DiscoverIPWNAمبارزه با فساد در ایران (1)
مبارزه با فساد در ایران  (1)

مبارزه با فساد در ایران (1)

Update: 2020-01-16
Share

Description

🔊 فایل صوتی
مبارزه با فساد در ایران (1)

سخنرانی دکتر حسن محدثی گیلوایی


دکتر حسن محدثی،، به دو تئوری فساد "بازتوزیعی" و "استخراجی" اشاره کرد که بسته به مناسبات بین جامعه و دولت با یکدیگر متمایز می شوند و در ایران به دلیل قوی بودن دولت و ضعف جامعه تئوری دوم مورد نظر قرار می گیرد. وی در ادامه ضمن مطرح ساختن مشخصات ساختاری کشورهای درگیر فساد از قبیل، "عدم چرخش نخبگان"، "وجود انتخابات صوری"، "قوه قضاییه غیر مستقل"، "وجود ایدئولوژی رسمی"و ... نتیجه این ویژگی‌ها را به وجود آمدن ریاکاری ساختاری دانست و با اشاره به نظارت استصوابی در ایران، آن را عامل مخرب در چرخش نخبگان عنوان کرد.

پادکست ایپونا
دیده بان سیاستگذاری ایران
Iran Policy Watch News Agency
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

مبارزه با فساد در ایران  (1)

مبارزه با فساد در ایران (1)