Discoverرادیو جزیره
رادیو جزیره

رادیو جزیره

Author: Jalal Khademi

Subscribed: 445Played: 15,302
Share

Description

در این مجموعه من کلاس های کتاب خوانی و مجموعه برنامه های رایگان خودم رو آپلود میکنم. نکته مهم :
کارگاه های آموزشی و علمی در پلت فورم شنوتو آپلود میشه که میتونین در هایلایت اینستاگرام من پیدا کنین
210 Episodes
Reverse
از دیکتاتوری تا دموکراسی (به انگلیسی: From Dictatorship to Democracy عنوان کتابی است که در سال ۱۹۹۳ توسط جین شارپ استاد علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست نوشته شد. این کتاب به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده است. بسیاری از این نسخه‌های ترجمه شده نیز توسط مؤسسه آلبرت اینشتین واقع در بوستون ماساچوست منتشر شده استاین کتاب در بسیاری از جنبش‌های جهان از جمله بهار عربی مؤثر عنوان شده است. نویسنده به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومتها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، جلوگیری می‌کند. ۱۹۸ روش برای مبارزه مدنی و شکست دادن حکومت‌های نظامی یا دیکتاتوری که از برمه تا صربستان، از تایلند تا ونزوئلا، به ده‌ها زبان ترجمه شده و راهنمای مخالفان دولتی بوده که می‌خواستند سرنوشت خود را بدون برداشتن اسلحه به دست بگیرندموضوعات تحت پوششاز دیکتاتوری به دموکراسی شامل یک مقدمه و ده بخش است. بخش اول آن ضمیمه‌ای است شامل ۱۹۸ روش اقدام خشونت پرهیز که از کتاب سیاست‌های اقدام خشونت پرهیز (۱۹۷۳) گرفته شده است و بخش دوم روش‌های اقدامات خشونت پرهیز است. بخش‌های اصلی ویرایش چهارم آن در آمریکا شامل این عناوین است:مواجهه واقع بینانه با دیکتاتوریخطرات ناشی از مذاکراتقدرت از کجا می‌آید؟دیکتاتوری نقاط ضعف دارداعمال قدرتنیاز به برنامه‌ریزی استراتژیکبرنامه‌ریزی استراتژیکاستفاده سیاسی سرپیچیاز هم پاشیدن دیکتاتوریزمینه سازی را برای دوام دموکراسی#کتاب_صوتی
از دیکتاتوری تا دموکراسی (به انگلیسی: From Dictatorship to Democracy عنوان کتابی است که در سال ۱۹۹۳ توسط جین شارپ استاد علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست نوشته شد. این کتاب به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده است. بسیاری از این نسخه‌های ترجمه شده نیز توسط مؤسسه آلبرت اینشتین واقع در بوستون ماساچوست منتشر شده استاین کتاب در بسیاری از جنبش‌های جهان از جمله بهار عربی مؤثر عنوان شده است. نویسنده به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومتها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، جلوگیری می‌کند. ۱۹۸ روش برای مبارزه مدنی و شکست دادن حکومت‌های نظامی یا دیکتاتوری که از برمه تا صربستان، از تایلند تا ونزوئلا، به ده‌ها زبان ترجمه شده و راهنمای مخالفان دولتی بوده که می‌خواستند سرنوشت خود را بدون برداشتن اسلحه به دست بگیرندموضوعات تحت پوششاز دیکتاتوری به دموکراسی شامل یک مقدمه و ده بخش است. بخش اول آن ضمیمه‌ای است شامل ۱۹۸ روش اقدام خشونت پرهیز که از کتاب سیاست‌های اقدام خشونت پرهیز (۱۹۷۳) گرفته شده است و بخش دوم روش‌های اقدامات خشونت پرهیز است. بخش‌های اصلی ویرایش چهارم آن در آمریکا شامل این عناوین است:مواجهه واقع بینانه با دیکتاتوریخطرات ناشی از مذاکراتقدرت از کجا می‌آید؟دیکتاتوری نقاط ضعف دارداعمال قدرتنیاز به برنامه‌ریزی استراتژیکبرنامه‌ریزی استراتژیکاستفاده سیاسی سرپیچیاز هم پاشیدن دیکتاتوریزمینه سازی را برای دوام دموکراسی#کتاب_صوتی
از دیکتاتوری تا دموکراسی (به انگلیسی: From Dictatorship to Democracy عنوان کتابی است که در سال ۱۹۹۳ توسط جین شارپ استاد علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست نوشته شد. این کتاب به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده است. بسیاری از این نسخه‌های ترجمه شده نیز توسط مؤسسه آلبرت اینشتین واقع در بوستون ماساچوست منتشر شده استاین کتاب در بسیاری از جنبش‌های جهان از جمله بهار عربی مؤثر عنوان شده است. نویسنده به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومتها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، جلوگیری می‌کند. ۱۹۸ روش برای مبارزه مدنی و شکست دادن حکومت‌های نظامی یا دیکتاتوری که از برمه تا صربستان، از تایلند تا ونزوئلا، به ده‌ها زبان ترجمه شده و راهنمای مخالفان دولتی بوده که می‌خواستند سرنوشت خود را بدون برداشتن اسلحه به دست بگیرندموضوعات تحت پوششاز دیکتاتوری به دموکراسی شامل یک مقدمه و ده بخش است. بخش اول آن ضمیمه‌ای است شامل ۱۹۸ روش اقدام خشونت پرهیز که از کتاب سیاست‌های اقدام خشونت پرهیز (۱۹۷۳) گرفته شده است و بخش دوم روش‌های اقدامات خشونت پرهیز است. بخش‌های اصلی ویرایش چهارم آن در آمریکا شامل این عناوین است:مواجهه واقع بینانه با دیکتاتوریخطرات ناشی از مذاکراتقدرت از کجا می‌آید؟دیکتاتوری نقاط ضعف دارداعمال قدرتنیاز به برنامه‌ریزی استراتژیکبرنامه‌ریزی استراتژیکاستفاده سیاسی سرپیچیاز هم پاشیدن دیکتاتوریزمینه سازی را برای دوام دموکراسی#کتاب_صوتی
از دیکتاتوری تا دموکراسی (به انگلیسی: From Dictatorship to Democracy عنوان کتابی است که در سال ۱۹۹۳ توسط جین شارپ استاد علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست نوشته شد. این کتاب به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده است. بسیاری از این نسخه‌های ترجمه شده نیز توسط مؤسسه آلبرت اینشتین واقع در بوستون ماساچوست منتشر شده استاین کتاب در بسیاری از جنبش‌های جهان از جمله بهار عربی مؤثر عنوان شده است. نویسنده به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومتها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، جلوگیری می‌کند. ۱۹۸ روش برای مبارزه مدنی و شکست دادن حکومت‌های نظامی یا دیکتاتوری که از برمه تا صربستان، از تایلند تا ونزوئلا، به ده‌ها زبان ترجمه شده و راهنمای مخالفان دولتی بوده که می‌خواستند سرنوشت خود را بدون برداشتن اسلحه به دست بگیرندموضوعات تحت پوششاز دیکتاتوری به دموکراسی شامل یک مقدمه و ده بخش است. بخش اول آن ضمیمه‌ای است شامل ۱۹۸ روش اقدام خشونت پرهیز که از کتاب سیاست‌های اقدام خشونت پرهیز (۱۹۷۳) گرفته شده است و بخش دوم روش‌های اقدامات خشونت پرهیز است. بخش‌های اصلی ویرایش چهارم آن در آمریکا شامل این عناوین است:مواجهه واقع بینانه با دیکتاتوریخطرات ناشی از مذاکراتقدرت از کجا می‌آید؟دیکتاتوری نقاط ضعف دارداعمال قدرتنیاز به برنامه‌ریزی استراتژیکبرنامه‌ریزی استراتژیکاستفاده سیاسی سرپیچیاز هم پاشیدن دیکتاتوریزمینه سازی را برای دوام دموکراسی#کتاب_صوتی
از دیکتاتوری تا دموکراسی (به انگلیسی: From Dictatorship to Democracy عنوان کتابی است که در سال ۱۹۹۳ توسط جین شارپ استاد علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست نوشته شد. این کتاب به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده است. بسیاری از این نسخه‌های ترجمه شده نیز توسط مؤسسه آلبرت اینشتین واقع در بوستون ماساچوست منتشر شده استاین کتاب در بسیاری از جنبش‌های جهان از جمله بهار عربی مؤثر عنوان شده است. نویسنده به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومتها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، جلوگیری می‌کند. ۱۹۸ روش برای مبارزه مدنی و شکست دادن حکومت‌های نظامی یا دیکتاتوری که از برمه تا صربستان، از تایلند تا ونزوئلا، به ده‌ها زبان ترجمه شده و راهنمای مخالفان دولتی بوده که می‌خواستند سرنوشت خود را بدون برداشتن اسلحه به دست بگیرندموضوعات تحت پوششاز دیکتاتوری به دموکراسی شامل یک مقدمه و ده بخش است. بخش اول آن ضمیمه‌ای است شامل ۱۹۸ روش اقدام خشونت پرهیز که از کتاب سیاست‌های اقدام خشونت پرهیز (۱۹۷۳) گرفته شده است و بخش دوم روش‌های اقدامات خشونت پرهیز است. بخش‌های اصلی ویرایش چهارم آن در آمریکا شامل این عناوین است:مواجهه واقع بینانه با دیکتاتوریخطرات ناشی از مذاکراتقدرت از کجا می‌آید؟دیکتاتوری نقاط ضعف دارداعمال قدرتنیاز به برنامه‌ریزی استراتژیکبرنامه‌ریزی استراتژیکاستفاده سیاسی سرپیچیاز هم پاشیدن دیکتاتوریزمینه سازی را برای دوام دموکراسی#کتاب_صوتی
از دیکتاتوری تا دموکراسی (به انگلیسی: From Dictatorship to Democracy عنوان کتابی است که در سال ۱۹۹۳ توسط جین شارپ استاد علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست نوشته شد. این کتاب به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده است. بسیاری از این نسخه‌های ترجمه شده نیز توسط مؤسسه آلبرت اینشتین واقع در بوستون ماساچوست منتشر شده استاین کتاب در بسیاری از جنبش‌های جهان از جمله بهار عربی مؤثر عنوان شده است. نویسنده به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومتها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، جلوگیری می‌کند. ۱۹۸ روش برای مبارزه مدنی و شکست دادن حکومت‌های نظامی یا دیکتاتوری که از برمه تا صربستان، از تایلند تا ونزوئلا، به ده‌ها زبان ترجمه شده و راهنمای مخالفان دولتی بوده که می‌خواستند سرنوشت خود را بدون برداشتن اسلحه به دست بگیرندموضوعات تحت پوششاز دیکتاتوری به دموکراسی شامل یک مقدمه و ده بخش است. بخش اول آن ضمیمه‌ای است شامل ۱۹۸ روش اقدام خشونت پرهیز که از کتاب سیاست‌های اقدام خشونت پرهیز (۱۹۷۳) گرفته شده است و بخش دوم روش‌های اقدامات خشونت پرهیز است. بخش‌های اصلی ویرایش چهارم آن در آمریکا شامل این عناوین است:مواجهه واقع بینانه با دیکتاتوریخطرات ناشی از مذاکراتقدرت از کجا می‌آید؟دیکتاتوری نقاط ضعف دارداعمال قدرتنیاز به برنامه‌ریزی استراتژیکبرنامه‌ریزی استراتژیکاستفاده سیاسی سرپیچیاز هم پاشیدن دیکتاتوریزمینه سازی را برای دوام دموکراسی#کتاب_صوتی
از دیکتاتوری تا دموکراسی (به انگلیسی: From Dictatorship to Democracy عنوان کتابی است که در سال ۱۹۹۳ توسط جین شارپ استاد علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست نوشته شد. این کتاب به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده است. بسیاری از این نسخه‌های ترجمه شده نیز توسط مؤسسه آلبرت اینشتین واقع در بوستون ماساچوست منتشر شده استاین کتاب در بسیاری از جنبش‌های جهان از جمله بهار عربی مؤثر عنوان شده است. نویسنده به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومتها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، جلوگیری می‌کند. ۱۹۸ روش برای مبارزه مدنی و شکست دادن حکومت‌های نظامی یا دیکتاتوری که از برمه تا صربستان، از تایلند تا ونزوئلا، به ده‌ها زبان ترجمه شده و راهنمای مخالفان دولتی بوده که می‌خواستند سرنوشت خود را بدون برداشتن اسلحه به دست بگیرندموضوعات تحت پوششاز دیکتاتوری به دموکراسی شامل یک مقدمه و ده بخش است. بخش اول آن ضمیمه‌ای است شامل ۱۹۸ روش اقدام خشونت پرهیز که از کتاب سیاست‌های اقدام خشونت پرهیز (۱۹۷۳) گرفته شده است و بخش دوم روش‌های اقدامات خشونت پرهیز است. بخش‌های اصلی ویرایش چهارم آن در آمریکا شامل این عناوین است:مواجهه واقع بینانه با دیکتاتوریخطرات ناشی از مذاکراتقدرت از کجا می‌آید؟دیکتاتوری نقاط ضعف دارداعمال قدرتنیاز به برنامه‌ریزی استراتژیکبرنامه‌ریزی استراتژیکاستفاده سیاسی سرپیچیاز هم پاشیدن دیکتاتوریزمینه سازی را برای دوام دموکراسی
از دیکتاتوری تا دموکراسی (به انگلیسی: From Dictatorship to Democracy عنوان کتابی است که در سال ۱۹۹۳ توسط جین شارپ استاد علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست نوشته شد. این کتاب به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده است. بسیاری از این نسخه‌های ترجمه شده نیز توسط مؤسسه آلبرت اینشتین واقع در بوستون ماساچوست منتشر شده استاین کتاب در بسیاری از جنبش‌های جهان از جمله بهار عربی مؤثر عنوان شده است. نویسنده به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومتها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، جلوگیری می‌کند. ۱۹۸ روش برای مبارزه مدنی و شکست دادن حکومت‌های نظامی یا دیکتاتوری که از برمه تا صربستان، از تایلند تا ونزوئلا، به ده‌ها زبان ترجمه شده و راهنمای مخالفان دولتی بوده که می‌خواستند سرنوشت خود را بدون برداشتن اسلحه به دست بگیرندموضوعات تحت پوششاز دیکتاتوری به دموکراسی شامل یک مقدمه و ده بخش است. بخش اول آن ضمیمه‌ای است شامل ۱۹۸ روش اقدام خشونت پرهیز که از کتاب سیاست‌های اقدام خشونت پرهیز (۱۹۷۳) گرفته شده است و بخش دوم روش‌های اقدامات خشونت پرهیز است. بخش‌های اصلی ویرایش چهارم آن در آمریکا شامل این عناوین است:مواجهه واقع بینانه با دیکتاتوریخطرات ناشی از مذاکراتقدرت از کجا می‌آید؟دیکتاتوری نقاط ضعف دارداعمال قدرتنیاز به برنامه‌ریزی استراتژیکبرنامه‌ریزی استراتژیکاستفاده سیاسی سرپیچیاز هم پاشیدن دیکتاتوریزمینه سازی را برای دوام دموکراسی#کتاب_صوتی
از دیکتاتوری تا دموکراسی (به انگلیسی: From Dictatorship to Democracy عنوان کتابی است که در سال ۱۹۹۳ توسط جین شارپ استاد علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست نوشته شد. این کتاب به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و در بسیاری از کشورهای جهان منتشر شده است. بسیاری از این نسخه‌های ترجمه شده نیز توسط مؤسسه آلبرت اینشتین واقع در بوستون ماساچوست منتشر شده استاین کتاب در بسیاری از جنبش‌های جهان از جمله بهار عربی مؤثر عنوان شده است. نویسنده به ارائهٔ شیوه‌هایی می‌پردازد که ضمن انتقاد و تقابل با حکومتها، از آسیب به نهادهای مدنی و گسترش هرج و مرج که خود زمینهٔ برآمدن حکومت‌های غیر مردمی جدید است، جلوگیری می‌کند. ۱۹۸ روش برای مبارزه مدنی و شکست دادن حکومت‌های نظامی یا دیکتاتوری که از برمه تا صربستان، از تایلند تا ونزوئلا، به ده‌ها زبان ترجمه شده و راهنمای مخالفان دولتی بوده که می‌خواستند سرنوشت خود را بدون برداشتن اسلحه به دست بگیرندموضوعات تحت پوششاز دیکتاتوری به دموکراسی شامل یک مقدمه و ده بخش است. بخش اول آن ضمیمه‌ای است شامل ۱۹۸ روش اقدام خشونت پرهیز که از کتاب سیاست‌های اقدام خشونت پرهیز (۱۹۷۳) گرفته شده است و بخش دوم روش‌های اقدامات خشونت پرهیز است. بخش‌های اصلی ویرایش چهارم آن در آمریکا شامل این عناوین است:مواجهه واقع بینانه با دیکتاتوریخطرات ناشی از مذاکراتقدرت از کجا می‌آید؟دیکتاتوری نقاط ضعف دارداعمال قدرتنیاز به برنامه‌ریزی استراتژیکبرنامه‌ریزی استراتژیکاستفاده سیاسی سرپیچیاز هم پاشیدن دیکتاتوریزمینه سازی را برای دوام دموکراسی
پایان کتاب طرحی برای انقلابدر این قسمت ایمیل نویسنده رو هم براتون میذارم psrdja@gmail.com
در این فصل در مورد انتظار تغییر از بیرون و یا تمرکز بر قدرت خود صحبت میشه
در این فصل به موضوع مهم اعلام پیروزی پیش از پیروزی پرداخته شده
این کتاب پر از روایت‌های زنده و عینی درباره‌ی قدرت تظاهرات مسالمت‌آمیز برای ایجاد تغییرات بزرگ توی جوامع دیکتاتوری است.کتاب با نثر ساده به توضیح مبارزات مسالمت‌آمیز در کشورهای مختلف مثل هند ،لهستان، صربستان، مصر، سوریه و ایران (سال ۸۸) می‌پردازه
در این فصل به نقش برنامه ریزی در هر تغییر میپردازیم
در این فصل کتاب به موضوع مهم اتحاد پرداخته میشود
این خوانش تقدیم میشود به تمامی عزیزانی که به هر طریقی در راه مبارزه در راه آزادی آسیب دیده و یا جانشان را از دست داده اند
بخش دوم از فصل پنجم
هر سه شنبه و جمعه شب ساعت 22
چطوری میشه درمسی مبارزات اهداف خنده دار تولید کرد؟
هر سه شنبه و جمعه شب ساعت ۲۲ ایران
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store