Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
اخبار و تحلیل بازار بورس با الهه هاشمی |سایت آموزش بورس ایرانecn.irاین برنامه مربوط به سال ۱۳۹۹ می باشدرادیوهای جدید رادیو رو بورس باش بزودی در بهار ۱۴۰۲ راه اندازی می شوند
اخبار و تحلیل بازار بورس با الهه هاشمی |سایت آموزش بورس ایرانecn.irاین برنامه مربوط به سال ۱۳۹۹ می باشدرادیوهای جدید رادیو رو بورس باش بزودی در بهار ۱۴۰۲ راه اندازی می شوند
اخبار و تحلیل بازار بورس با الهه هاشمی |سایت آموزش بورس ایرانecn.irاین برنامه به سال ۱۳۹۹ می باشدرادیوهای جدید رادیو رو بورس باش بزودی در بهار ۱۴۰۲ راه اندازی می شوند
سناریوهای پیش روی بازار بورسبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
اخبار و بررسی بازار سرمایهبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
مدیریت ریسک در خرید و فروش سهامبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
در بازار سرمایه چگونه رفتار کنیم؟با الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
روانشناسی بازار بورسبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
سود انباشته٬ رویکردهای سرمایه گذاری در بازار سرمایهبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
بررسی وضعیت بازار ٬ سخنی با شنوندگانبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
مبحث درآمد و هزینه هابا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
تعریف صورت سود و زیان و اوراق تبعی فروشبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
تحلیل فاندامنتال و سایت کدالبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
بررسی وضعیت بازار ٬ چطور معامله کنیم؟با الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
اخبار بازار بورس با الهه هاشمی |سایت آموزش بورس ایرانecn.irمربوط به سال ۱۴۰۰
سبد گردانی و توضیح دارا دومبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
تعریف صندوق های سرمایه گذاریبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
نحوه ورود به بازار بورس در شرایط کنونیبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
در شرایط ریزش بازار بورس چه کنیم؟تفاوت بازار بورس با فرابورسبا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
بررسی و شناخت نمادهابا الهه هاشمیسایت آموزش بورس ایرانecn.ir
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store