Discoverجغد مینروا
جغد مینروا

جغد مینروا

Author: کامران نیرو

Subscribed: 545Played: 19,088
Share

Description

در پادکست جغد مینروا تقریبا درباره تمام حوزه های علم و تاریخ وپزشکی و کنجکاوی میکنیم.
MINERVA OWL
جغد مینروا نماد الهه خرد و حکمت و دانش در یونان باستان است.
102 Episodes
Reverse
زبان اشاره

زبان اشاره

2023-05-0915:052

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره زبان اشاره کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره قربانی کردن انسان کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
جنین

جنین

2023-04-2923:463

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره جنین بیشتر کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
افسردگی

افسردگی

2023-04-2123:575

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره افسردگی بیشتر کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره نظریه های فروید کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
خودشیفتگی

خودشیفتگی

2023-04-0928:311

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره خودشیفتگی کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
پاپ

پاپ

2023-04-0324:473

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره پاپ کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
سرفه و عطسه

سرفه و عطسه

2023-03-2718:244

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره سرفه و عطسه بیشتر کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره کلاهبرداری هرمی بیشتر کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره کلاهبرداری پانزی کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
سرطان

سرطان

2023-03-1816:472

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره سرطان بیشتر کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
خودکشی

خودکشی

2023-03-1319:238

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره خودکشی بیشتر کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره سفر دروغین به ماه کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
آلودگی نوری

آلودگی نوری

2023-03-1119:355

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره آلودگی نوری کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
هک

هک

2023-03-1019:456

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره هک کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
طلا

طلا

2023-03-0924:026

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره طلا بیشتر کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
روسپی گری

روسپی گری

2023-03-0821:5413

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره روسپی گری کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
کبد چرب

کبد چرب

2023-03-0623:237

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره کبد چرب کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
ربات

ربات

2023-03-0527:576

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره ربات بیشتر کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
جذابیت

جذابیت

2023-03-0420:347

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره جذابیت بیشتر کنجکاوی کنیم.لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به دوستانتان معرفی کنید.بی شک این حمایت شما باعث دلگرمی ما و بهبود کیفیت پادکست میشود.لینک پادکست جغد مینروا: https://castbox.fm/vc/5211918آدرس صفحه اینستاگرام پادکست جغد مینروا:https://www.instagram.com/podcaste_joghde_minerva/
loading
Comments (421)

Mmdrza

ممنون از شما عالی بود

Oct 29th
Reply (1)

Maryam Mghaemi

عالی کامران جان👌برام جالب بود ادیپ و الکترا😊😉

Oct 9th
Reply (1)

Kimiya

خسته نباشید ❤️ بسیار جامع و کامل 🌸

Oct 6th
Reply

Wise Owl

من ۷ مرتبه خودکشی کردم هربار دو ماه ۵ ماه میرفتم تو کما و بعداز احیا بلند میشدم میدیدم تو تیمارستان رازی امین اباد دلارام سینا بستری هستم همه چیو امتحان کردم نامیرا هستم خیلی وقتا فکر میکنم مگه رصالت من چیه که باید زنده بمونم در حالی که از تک تک دم و بازدمم نفرت دارم دیگه هیچی خوشحالم نمیکنه ۳۹ سالمه ۱۳۰ تا دکتر روانپزشک روانکاو روانشناس باهام صحبت کردن اما هربار من اونارو دپرس میکردم انقدر خسته هستم که هرلحظه فقط به یه شیوه جدید و بدون بازگشت فکر میکنم اسلحه شقیقه بوم

Sep 28th
Reply

Fatemeh t

عالی

Sep 8th
Reply

Tofigh. Shafiei/09366772366

بسیارررر عالی.... دمت گرررررررررم...

Aug 26th
Reply (1)

R.E.Z.A..👑

سلام آقاکامران 👋 آقا اپیزود جدید نمیسازید؟؟ دلمون‌برات‌کوچیک شده

Aug 14th
Reply (2)

sama moghadam

موفق باشید و خسته نباشید🙏

Aug 8th
Reply

Ahdieh Jallili

اطلاعات زبان اشاره خیلی مفید بود ممنون از زحمات تون🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹🌹

Jun 19th
Reply (1)

Ahdieh Jallili

عالی. همه ی مبحث ها عالی هستند. ممنون از انتخاب تون. گویش عالی. موسیقی عالی. سپاس از شما🙏🏻🌹🌹🌹

Jun 10th
Reply (1)

Doman 1346

بادرود.بعنوان یک پادکستر حرفه ای شایسته نیست که در مسائل منتج به نتیجه قطعی نشده اینگونه با اطمینان سخن بگوئید..مغز اگر داده هایش کپی شود و بعد از مرگ من ،به یک ربات یا اندام زنده داده های مغزم لود شود، به احتمال زیاد تمام رفتارها و باورها و گویش و عقاید ووو مرا بازخوانی و اجرا خواهد کرد..اما...اما...مهمترین شق قضیه را شما براحتی ندیده گرفته و سروته پادکست را بهم آورید!!«من» ،،همین شخص که الان، با احساسی غیرقابل تبدیل دقیق به واژگان، برای شما اشکال گرفته، در کجای این کپی کاری جای گرفته است؟!آیا هویت «من»بعنوان یک موجود بیولوژیک که علاوه بر دیتا ها و کدهای صفر و یک صاحب دایره ای پروسعت از احساساتی است که محل تولید و کنش سازیشان در مغز رهگیری نشده، همچنان «من»خواهد بود!؟یعنی احساس اینکه««پس من هستم»»فلسفی را در میان داده های ذهنش بازخوانش کردن که نه،،بلکه خودش حس خواهد کرد!؟و نیز در صورتی که کپی دیتاهای مغز مرا به ده وجود ارگانیک جدید همزمان منتقل کنند آنگاه کدامیک «من»هستم..هویت تجریدی و قابل حس و دارای درک از وجود خویش «من»در کجای داستان سهل و ساده حضرتعالی جای میگیرد!؟؟واضح است که

May 27th
Reply

'ali_akbar__zare'

یاد کتاب قمار باز داستایوفسکی افتادم

May 19th
Reply

'ali_akbar__zare'

داستان فرار حسین نیری هم که پادکست جنون تعریفش کرد خیلی جالب بود،البته ایشون یه جانی بالفطره هم هستن با حفظ سمت

May 19th
Reply

'ali_akbar__zare'

سلام فکر کنم کسی باشه که زنده بیرون اومده باشه تو همین دوره معاصر. اما صورت و دستانش رو اسید معده خراب کرده بود تو یه پادکست شنیدم،فکر منم پادکست ژرفا بود

May 19th
Reply

'ali_akbar__zare'

کاش زودتر میدونستم همچین جایزه ای هست تا حالا چندتایی برده بودم 😅

May 19th
Reply (1)

'ali_akbar__zare'

سلام ممنون بابت پادکست خوبتون بنظرم همین الان هم آدم خواری وجود داره و کسانی که دچار مازوخیسم هستن با یه سادیسمی قرار میذارن و معامله میکنن،نمونش هم تو آلمان بود چندسال قبل توی دارک‌وب پر هست آگهی های این مدلی

May 19th
Reply (1)

Sewda Sakanloo

کاش صدای موزیک کمتر بود ❤

May 16th
Reply (1)

soroush pirhadi

ممنون از پادکست خوبتون.ولی اگه میشه اهنگ اپیزود رو عوض کنید خیلی ازار دهندست

May 4th
Reply (3)

R.E.Z.A..👑

👻 آخ که این کبد چقدر مظلومه ☹ ادما هر بیماری که دارن یا هر مشکلی که براشون پیش میاد ،،، سریع میگن اُه اُه،،،،، کبد چرب باعث این مشکل توی بدنت شده 🤣😂 بعضی‌ها ی جوری درباره کبد چرب حرف میزنن که انگار ؟ متخصص تشخیص کبد چرب هستن🤣😂🤣 🦋🌹 کارت خیلی عالیه،،،، ممنون که اطلاعات خوبی به مخاطب میدی 🌟🌟

Apr 23rd
Reply (2)

Sewda Sakanloo

داداش اینجوری هممون خودشیفته هستیم که🫤

Apr 19th
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store