Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
הדרן למסכת מגילה - הלכות חג בחג
ועדים חלק שקריאות המני
קריאות המועדים חלק ראשון
פרשת שקלים והלכותיה
המותר והאסור בבית הכנסת מפאת קדושתו \ תנאי על קדושת בית הכנסת
בית הכנסת ובית המדרש \ מכירת ספר תורה כשר ופסול \ במה הארכת ימים
פתיחה לסוגיות בית כנסת \ כפרים וכרכים \ ז' טובי העיר
הפטרה במרכבה ובהודע את ירושלים את תועבותיה
קטן ובעל מום בנשיאת כפיים
עליית נשים וקטנים לתורה \ "דבר שבקדושה" והלכותיו
קריאת ראש חודש \ נפילת אפיים
עמידה בקריאת התורה \ קריאת התורה כמעמד הר סיני \ ברכה לפניה ולאחריה
קריאת המגילה בחרש ובקטן \ הנץ החמה ועלות השחר
קריאת זכור דאורייתא \ ספר ואגרת במגילה \ בן עיר שהלך לכרך ועוד
קריאה למפרע במגילה, בקריאת שמע, בהלל ובתפילה
ליהודים היתה אורה זו תורה \ ורצוי לרוב אחיו
בלילה ההוא נדדה שנת המלך \ מה בין קמיצה למרדכי ולהמן
המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם
נביאים ונביאות
הדסה היא אסתר \ דברי המן \ הלל דפורים וקרייתא זו הלילא
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store