denne analysen. Målet er å nærme seg en «god» kroppsholdning.Påstand: Det finnes ingen «dårlige» kroppsholdninger. Mennesker er ulike, og kroppsholdningen er i s...
Det er store forskjeller på hvilke takster som utløses av de ulike spesialitetene innen fysioterapi. Hva betyr egentlig dette for fysioterapeuter - og for pasienter?Det finnes over et dusin ulike spesialiteter innenfor fysioterapi. For å gjøre dette ekstra komplisert, har man tre forbund som tilbyr ulike spesialistløp, men med ulike krav for hva som skal til for å kunne oppnå en spesialisttittel. De ulike spesialitetene innen fysioterapi utløser også forskjellige takster fra Takstplakaten.Hvo...
Siden 1980-tallet har forskere innenfor fysioterapi, manuellterapi, kiropraktikk, osteopati og medisin prøvd å finne ut hvor presist og reliabelt av vi kan palpere strukturer og leddbevegelser i columna og bekken. De oppsiktsvekkende resultatene utfordrer tradisjonelle dogmer: Er vi egentlig så spesifikke som vi håper og tror? Og hvor spesifikk må man faktisk være for at manipulasjonsbehandling av columna skal ha ønsket effekt?I denne episoden trer vi inn i en av de mest grunnleggende tradisj...
Podcasten Lateralt og Medialt har nå holdt det gående i ett år!I siste episode i sesong 1 har lydtekniker Per Moum Hellevik fått en egen mikrofon, og holder Martin og Joakim med selskap mens de reflekterer over året som har gått.Gutta snakker om episodene de selv opplever har påvirket dem og podcasten mest, både der det faglige budskapet har vært avgjørende - og der tilsvar og samtaler med fysioterapeuter med et annet faglig ståsted har vært lærerikt og konstruktivt.Redaksjonen i Tidsskriftet...
Fjorårets podcastepisode om norsk psykomotorisk fysioterapi skapte stort engasjement og medførte debatt om podcastens fremstilling av denne særnorske fagretningen. Nå har vi invitert inn fagansvarlig ved masterutdanningen i norsk psykomotorisk fysioterapi ved UiT Anne Gretland og psykomotorisk fysioterapeut Hege Westgaard til en samtale om temaet!I episoden tar vi blant annet for oss hva norsk psykomotorisk fysioterapi egentlig er, hva kunnskapsgrunnlaget består av og om det er mulig å måle e...
Charles Darwin, den siste ekte vitenskapelige eksperten, visste på midten av 1800-tallet alt som var å vite om sitt felt innen biologi. Siden den gang har mengden av vitenskapelige studier som blir produsert hvert år nærmest eksplodert, noe som medfører at både forskere og klinikere (innenfor ethvert felt) bortimot “drukner” i mengden av kunnskap. Er denne veksten ene og alene bra? Og hvor høy kvalitet har all denne forskningen?Har vitenskapens institusjoner forvillet seg inn på en lite hensi...
Hvordan kan vi skape rom for læring og faglig utvikling fra uenighetene som oppstår når en uhorvelig mengde forskningsbasert kunnskap skal vurderes av et stort antall mennesker med vidt forskjellige erfaringer og synspunkter?Hvorfor oppleves det vanskelig å stå frem med sin faglige mening?Og hvorfor er det så vanskelig for oss mennesker å endre oss?I denne episoden snakker vi med psykologspesialist Asle Thude Elen om dette og mer!
Det er en jungel av ulike aktører, mer eller mindre faglige, som ønsker eierskap til begrepet kjernemuskulatur. Innenfor fysioterapi har sterk og funksjonell kjernemuskulatur i en årrekke blitt ansett som «motgiften» til smerter i korsrygg og nakke.Men hvor stammer egentlig disse teoriene fra? Og er det virkelig slik at de kjente og kjære øvelsene for kjernemuskulatur, med blant annet ryggliggende transversus abdominis aktivering eller bekkenvipp i sittende, faktisk er bedre enn andre behandl...
Forskere har i over 70 år stått under den samme «lyskasteren» og forsøkt å bekrefte ulike teorier om triggerpunkter gjennom utprøving av en rekke ulike hypoteser, men har fortsatt ikke har klart å finne og bekrefte en fysiologisk forklaring på fenomenet. Er det kanskje sånn at lyskasteren man har lett under lyser mot et sted vi aldri kommer til å finne svaret? Leter vi på feil sted?
Episode 6 - Kloke valg

Episode 6 - Kloke valg

2021-12-1443:47

Hvordan kan man som helsepersonell vurdere om valgene man tar faktisk er til det beste for pasientene?Med utgangspunkt i “Kloke valg” kampanjen kaster vi et blikk på situasjoner som fysioterapeuter kan komme bort i, der våre valg av undersøkelse og behandling kan fremme eller begrense unødvendige tiltak og medisinsk overaktivitet. Vi diskuterer utfordringer ved bildediagnostikk, og fysioterapeuters bruk av injeksjonsbehandling.Fremover vil vi fortsette å kritisk vurdere forskjellige tiltak og...
I denne episoden gjennomgås norsk psykomotorisk fysioterapi. Et fagfelt der det nærmest finnes flere mastergradsutdanninger enn effektstudier. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg i stor grad på observasjoner, fortolkninger, erfaringer, opplevelser og meninger. Er dette godt nok? Hvor går veien videre? Pasientgrunnlaget er der, men er norsk psykomotorisk fysioterapi løsningen? Eller finnes det mer effektive alternativer?
Skal vi følge den biopsykososiale modellen ukritisk? Og hvordan skal vi etterleve den?Den biopsykososiale modellen er - for mange - så sammenflettet med fysioterapeuters forståelse av pasienten at den fort kan brukes ukritisk. Som vi tidligere har snakket om i podcasten ønsker vi å sette fokus på hva som er fundamentet i fysioterapeuters profesjon - både styrker og svakheter. Således kan ordene til den berømte filosofen og psykiateren Karl Jaspers fungere som fyrlykten i denne episodens kriti...
Fundamentet i fysioterapi har i stor grad blitt bygget opp gjennom et monumentalt stykke arbeid fra et knippe oppofrende pionérer. Grunnlaget i profesjonen har således blitt preget av observasjoner, erfaringer, tanker og valg gjort av et fåtall individer, og spørsmålet blir jo fort; hvordan kan vi tilnærme oss en kritisk vurdering av dette? Er det i det hele tatt mulig å etterprøve disse kliniske observasjonene som har påvirket fagets tidligere veivalg?Gjennom historien til Freddy Kaltenborn ...
Noe av poenget med forskning, er at studier kan replikeres - eller reproduseres. Store problemer oppstår dermed når "fantastiske" studier ikke kan replikeres med tilsvarende resultater. Hva kan ha skjedd?Når kunnskapsgrunnlaget endres, bør våre faglige synspunkter gjøre det samme. Eller er det ikke så enkelt? Hvordan revurderer vi våre egne meninger? Kan vi stole på resultatene i all forskning? Har du hørt om replikasjonskrisen - og hva kan denne gjøre med vårt syn på forskningsbasert kunnskap?
I den første offisielle episoden av lateralt og medialt forteller Martin og Joakim om historien bak, og målsetningen med, fagessayet "Den gylne middelvei innen nevrologisk fysioterapi». Deretter diskuteres forskning innenfor nevroplastisitet og «aktive ingredienser» i rehabilitering opp mot resultatene fra observasjonsstudier som har kartlagt hva behandlere innen nevrologisk fysioterapi egentlig bruker tiden på. Tilslutt stilles det spørsmål ved gamle myter og vedtatte "sannheter" innenfor ne...
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store