Regeringens Coronastöd

Regeringens Coronastöd

Update: 2020-03-20
Share

Description

Målet med denna podd


 • Gå igenom de beslutade förslagen

 • Förklara vad som kan vara till nytta för företagare respektive anställd

 • Bredare tips hur vi kan agera kommer i nästa podd

Förslag kontra beslut


 • Beslut taget 19 mars om slutligt förslag. 

 • Formellt beslut tas 6 april (därav datumet 7 april i vissa åtgärder)

 • Riksdagen är enig så det kommer gå igenom med all sannolikhet

 

Sjukpenning

Hur sjukpenning normalt fungerar

 • Dag 1 är karensdag = ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare

 • Dag 2-14 (kalenderdagar - INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)

 • Dag 8 måste sjukintyg presenteras

 • Dag 14+ = Försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till den anställde (ca 80% av lönen - arbetsgivaren betalar ingenting

 • Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer

Karensavdrag slopas

 • Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden

 • Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar

 • Gäller från 11 mars - kan söka retroaktivt

 • Gäller till 31 maj - med möjlighet till förlängning

Slopat krav på läkarintyg

 • Behövs inte läkarintyg på 8e dagen

 • Slopandet gäller från 13 mars 

 • Upphör när regeringen så säger

 • För att avlasta sjukvården

Sjukpenning till egenföretagare

 • Enskilda firmor och Handelsbolag - Privatpersoner med F-skatt

 • Normalt 7 karensdagar (faktiskt bättre än om man har AB där man får "betala sig själv" i 14 dagar)

 • Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar

 • Samma period 11 mars-31 maj

Ersättning för sjuklönekostnader

 • Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader

 • Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad

 • Får tillbaka ett belopp på våren året efter

 • Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj

 • Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten

 • Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt - får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare.

 

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Planen om korttidsarbete

 • 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete

 • Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten

 • Syftet att inte behöva säga upp personal

 • Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt

Villkor för godkännande

 • Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter

 • Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll

 • Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas

 • Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning - om det är möjligt)

 • Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)

 • Företag får inte godkänt om de…: 

  • är på obestånd

  • har förfallna skatteskulder

  •  är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning

  •  har näringsförbud 

  • är under rekonstruktion Avtal om korttidspermittering

 • Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)

 • Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet

 • Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera

 • Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen

Anställda som omfattas

 • Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner

 • Månaden Tillväxtverket godkänner kallas "Jämförelsemånad"

 • Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser

 • Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser

 • Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej

 • Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll

 • Gäller alla anställda oavsett anställningsform

 • Även de med anställnings-subventioner

 • Även uppsagda eller varslade omfattas av stödet 
  • Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade! (mer nedan)


Arbetstidsminskning

 • Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd: 

  • 20%

  • 40%

  •  60% • Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat - arbetsgivare - och anställd på följande sätt

 | Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat
| 20%                            | 4%         | 1%                  | 15%
| 40%                            | 6%         | 4%                 | 30%
| 60%                            | 7,5%       | 7,5%              | 45% 
 • Exempel: 

  • Lön 30.000 kr

  • Minskar arbetstid med 60%

  •  Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr

  •  Lön efter avdrag 30.000 - 2.250 = 27.750 kr

  •  Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr

  •  Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr

  •  Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr

  •  Total lönekostnad efter bidrag 36.469 - 17,741 = 18.272 kr

  •  Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%

  •  Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar


 Lönetak
 • Lönetak = 44.000 kr 
  • Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr 

Beräkning av preliminärt stöd (formel)

 • Tar hänsyn till frånvaro - vilket måste göras

 • 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot)

 • Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr)

 • Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden 
  • Exempel - anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot


 • Exempel på beräkning av preliminärt stöd 

  • Lön 30.000 kr

  •  Arbetstidsminskning = 60%

  •  Närvarokvot (20-4)/20 = 80%

  •   98,6%  x  30.000 kr  x  60%  x  80% = 14.198 kr Tidsperiod
 • Stödet beviljas för max sex månader i följd - möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstår
Ansökan och utbetalning

 • Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket 

  • Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars

  • Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av den månad stöd ansöks för 

  • Vill man ha stöd för mars blir alltså 31 maj sista datum att ansöka •  Utbetalning kommer direkt från Tillväxtverket - istället för genom skattekontot som nuvarande regler om korttidsarbete dikterar

Avstämning
 • Avstämning sker var tredje månad 

  • Uppfyller företaget fortfarande villkoren för godkännande?

  • Har arbetstids- och löneminskningen tillämpats enligt avtalad nivå

  •  Återbetalningsskyldig om man inte minskat tillräckligt mycket

  •  Rätt till ytterligare stöd om man jobbat mindre

  •  Anmälan om avstämning görs av företaget inom två veckor från avstämningstidpunkten 
   • Sen anmälan = 100% återbetalningsskyldighet 
Anstånd med skatter och moms

Tillfälligt anstånd

 • Den månatliga preliminärskatten (f-skatt)

 • Arbetsgivarskatter

 • Månads- och kvartalsmoms (ej årsmoms)

 • Högst för tre månaders moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt

 • Max ett års anstånd

 • Gäller perioderna januari - september 2020

 • Redan gjord inbetalning kan återbetalas

 • Betalas in inbetalningsdatumet efter att anstånd förfallit

Anståndsavgift

 • Vanliga skattekontoräntan + 0,3%

 • Tas ut en gång per månad från Skattekonto

Inget för "oseriösa företag"
 • Bara för företag som… 

  • inte misssköter sin ekonomi

  • inte har stora skatteskulder


Ikraftträdande

 • 7 april

 • Från 7 april kan Skatteverket bevilja anstånd

 • Ansökan kan alltså gälla tre månaders skatter från och med januari 2020


Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen AB
www.ekonomihjalpen.se
08-798 61 00
info@ekonomihjalpen.se
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Regeringens Coronastöd

Regeringens Coronastöd

Robert Lindblad