#11 سرزمین شمالگان در روسیه

#11 سرزمین شمالگان در روسیه

Update: 2018-02-152
Share

Description

بعد از تجربه‌ی سال گذشته، این بار همراه یه گروه منجم و جوان عازم شمالگان شدم تا بار دیگر شاهد رقص شفق های قطبی باشیم

Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

#11 سرزمین شمالگان در روسیه

#11 سرزمین شمالگان در روسیه

Mehdi Parsa