Discoverبه راه بادیهفنامنا - سی فروردین 98
فنامنا - سی فروردین 98

فنامنا - سی فروردین 98

Update: 2019-04-191
Share

Description

 گشت و گذاری در شیراز و دشتهای پر از شقایق و گفتگو درباره کاهو ترشی در بلوار و زندگی بی هدف با محسن در پادکستی که خیلی طول کشید.  

Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

فنامنا - سی فروردین 98

فنامنا - سی فروردین 98

Ali Sekhavati