Discoverdastan11826-رفتن پهلوان طورک به جنگ سرند
26-رفتن پهلوان طورک به جنگ سرند

26-رفتن پهلوان طورک به جنگ سرند

Update: 2018-10-25
Share

Description

در این داستان به قدرت گرفتن سرند( ضحاک زاده ) و رفتن طورک جهان پهلوان به نبرد با اودر این اپیزود از کک هم نام برده می شود که د رآینده مفصل درباره اون گفته خواهد شد و اما ادامه داستان
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

26-رفتن پهلوان طورک به جنگ سرند

26-رفتن پهلوان طورک به جنگ سرند

dastan118