امید صبا Podcasts

Best امید صبا podcasts available (Last Updated Jul 2023)

PodcastsEpisodes

1

نمایش رادیویی:بامداد امید صبا

نمایش رادیویی

جرای نمایش‌های رادیویی از صمد بهرنگی کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صبا

2

شعروادبیات:omidesaba

شعروادبیات

شعر نو و شعر کلاسیک استودیو بامداد امید - موسسه فرهنگی بامداد امید صبا

3

جامعه‌شناسی سیاسی:بامداد امید صبا

جامعه‌شناسی سیاسی

بررسی موضوعات اجتماعی و سیاسی

4

فیلوسوفیا:omidesaba

فیلوسوفیا

سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است

5

کتاب شناسی:BamdadeOmideSaba

کتاب شناسی

کتاب‌شناسی تهیه شده در موسسه بامداد امید صبا است که سعی در معرفی کتاب دارند

6

هیستوریا:omidesaba

هیستوریا

سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است

Download Castbox to bring نمایش رادیویی and thousands of other podcasts with you on the road. Listen to نمایش رادیویی anywhere, anytime across all your devices. You can join the #امید صبا discussion in the community and get more insights about امید صبا podcasts.

Download from Google Play
Download from App Store