DiscoverRijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Claim Ownership

Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Author: Pels Rijcken

Subscribed: 0Played: 1
Share

Description

Rijckwijdte is de podcast van Pels Rijcken. Een podcast waarin onze specialisten juridische ontwikkelingen en marktactualiteiten bespreken.
101 Episodes
Reverse
Hoge Raad 24 mei 2024 (Stichting Renaissance Zorg / Gemeente Helmond)ECLI:NL:HR:2024:742Dit arrest gaat over de vraag of een gemeente in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 langs privaatrechtelijke weg nakoming mag vorderen van de contractuele verplichting van een zorgaanbieder om mee te werken aan administratieve controle door de gemeente. De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Hidde Volberda bespreekt het arrest. Ga naar https://cassatieblog.n...
Hoge Raad 17 mei 2024 (De Verenigde Arabische Emiraten / werkneemster)ECLI:NL:HR:2024:727De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag uitspraak gedaan over de immuniteit van vreemde staten in arbeidsgeschillen. Wanneer moet een staat zich daar precies op beroepen en wat mag de rechter dan nog toetsen? In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker het arrest.Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het...
Hoge Raad 26 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:681De klachtplicht (art. 6:89 BW) is niet van toepassing op interne bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW). Dit brengt redelijke wetsuitleg mee volgens de Hoge Raad. Dat heeft te maken met de aard van de rechtsverhouding tussen bestuurder en rechtspersoon. Bovendien kan het niet klagen een rechtspersoon moeilijk verweten worden, omdat dat klagen door de bewuste bestuurder bij zichzelf zou moeten. De (mogelijk belemmerende) collegiale verhoudingen bi...
Hoge Raad 12 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:568Mag bij de begroting van schade wegens verminderd arbeidsvermogen rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk? Deze vraag lag voor aan de Hoge Raad. In dit vlog bespreekt Berend-Bram Heinen het antwoord.Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Hoge Raad 12 april 2024...
Hoge Raad 12 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:570 (man/vrouw)Een advocaat stuurt een dag voor de beroepstermijn via Veilig Mailen een beroepschrift aan het hof. Het bestand blijkt beschadigd en kan niet worden geopend. De beroepstermijn wordt daarom niet gehaald. Had het hof de advocaat op het beschadigde bestand moeten wijzen? Deze en andere vragen over verschoonbare termijnoverschrijdingen behandelt de Hoge Raad in zijn arrest van 12 april 2024. In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker het arres...
Hoge Raad 5 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:521In 2015 oordeelde de Hoge Raad dat publiekrechtelijke besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels, verordeningen of bestemmingsplannen, niet onder de werking van art. 7:15 lid 1 BW vallen. In dit arrest legt de Hoge Raad uit waarom dit niet anders is voor zaakspecifieke bestemmingsplannen, die speciaal voor één perceel zijn geschreven. Ruben de Graaff bespreekt dit arrest.Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse ...
Hoge Raad 22 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:464Dit arrest betreft een executiegeschil tussen de Russische Federatie en drie voormalig aandeelhouders van Yukos Oil. Centrale vraag is of de stand in de vernietigingsprocedure moet leiden tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van drie arbitrale beslissingen. De Hoge Raad beantwoordt die vraag ontkennend. Hidde Volberda bespreekt het arrest. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de h...
Hoge Raad 15 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:389Is het mogelijk dat een verhuurder de nakoming van zijn verplichting om huurgenot te verschaffen, opschort? Een huurder kan achteraf de huurachterstand aanzuiveren, maar een verhuurder kan niet achteraf huurgenot verschaffen. Maakt dat uit? En in hoeverre verhoudt opschorting zich tot ontbinding in huurzaken? In het arrest van 15 maart 2024 geeft de Hoge Raad uitleg over de opschortingsmogelijkheden van een verhuurder (buiten gevallen van eigenrichti...
Hoge Raad 8 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:336 (Centra-Klima B.V. / oud-werknemers)Een werkgever beroept zich pas na acht maanden op de schending van een concurrentiebeding door twee oud-werknemers. Heeft de werkgever daarmee de klachtplicht van art. 6:89 BW geschonden? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend. In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker deze zaak. Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste o...
Hoge Raad 1 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:298 (Hobo Holding / Rabobank)Hobo Holding vorderde in deze zaak een verklaring voor recht en schadevergoeding, vanwege het opzeggen van een financieringsovereenkomst door de Rabobank. Het hof wees die vorderingen toe, zowel voor Hobo als voor haar rechtsvoorgangsters. Het hof is niet ingegaan op het verweer van de Rabobank dat voor toewijzing van de vorderingen van de rechtsvoorgangers geen plaats is. De Hoge Raad vernietigt het arrest en doet de z...
Hoge Raad 9 februari 2024ECLI:NL:HR:2024:208 (Rookie / ABC Hekwerk c.s.)Als een aandelenkoop wordt vernietigd wegens een wilsgebrek, brengt de enkele omstandigheid dat de verkoper de aandelen al heeft overgedragen aan de koper nog niet mee dat de gevolgen van de overeenkomst bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt als bedoeld in art. 3:53 lid 2 BW. Bovendien is het enkele feit dat een partij wordt benadeeld door de vernietiging onvoldoende grond om de regeling voor onbillijke bevoordeling ...
Hoge Raad 16 februari 2024ECLI:NL:HR:2024:258 De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag een belangrijke uitspraak gewezen voor het verzekeringsrecht. De verzekerde kan voor ieder dekkingsbepalend beding uit de verzekeringspolis een beroep doen op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Het onderscheid tussen bedingen die de primaire omschrijving van de dekking inhouden ('primaire dekkingsomschrijving') en bedingen die een voorwaarde bevatten waaronder de dekking vervalt ('prevent...
Hoge Raad 9 februari 2024ECLI:NL:HR:2024:210 (eisers/verweerder)Het gehomologeerde akkoord is voor bepaalde schuldeisers verbindend. Als hun vorderingen als gevolg van het akkoord onvoldaan blijven, zijn deze vorderingen niet afdwingbaar. In deze zaak gaat het over de vraag of ook rente die ná de faillietverklaring is verschenen, onder het gehomologeerde akkoord valt. Dat is van belang voor de afdwingbaarheid van deze rentevordering na beëindiging van het faillissement. In deze prejudiciële b...
Hoge Raad 2 februari 2024ECLI:NL:HR:2024:148Deze zaak gaat over erkenning van een kind door een vrouw die ten tijde van de zwangerschap en de geboorte een relatie had met de moeder. Daarvoor is – bij gebreke van toestemming van de moeder – onder meer vereist dat de vrouw als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad (art. 1:204 lid 4 BW). De Hoge Raad legt uit hoe dit vereiste moet worden uitgelegd in gevallen van kunstma...
Hoge Raad 26 januari 2024 (werknemer / werkgever)ECLI:NL:HR:2024:111De Hoge Raad heeft eerder beslist dat een werkgever pas mag aannemen dat een werknemer de arbeidsovereenkomst vrijwillig heeft willen beëindigen als sprake is van een daarop gerichte duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. Maar geldt deze strenge maatstaf ook als de werkgéver opzegt en het erom gaat of dit voor de werknemer voldoende duidelijk was? Jerre de Jong bespreekt dit arrest.Ga naar https://cassatie...
Hoge Raad 19 januari 2024 (Sonos / Google)ECLI:NL:HR:2024:57Deze zaak draait om de mogelijkheid van cassatieberoep tegen een tussenuitspraak. De Hoge Raad herhaalt het onderscheid tussen einduitspraken en tussenuitspraken. Daarnaast gaat hij in de op de vraag wanneer sprake is van een tussenuitspraak in de zin van art. 401a lid 1 Rv, waartegen tussentijds cassatieberoep openstaat. Hidde Volberda bespreekt deze zaak in 3 minuten.Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekeli...
Hoge Raad 12 januari 2024 (kredietnemers / Deutsche Bank)ECLI:NL:HR:2024:18ECLI:NL:HR:2024:19 De Hoge Raad laat zich in twee arresten uit over de beoordeling van verjaring van zorgplichtschendingen. De rechter moet volgens de Hoge Raad vaststellen wanneer de benadeelde daadwerkelijk bekend werd met (i) de schade – dat het nadeel wordt geleden als gevolg van tekortschietend of foutief handelen door een derde – en (ii) de aansprakelijke persoon. In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker deze ar...
Conclusies van A-G Snijders van 22 december 2023 ECLI:NL:PHR:2023:1206 en ECLI:NL:PHR:2023:1207Normaal gesproken bespreken we in de cassatievlogs uitspraken van de Hoge Raad. Deze week is dat anders. Ruben de Graaff bespreekt het advies van A-G G. Snijders in twee zaken over de openstelling van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht in Aruba en Curaçao. In cassatie draait het om de grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter. Mocht het Gemeenschappelijk Hof van Justitie deze ongel...
Hoge Raad 15 december 2023ECLI:NL:HR:2023:1755De Hoge Raad heeft in antwoord op een prejudiciële vraag beslist dat grond bestemd voor woningbouw kan worden verkocht zonder dat dit in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd. In drie minuten bespreekt Martijn Scheltema deze zaak.Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Uitspraa...
Hoge Raad 8 december 2023ECLI:NL:HR:2023:1722Als de rechter de verdeling van gemeenschappelijke goederen vaststelt (art. 3:185 BW), geldt de datum van zijn uitspraak als de datum van verdeling. Als peilmoment voor de waardebepaling van de te verdelen goederen geldt in beginsel diezelfde datum van verdeling, tenzij partijen een andere datum zijn overeengekomen of als op grond van de redelijkheid en billijkheid een andere datum moet worden aangenomen. Als de rechtbank in eerste aanleg de verdel...
loading
Comments