Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
Ikke sjeldent kommer det inn klager i offentlig anskaffelse. I denne episoden av Anskaffelsespodden gjennomgår Olav E. Haukeli sammen med kollega Christian Bjørtuft Ellingsen prosessen når en tildelingsbeslutning angripes.  Når kan og bør en oppdragsgiver omgjøre sine egne beslutninger, og hvilke virkninger har det egentlig å sende en klage til KOFA? Spørsmål om innsyn, karensperiode, midlertidig forføyning og erstatning kan også ofte være vanskelige å vurdere når man står midt oppe i en anskaffelse. I denne episoden kan leverandører og oppdragsgivere hente kunnskap som kan være nyttig å ha klart for seg med sikte på pågående og fremtidige anskaffelser. Ellingsen har lang erfaring med anskaffelsesreglene og håndtering av klagesaker og rettssaker både for leverandører og oppdragsgivere. Sammen med kollega Haukeli gjennomgår han problemstillinger som er viktige i anskaffelser hvor man som leverandør selv er uenig i utfallet, eller hvor man som oppdragsgiver må håndtere klager fra leverandører. Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden.Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I denne episoden har Nina Sørensen med seg Malin Hogstad og Siv Helén Gjerstad fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ.   Anskaffelsesområdet blir mer og mer komplekst, og omtales som “endringsmuskelen” som skal drive frem utvikling og omstilling i samfunnet, fra bærekraftige anskaffelser, til innovasjon, og ivaretakelse av menneskerettigheter og lønns- og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.     Har offentlige virksomheter tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre gode anskaffelser, i tråd med stadig nye krav og politiske målsettinger? Er vi for eksempel rustet til å nå de politiske klima- og miljømålene når den opplevde kompetansen er gått ned og 2/3 av virksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig kompetanse på området? I kontraktsoppfølgingen opplever 80 % å ikke ha tilstrekkelig tid og ressurser. Klarer vi da å sikre sikre gevinster og sørge for faktisk behovsdekning og riktig kvalitet? Og når innkjøpsvirksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig tid til å gjøre gode anskaffelser - har man da tid og ressurser til å gjennomføre kompetansehevende tiltak?  Malin, Siv Helén og Nina diskuterer disse viktige problemstillingene i lys av resultatene fra Anskaffelsesundersøkelsen 2022. 
I denne episoden gjennomgår vi hvilke regler som gjelder for ettersendelse av dokumenter som gjelder oppfyllelsen av kvalifikasjonskrav.Reglene om ettersendelse er ikke alltid helt enkle å anvende, men advokatfullmektig Nina Sørensen forklarer her sammen med senioradvokat Olav Haukeli hvordan reglene slår ut på situasjoner hvor det mangler forpliktelseserklæring fra underleverandører. Hva er en ulovlig forbedring av tilbudet i slike situasjoner? Olav og Nina diskuterer disse spørsmålene i lys av nyere praksis fra KOFA og domstolene. Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden!Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I denne episoden av Anskaffelsespodden har Nina Sørensen med seg distriktsleder i Veidekke Bergen, Erlend Bygnes, som deler sine erfaringer med offentlige bygg-/anleggsprosjekter og deltakelse i offentlige anskaffelsesprosesser.Erlend Bygnes har vært i Veidekke siden 1993, og hans betraktninger om offentlige anskaffelsesprosesser er av interesse både for andre leverandører, og for offentlige innkjøpere/byggherrer.Hva bør oppdragsgivere gjøre for å i enda større grad treffe markedet og trekke til seg de relevante leverandørene? Hva skal til for å oppnå en samfunnsøkonomisk fornuftig ressursbruk og gjøre prosessene mer effektive?Nina og Erlend diskuterer blant annet planlegging, forutsigbarhet og ressursbruk i anskaffelsene, risikofordeling og oppfølging av kontrakt i utførelsesfasen, mv.Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden!Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I sesongens siste episode av Anskaffelsespodden går Olav Haukeli og Nina Sørensen gjennom noen av problemstillingene som har vært særlig aktuelle innenfor anskaffelsesfeltet det siste halvåret. Du får blant annet en oversikt over utvalgte avgjørelser fra KOFA og domstolene. Ettersendelse av dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav skaper ofte vanskeligheter både for oppdragsgiver og leverandør, og KOFA kom nylig ned en avgjørelse hvor dette var tema. Spørsmål om vesentlige avvik kan forhandles bort har også vært mye diskutert det siste halvåret, og Olav og Nina ser nærmere på noen sentrale avgjørelser som gjelder disse problemstillingene. Og hva uttaler KOFA om ulovlig direkteanskaffelse ved reduksjon av kontraktsomfang? Hva er det verdt å få med seg fra de siste avgjørelse om avlysning?Svarene får du i sesongens siste episoden av Anskaffelsespodden.Simonsen Vogt Wiig benytter anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god sommer!
En god kontraktsstrategi er viktig i enhver anskaffelse. Med en treffende kontraktsstrategi, kan oppdragsgiver legge til rette for økt konkurranse, bedre prosjekter, og økt lønnsomhet.Cecilie, Arne og Nina diskuterer blant annet hvilke vurderinger oppdragsgiver bør gjøre mht. forberedende markedsdialog, spesifisering av leveransen, og risikofordeling i kontrakten.Hva skal til for å få på plass en mest mulig egnet kontrakt med den leverandøren som gir størst verdi til prosjektet?  Og hva bør oppdragsgiver gjøre for å nå ut til de relevante og interessante leverandørene?Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.
I denne episoden av Anskaffelsespodden tar Olav Haukeli og Nina Sørensen for seg temaet tilbudsevaluering, med fokus på evaluering av kvalitet.Evaluering av tilbud er sentralt i enhver anskaffelse, og problemstillingene som oppstår i praksis er mange. Olav og Nina ser nærmere på utfordringene ved poengsetting i dagens evalueringsmodeller, og tar også for seg noen sentrale avgjørelser fra KOFA og domstolene. Hvordan må poengene settes for at evalueringen skal være lovlig, og hva må oppdragsgiver særlig være oppmerksom på ved evaluering av kvalitet?Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) jobber med en ny veiler som gjelder nettopp disse problemstillingene. DFØ legger opp til en alternativ modell, hvor oppdragsgiver skal prissette kvalitet, i stedet for å gi poeng. Hva betyr dette i praksis, og hva er fordelene og utfordringene med den nye modellen?Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.
I denne episoden av Anskaffelsespodden tar Arne Oftedal og Nina Sørensen for seg spørsmålet om beregning av kontraktsverdi når oppdragsgiver regelmessig inngår flere vare-/tjenestekontrakter som ligner på hverandre. Reglene om beregning av kontraktsverdi kan være kompliserte Dersom oppdragsgiver regelmessig inngår flere kontrakter som anses som “liknende” iht. anskaffelsesforskriften § 5-4 (9) a, skal den samlede verdien av disse legges til grunn for beregningen ved anskaffelse av en ny kontrakt. Hva ligger i dette vilkåret, når er det snakk om "liknende" kontrakter? Spørsmålet er behandlet i en forholdsvis ny lagmannsrettsdom – LB-2021-36870 - som Arne og Nina ser nærmere på.Dersom kontraktene er “liknende” vil verdien for den nye kontrakten som skal anskaffes nødvendigvis bli høyere enn dersom de ikke er "liknende" - dette vil ha betydning for oppdragsgivers kunngjøringsplikt av ny kontrakt. Hvis oppdragsgiver trår feil her og ikke overholder kunngjøringsplikten, kan det bli spørsmål om overtredelsesgebyr som følge av en ulovlig direkte anskaffelse.Hva må oppdragsgiver særlig være oppmerksom på dersom det gjøres flere linkende innkjøp? Når må disse sees i sammenheng? Og hvilke interne tiltak kan oppdragsgiver iverksette for å redusere risiko for forskriftsbrudd ved verdiberegning? Og er det noe leverandørene kan gjøre dersom samme type kontrakt stadig blir tildelt én aktør uten konkurranse?Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.
I denne episoden av Anskaffelsespodden har Nina Sørensen med seg en ekstern gjest i studio, Ole Wilhelm Mortensen, som er sjef for innkjøp og totalentrepriser i Bybanen Utbygging.Bybanen Utbygging er en byggherreorganisasjon i Vestland fylkeskommune, og som leder for anskaffelser i 17 år har Ole Wilhelm lang erfaring med komplekse anskaffelsesprosesser, særlig anskaffelse av entreprisekontrakter. Ole Wilhelm og Nina diskuterer gjennomføringen av innkjøpsprosessene fra en praktisk innfallsvinkel, og tar for seg forberedelsesfasen, evaluerings- og forhandlingsfasen, og også avslutningen av selve anskaffelsen. Hva er hovedmålsettingen med disse prosessene, og hvordan gjennomføres innkjøpene i et av vestlandets største samferdselsprosjekter, Bybanen i Bergen? Ole Wilhelm fremhever viktigheten av et godt innkjøp som en forutsetning for et godt prosjekt og en vellykket kontraktsgjennomføring. Hvordan klarer innkjøpsteamet å identifisere den beste leverandøren? Og hvordan kan man bruke innkjøpsprosessen for å legge til rette for et godt samarbeid og en vellykket kontraktsgjennomføring?  Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden. 
I denne episoden av Anskaffelsespodden har Nina Sørensen med seg assosiert partner Anne Buan for å snakke om lovlig bruk av rammeavtaler. Anne er en av forfatterne av lovkommentaren til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og har betydelig erfaring innenfor anskaffelsesområdet.  Rammeavtaler brukes i stor utstrekning i offentlig sektor og bidrar til å effektivisere/forenkle innkjøpsprosessene. Oppdragsgivere har ofte fokus på at rammmeavtaler skal være fleksible og dekke bredt, men reglene for hvordan anskaffelsen skal gjennomføres og avropene skal gjøres når rammeavtalen først er inngått, er det gjerne mindre fokus på.   Anne og Nina ser blant annet nærmere på noen aktuelle KOFA-saker, som viser at avrop som ikke er forankret i rammeavtalen gjennom konkrete kontraktsvilkår kan utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse og aktualisere spørsmål om overtredelsesgebyr.  Hva må oppdragsgiver særlig huske på ved anskaffelse av rammeavtaler? Og hva er egentlig reglene for gjennomføring av avrop i rammeavtaler med én leverandør? Hvor fleksible er disse avtalene, og når går praktiseringen av rammeavtalen over fra å være lovlig til å utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse?   Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden. 
I denne episoden av Anskaffelsespodden har advokatfullmektig Nina Sørensen med seg to eksterne gjester i studio, Heidi Langseth og Emilie Aamodt fra Anbudsjuristen. Heidi og Emilie har spesialisert seg på rådgiving til private leverandører som deltar i offentlige anskaffelsesprosesser.  Tema for episoden er samhandling mellom oppdragsgivere og leverandører, med mål om gode kontrakter for begge parter.  Ut fra påstanden om at god samhandling er en forutsetning for gode kontrakter, diskuterer Heidi, Emilie og Nina hva oppdragsgiver kan gjøre for å tilrettelegge for en ryddig og rettferdig anskaffelsesprosess, sikre reell konkurranse, og sikre et balansert kontraktsforhold. Og er det noe leverandørene på sin side kan gjøre for å bedre samhandlingen i anskaffelsesfasen og bidra til en smidig og effektivt kontraktsgjennomføring?  Denne episoden gir innblikk i utfordringene og mulighetene både på oppdragsgiversiden og leverandørsiden, med fokus på konkrete grep for å bedre samhandlingen i anskaffelsen og kontraktsfasen.
Ny episode av Anskaffelsespodden er nå klar – den 11. i serien:Et stadig aktuelt tema er unntaket fra anskaffelsesregelverket for fast eiendom, det såkalte leieunntaket. I denne episoden tar advokatene Nanna W. Christensen og Olav Haukeli for seg hvordan leieunntaket i anskaffelsesforskriften § 2-4 er videreutviklet gjennom praksis fra EU-domstolen og KOFA, og ser nærmere på hvor grensene går.Hva er formålet med leieunntaket? Hvilke vilkår må være oppfylt slik at leieunntaket til anvendelse, og anskaffelsen er unntatt fra anskaffelsesregelverket? Hva legges avgjørende vekt på i praksis når en står ovenfor en kontrakt som både inneholder elementer av tjenestekontrakt og bygge- og anleggskontrakt? Hvilke praktiske konsekvenser får det dersom oppdragsgiver feilaktig har benyttet leieunntaket, men skulle ha kunngjort konkurransen? Anskaffelsespodden er en podkastserie med spennende og aktuelle anskaffelsesrettslige temaer, i regi av eksperter fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig – i samarbeid med Anbud365.
I denne episoden av Anskaffelsespodden har advokatfullmektig Nina Sørensen med seg en ekstern gjest i studio. Advokat Harald Alfsen har lang erfaring med offentlige anskaffelser og har ledet mange forhandlingsprosesser i løpet av sin karriere.Tema for episoden er forhandlinger i offentlige konkurranser – et praktisk viktig tema, både for oppdragsgivere og leverandører. Anbudskonkurranser og forhandlingsforbud var hovedregelen i EUs opprinnelige anbudsdirektiver, som ble innført i Norge gjennom EØS-avtalen i 1994. Ved endringer i regelverket de siste årene er det åpnet mer og mer for forhandlede prosedyrer. Hva er hovedhensikten med forhandlinger? Hvor stort handlingsrom har oppdragsgiver egentlig ved gjennomføring av forhandlingsprosesser? Og hvordan bør oppdragsgiver planlegge og gjennomføre forhandlingene?I denne episoden gir Nina og Harald deg konkrete råd og tips til gjennomføring av forhandlinger.Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no
I denne episoden av Anskaffelsespodden har advokat Nanna W. Christensen med seg to eksterne eksperter i studio for å snakke om risikostyring og bærekraftige forsyningskjeder. Sara K. Grongstad og Helene B. Solvang fra Deloitte deler sin kunnskap og erfaring. For å kunne gjennomføre strategisk gode innkjøp er det nødvendig for innkjøperne å forstå hvilke utfordringer leverandørkjeden står ovenfor i en verden i endring, og hva det vil si å sikre forsyningssikkerhet i forsyningskjeder. Koronapandemien har forsterket noen av disse utfordringene og synliggjort en rekke risikoelementer i den sammenheng.Denne episoden gir et innblikk i leverandørens risikobilde og hvilken betydning dette vil ha for innkjøperne i tiden fremover. Artikkel på Anbud 365 av Deloitte Norge Supply Chain & Network Operations: Ti tips for grønnere anskaffelser
I denne episoden av Anskaffelsespodden gir advokat Nanna W. Christensen og advokat/partner Arne Oftedal nyttige og praktiske tips for hvordan man vinner konkurranser i offentlig sektor. Blant annet ser Nanna og Arne på hvilke faktorer som er viktige å være bevisst på i en stadig mer kompleks kamp om å vinne konkurranser.  Anskaffelsesregelverket er detaljert og omfattende, og risikoen for avvik som medfører avvisning er relativt stor dersom man ikke følger konkurransegrunnlaget. I hvilket omfang har leverandører og oppdragsgivere adgang til å ha dialog gjennom konkurransefasen for nødvendige avklaringer? Hvordan leverer man en vare eller tjeneste som i størst mulig grad oppfyller oppdragsgivers behov? Kan man etablere et vinnerteam? Og hvordan leve med resultatet etter kontraktssignering?Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden. 
I denne episoden av Anskaffelsespodden snakker advokat Nanna W. Christensen og Per Harbø, fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, om hvordan offentlige anskaffelser kan bli en av de kraftigste bidragsyterne til innovasjon i Norge.På hvilke måter kan anskaffelsesområdet løftes fra et administrativt til et strategisk virkemiddel hos oppdragsgiverne, slik at man sikrer etterspørsel av morgendagens bærekraftige løsninger? Hvordan kan leverandørene bidra til verdiskapning i samfunnet gjennom offentlige anskaffelser, og samtidig skape nye markedsmuligheter?   Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden. 
I årets siste episode av Anskaffelsespodden gjennomgår advokat Nanna W. Christensen og advokatfullmektig Nina Sørensen noen utvalgte saker fra EU-domstolen, våre nasjonale domstoler, og KOFA, som gjennom 2021 har bidratt til videreutvikling av noen sentrale og praktisk viktige tema.  Nanna og Nina ser nærmere på temaene kvalifikasjonskrav, avvisning, tildelingskriterier, leieunntaket i anskaffelsesforskriften og verdigrenser for rammeavtaler. Hvilken betydning vil utviklingen det siste året ha for din virksomhet? Bør oppdragsgivere endre sin anskaffelsespraksis på visse punkter? Har leverandørene som deltar i offentlige anskaffelsesprosesser fått noen nye krav eller rettigheter å forholde seg til?Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.
I denne episoden av Anskaffelsespodden ser senioradvokat Magnus Kjenner og advokatfullmektig Nina Sørensen nærmere på håndtering av innsynsbegjæringer og behandling av forretningshemmeligheter i offentlige anskaffelsesprosesser.  Oppdragsgiver har taushetsplikt overfor den leverandøren som har levert tilbudet det bes om innsyn i. Samtidig bør den som ber om innsyn få et godt nok grunnlag til å faktisk kunne etterprøve oppdragsgivers tildelingsbeslutning. Hvordan skal disse hensynene balanseres? Og gir den nye avgjørelsen fra EU-domstolen i Klaipedos-saken noen veiledning? Skal norske domstoler få tilgang til en usladdet versjon av tilbudet? Hvordan får det grunnleggende kontradiksjonsprinsippet betydning her?  Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.  
I denne episoden av Anskaffelsespodden forklarer advokatfullmektig Nanna W. Christensen og partner/advokat Anders Thue hvilke plikter oppdragsgivere har i kontraktsfasen.Når en offentlig kontrakt er inngått har oppdragsgiver en plikt til å håndheve kontrakten. Hva betyr det egentlig at oppdragsgiver må håndheve kontrakten? Hvilket juridisk handlingsrom har oppdragsgivere i kontraktsfasen, og hva innebærer dette for leverandørene? Kan oppdragsgivers manglende kontraktsoppfølging av mislighold anses som en vesentlig endring av kontrakten, som utgjør en ulovlig direkteanskaffelse?Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden. 
I denne episoden av Anskaffelsespodden ser partner og advokat Trine Lise Fromreide og advokatfullmektig Nina Sørensen nærmere på hvordan oppdragsgivere kan gjennomføre flere miljø- og klimavennlige anskaffelser.Gir den nye handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon noen gode råd på veien? Hva skal oppdragsgiver fokusere på, og kan anskaffelsesprosessene bli mer forutberegnelige for leverandørene? Hva bør leverandører som ønsker å ta del i den grønne verdiskapningen offentlig sektor konkret gjøre? Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden. 
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store