DiscoverTK Podcast
TK Podcast

TK Podcast

Author: TK Park

Subscribed: 86Played: 1,806
Share

Description

สารพันเรื่องราวว่าด้วยพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จุดประกายแนวคิดว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
200 Episodes
Reverse
สังคมโดยทั่วไปมักให้คุณค่ากับคนเก่งหรือคนที่มีสติปัญญาโดดเด่น เพราะเชื่อว่าคนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า มีความสุขมากกว่า และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าคนทั่วไป . ทว่าแนวคิดเรื่อง ‘ปัญญารวมหมู่’ หรือ Collective Intelligence มีมุมมองตรงกันข้าม คือไม่เชื่อเรื่อง ‘อัศวินขี่ม้าขาว’ แต่มีสมมุติฐานว่า หากมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย ได้มีความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้ จะก่อให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมส่วนรวม เพราะในความเป็นจริงมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงลำพัง แต่ต้องมีปฏิสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัย เสมือนอวัยวะในร่างกายที่ทำงานสอดประสานกัน . ในการประชุม TK Forum 2021 จัดโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตำแหน่งขณะนั้น ปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ Thai PBS) ได้บรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงระบบด้วยปัญญารวมหมู่” ว่าด้วยการรวมพลังทางปัญญาของผู้คนในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาในระดับโครงสร้างอย่างตรงจุดและยั่งยืน
การรับฟังเสียงสังคม หรือ Social Listening คือการเก็บข้อมูลผ่านโลกออนไลน์ เป็นเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่มีระบบวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะ ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน . เป็นการเก็บความคิดเห็นที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านการระบุคำหลักหรือแฮชแท็ก (keyword/hashtag) ทำให้ผู้วิจัยเห็นถึงการสนทนาที่หลากหลาย เปิดกว้าง เป็นอิสระ ไม่ถูกจำกัดด้วยข้อคำถามในแบบสอบถาม และมีเวลากำกับแน่ชัด ช่วยให้ผู้ออกแบบนโยบายสามารถมองเห็นทิศทาง และแนวโน้มของสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปรับปรุงนโยบายหรือบริการสาธารณะได้อย่างทันท่วงทีและตรงตามความต้องการของประชาชน . ถึงแม้จะมีข้อดีอยู่มาก เครื่องมือนี้ก็มีจุดอ่อนและข้อจำกัด ซึ่งผู้สำรวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่นำเอาวิธีการ Social Listening มาใช้ จำเป็นต้องตระหนักและพึงระมัดระวัง เช่น ความครอบคลุมของกลุ่มประชากรที่จะสำรวจ อคติของผู้วิจัย ขนาดและความกระจัดกระจายของข้อมูล . ข้อมูลเนื้อหาจาก: เก็บเสียงผ่านตัวอักษรด้วย ‘Social Listening’ (เรื่อง: รัสมิ์กร นพรุจกุล เรียบเรียง: สุภาวดี ตันติยานนท์, อธิโชค พิมพ์วิริยะกุล) สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD)
‘ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง’ ของภาณุ ตรัยเวช พาผู้อ่านย้อนกลับไปสำรวจสังคมเยอรมนีใต้ซากปรักหักจากความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่ออุดมการณ์ความเชื่อใหม่และเก่าปะทะกันจนถึงจุดที่มิอาจรอมชอมกันได้อีก . ปีศาจตนหนึ่งก็ถูกสร้างขึ้นมา . พลังงานชนิดไหนที่สามารถสร้างปีศาจน่ากลัวตนนี้ได้ การจะหาคำตอบคือการปะติดต่อชิ้นส่วนต่างๆ ณ เวลานั้นเข้าด้วยกัน บางทีคนในสังคมนั่นแหละที่ช่วยกันสร้างปีศาจอย่างฮิตเลอร์ขึ้นมา กระทั่งนำไปสู่การล่มสลายของสาธารณรัฐไวมาร์ . และเป็นการล่มสลายของความเป็นมนุษย์ในสังคมเยอรมนีที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ . เพราะมนุษย์ไม่ยอมส่งเสียง ปีศาจจึงคำราม
‘ไดค์มัน บยอร์วิกา’ หรือห้องสมุดประชาชนออสโล ประเทศนอร์เวย์ คว้างรางวัลห้องสมุดประชาชนแห่งปี 2021 เอาชนะห้องสมุดที่เข้ารอบสุดท้ายอีก 4 แห่ง จากประเทศออสเตรเลีย เบลเยียม จีน และเนเธอร์แลนด์ . ข้อที่น่าสังเกตคือ ห้องสมุด 4 ใน 5 แห่งต่างถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง ซึ่งหากวิเคราะห์แล้วจะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือห้องสมุดในกลุ่มพัฒนาย่านเมืองใหม่ ได้แก่ห้องสมุดของนอร์เวย์และจีน กับห้องสมุดในกลุ่มพัฒนาย่านเมืองเก่า ได้แก่ห้องสมุดของเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ . แนวคิดการพัฒนาเมืองของสองกลุ่ม สะท้อนถึงเบื้องหลังความคิดที่เปรียบเสมือนคลื่นวัฒนธรรมการพัฒนาสองแนวทาง หนึ่งคือการพัฒนาสู่ความทันสมัย บ้างเรียกว่าความเจริญหรือเดิมใช้คำว่า ‘ศิวิไลซ์’ อีกหนึ่งนั้นคือการพัฒนาที่หวนย้อนสู่การแสวงหาคุณค่าดั้งเดิม และการอยู่ร่วมอย่างกลมกลืนไม่แปลกแยกระหว่าง ‘เก่า’ กับ ‘ใหม่’ . ถ้ามองให้พ้นไปจากเรื่องราวการประกวดห้องสมุดแห่งปี ทำให้ชวนตั้งคำถามถึงประเด็นห้องสมุดกับการพัฒนาเมือง ว่า... . แนวทางพัฒนาแบบใดที่เหมาะสมกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง โดยที่ห้องสมุดและเมืองมีความเชื่อมโยงกัน . เมืองและห้องสมุดแบบใดที่ตอบโจทย์ผู้คนและชุมชนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และช่วยให้ปัจเจกบุคคลสามารถปลดปล่อยศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม . นั่นไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่งถูกต้องกว่าหรือเหมาะสมที่สุด เพราะแต่ละเมือง แต่ละห้องสมุด แต่ละชุมชน ต่างก็มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแตกต่างกัน . แต่ควรตั้งโจทย์จากชีวิตผู้คน ความสัมพันธ์ของชุมชน การเข้าใจความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และมองเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทุกวันนี้หนังสือฮาวทูได้รับความนิยมสูง ในแง่หนึ่งมันกำลังบอกความเป็นไปบางอย่างทางสังคม ใครบ้างไม่อยากประสบความสำเร็จ ไม่อยากร่ำรวย เพราะในภาพใหญ่มันคือความมั่นคงปลอดภัยในรัฐที่รับประกันสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชน . แต่ 'ขออภัย แต่ไม่ต้องรีบ' คือความพยายามชะลอความเร็ว หันกลับมาตั้งคำถามต่อสิ่งที่วัฒนธรรมความสำเร็จหยิบยื่นให้ การมีความสุข การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การทำตาม Passion ชีวิตที่มีระเบียบ การพักผ่อนอย่างมี Productivity และอื่นๆ อีกมากมาย . พร้อมกันนั้นยังชวนหันมาดูรายละเอียดรอบตัวที่ทำให้ใครสักคนไปถึงฝั่งฝันหรือล้มหายตายจาก เพราะเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่เกาะเกี่ยวกับคนอื่นและโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอย่างแยกไม่ออก
ห้องสมุดเมืองหลายแห่งในญี่ปุ่นประสบปัญหามีผู้ใช้บริการน้อย จึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ หนึ่งในนั้นคือบริษัท Culture Convenience Club (CCC) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจ Tsutaya ร้านค้าปลีกหนังสือและดีวีดีให้เช่ารายใหญ่ โดยมีแนวคิดหลอมรวมห้องสมุดกับร้านหนังสือไว้ด้วยกัน . CCC ปรับเปลี่ยนห้องสมุดเมือง 4 แห่งให้คล้ายกับศูนย์หนังสือขนาดใหญ่ เพิ่มปริมาณหนังสือมากเป็น 2 เท่าของห้องสมุดทั่วไป ทำให้มีหนังสือให้บริการมากกว่า 200,000 เล่ม เปิดทำการ 7 วันต่อสัปดาห์ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่เว้นวันหยุด . ภายในอาคารเต็มไปด้วยชั้นหนังสือขนาดใหญ่ที่เปิดโล่ง ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างสวยงาม เน้นการจัดเรียงหนังสือให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการค้นหาหัวข้อหรือเรื่องราวที่ผู้อ่านสนใจ ซึ่งปรับมาจากการเรียงดีวีดีให้เช่าของร้าน Tsutaya ผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสือทุกเล่มที่ต้องการ ไม่ว่าจะหยิบมาจากโซนร้านหนังสือหรือห้องสมุด และถ้าใช้งานเสร็จ ก็สามารถนำไปคืนตรงจุดยืมคืนที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ หรือหากต้องการเป็นเจ้าของก็สามารถซื้อได้ . การบูรณาการห้องสมุดและร้านหนังสือ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็นผู้ซื้อหนังสือตามร้านและผู้ใช้งานห้องสมุด ในมุมของผู้นิยมเข้าร้านหนังสือ พวกเขาจะได้สำรวจประเภทของหนังสือที่เยอะขึ้นและครอบคลุมกว่าร้านหนังสือทั่วไป ไม่ใช่เพียงแค่หนังสือที่มียอดขายสูงหรือที่ได้รับความนิยม ขณะที่หนอนหนังสือของห้องสมุดก็ได้สัมผัสบรรยากาศการอ่านที่ทันสมัย สามาถเข้าถึงสารสนเทศของหนังสือที่หลากหลายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งได้อัปเดตหนังสือออกใหม่และหนังสือยอดนิยม อันถือเป็นเอกลักษณ์ของร้านหนังสือ . นี่คือการผนึกจุดแข็งที่มีความโดดเด่นขององค์กรสองรูปแบบ การส่งเสริมการตลาดและการออกแบบร้านหนังสือที่สวยงามนั้น เมื่อนำมาปรับใช้กับห้องสมุด สามารถดึงดูดลูกค้าที่ปกติจะเข้าเฉพาะร้านหนังสือให้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสถิติบ่งชี้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม . เชิญฟังเรื่องราวสนุกได้แบบสบายๆ กับการกลับมาอีกครั้งของรายการ readWORLD ...จากบทความที่มียอดผู้อ่านสูงสุดประจำเดือน ก.ค. มาสู่รูปแบบพอดแคสต์ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกอ่านหรืออยากฟังไปทำกิจกรรมอื่นๆ ไปพร้อมกัน
2 เรื่อง 2 รส จากรายการ readWORLD ทาง TK Podcast… . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ตัดสินใจยุติแผนกการพิมพ์ที่มีอายุยืนยาวมานานกว่าสี่ร้อยปี อันเป็นผลมาจากยอดขายหนังสือที่ลดลง พฤติกรรมผู้อ่านที่เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ ทำให้สำนักพิมพ์ไม่สามารถแบกต้นทุนจากการดำเนินงานเอง เมื่อเทียบกับการจ้างพิมพ์โดยผู้รับจ้างภายนอก (outsource) . คำถามที่น่าสนใจคือ การปิดโรงพิมพ์ของตัวเองนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหนังสือที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์หรือไม่? สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักอ่านและนักเขียนในทุกวันนี้อย่างไร? และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย (ที่มีชื่อเสียงระดับโลก) ยังคงมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดในโลกหนังสือยุคปัจจุบัน? . จากนั้น ไปฟังผลสรุปจากการสำรวจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกของการเรียนรู้ ด้วยข้อมูลสถิติชี้วัดผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพคนของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในรอบ 20 ปี ซึ่งมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ต้องปรับปรุง
คุณจินตนาการออกไหมว่า ในโลกที่ไร้มนุษย์จะมีสภาพเป็นอย่างไร? . มันยากทีเดียวที่จะนึกฝันเพราะเราอยู่ในยุคที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งหรือ Anthropocentric เราจัดวางตัวเองไว้เหนือโลกธรรมชาติ . ‘THE WORLD WITHOUT US’ หรือ ‘เมื่อโลกไม่มีเรา’ จะพาไปเยี่ยมชมโลกอีกใบที่ไม่มีมนุษย์เหลืออยู่ โลกที่มนุษย์ทิ้งภาระไว้ให้ธรรมชาติต้องเยียวยาตัวเอง โลกที่ธรรมชาติจะเอาคืนสิ่งที่มันสูญเสียไป-ความสมดุล ความอุดมสมบูรณ์ ผืนป่า แม่น้ำ ทะเล ไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม . อย่างไรก็ตาม โลกที่ไม่มีมนุษย์เป็นไปได้ยากมาก แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ หาก ‘เรา’ ยังคิดและทำ ไม่เปลี่ยนแปลง . โลกที่ไม่มี ‘เรา’ อาจรออยู่ในอนาคตข้างหน้า
ชาวโลกแห่เรียนภาษาเอเชีย ขานรับกระแสตื่นตัวทางวัฒนธรรม รายงานจากแอปเรียนภาษายอดนิยม Duolingo ในปี 2020 ระบุว่า ภาษาเอเชีย 5 ภาษาที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุด ได้แก่ ฮินดี, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ตุรกี และจีนกลาง ผู้คนหันมาเรียนภาษาเอเชียตะวันออกอย่างเช่น ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น เนื่องด้วยกระแสความหลงใหลในวัฒนธรรมป็อบ . TikTok จัดงาน Museum Marathon ครั้งแรกในโลก พิพิธภัณฑ์ชั้นนำ 23 แห่งจากทั่วทุกมุมโลก เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ #MuseumMoment บนแพลตฟอร์ม TikTok เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์โลก เปิดโอกาสให้ผู้ชมนับล้านคนได้เที่ยวทิพย์ เข้าร่วมการนำชมออนไลน์ และเพลิดเพลินไปกับเกม AR ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ . เปิดปูมหนังสือและเรื่องเล่าในรอยพับ เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “รอยพับมุมหนังสือ” ที่แม้จะถูกนับเป็นตำหนิสำหรับคนรักหนังสือ แต่ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการอ่าน . เอ็ดเทคดัตช์ StuDocu ระดมทุนพัฒนาแพลตฟอร์มแชร์เลคเชอร์ เอ็ดเทคสตาร์ทอัปจากประเทศเนเธอร์แลนด์ StuDocu ระดมทุนได้ 50 ล้านดอลลาร์ฯ ตั้งเป้าพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปันสื่อการเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 200 ล้านคนทั่วโลก
คุณรู้จักคานธีแค่ไหน? . คนเกือบทั้งโลกรู้จักคานธีในฐานะผู้ปลดปล่อยอินเดีย ผู้ใช้หลักอหิงสาในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง ซึ่งนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวในยุคต่อๆ มานำไปใช้ เป็นชายชราใจดีผู้สมถะและมีชีวิตอย่างเรียบง่าย และเทพเจ้าแห่งโลกยุคใหม่ที่ถูกสถาปนาโดยผู้คนรุ่นหลัง . หนังสือ ‘บัณฑิตกับนักบุญ’ ของอรุณธตี รอย จะชวนทำความรู้จักคานธีอีกแง่มุมหนึ่ง ในฐานะนักการเมืองผู้เฉลียวฉลาด กลับกลอก และเห็นดีเห็นงามต่อระบบอันกดขี่ที่เรียกว่า วรรณะ . ตรงกันข้ามกับอัมเบดการ์ ชนนอกวรรณะที่ตระหนักว่า ระบบนี้คือรากเหง้าปัญหาของอินเดียและต้องการล้มล้างมัน . นี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เล่าเรื่องราวความโหดร้ายของระบบวรรณะ ความกลับกลอกของคานธี และการต่อสู้ของอัมเบดการ์
เสวนาออนไลน์ เรื่อง จาก กลุ่มคนชอบหนังสือ สู่ ‘เชียงใหม่เมืองการอ่าน’ ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ ทรงกลด บางยี่ขัน อดีตบรรณาธิการนิตยสาร a day และผู้บริหารเว็บไซต์ The Cloud ซึ่งจะมาให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ปิยศักดิ์ ประไพพร ผู้จัดการ 'ร้านเล่า' ร้านหนังสืออิสระเก่าแก่ของเชียงใหม่ ว่าด้วยการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจร้านหนังสือและวัฒนธรรมการอ่านในเชียงใหม่ และสุดท้ายกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ หรือครูจุ๊ย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้า ผ่านมุมมองด้านการศึกษา และกรณีตัวอย่างการจัดการด้านการส่งเสริมพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ในต่างประเทศ หน้าที่ของภาครัฐและวัฒนธรรมการอ่านที่เชื่อมโยงกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน . เมื่อวัฒนธรรมการอ่านเปลี่ยนแปลงไปห้องสมุดไม่ควรเป็นเพียงสถานที่เก็บหนังสือ แต่ต้องปรับตัวเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ทุกๆ คนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างสบายใจ . ห้องสมุดในฝันควรจะตอบโจทย์ความต้องการและถูกออกแบบจากความเข้าใจในวิถีชีวิตและความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อันจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เกิดสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ในเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืน . การเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องสมุดประชาชน “สาธารณะ” (People Public Library) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และ ศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUD4S) เพื่อหาคำตอบและทดลองพัฒนาโมเดลห้องสมุดที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน โดยมีกรณีศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ทางม้าลายที่ไม่มีรถคันไหนจอดให้คนข้าม ทางเท้าที่ไม่น่าเดิน ผู้พิการที่ต้องใช้วีลแชร์หมดสิทธิ์ คนเดินเท้าต้องคอยหลบให้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งขึ้นมาบนทางเท้า เป็นความคุ้นเคยของคนกรุงเทพฯ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นความแปลกประหลาดและผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น . ‘ใส่ใจไว้ในเมือง LIVABLE JAPAN’ ชวนเราไปดูการจัดการเมืองของญี่ปุ่นที่แสนละเอียดลออและให้ความสำคัญกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หนุ่มสาว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ . มันทำให้เห็นว่าจิตสำนึกไม่ได้หล่นจากฟากฟ้าแล้วทำให้คนญี่ปุ่นมีวินัยในการใช้พื้นที่สาธารณะ แต่ส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบเมือง การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด การให้การศึกษา และฐานคิดที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน . หากเราจะจัดการเมือง ออกแบบเมืองเพื่อคนทุกคน องค์ประกอบแรกที่เราต้องมีคือการเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกัน
• ไฟป่าเผาทำลายห้องสมุดเก่าแก่ที่เคปทาวน์ คอลเลกชันล้ำค่าสูญสลายไปในกองเพลิง เหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ในกรุงเคปทาวน์ สร้างความเสียหายให้แก่ห้องสมุดแจกเกอร์ในมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ที่มีอายุนับร้อยปี เอกสารสำคัญทางด้านแอฟริกาศึกษาส่วนหนึ่งมอดไหม้เป็นจุณ ความเสียหายประเมินค่ามิได้ . • ญี่ปุ่นวางเมกะโปรเจค GIGA พัฒนาเด็กให้พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล รัฐบาลญี่ปุ่นทุ่มงบกว่า 4 แสนล้านเย็น ผลักดันโครงการ GIGA ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ครูและนักเรียน พร้อมจัดหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทั่วทุกโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนในการก้าวเข้าสู่สังคมยุค 5.0 . • ยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกลดฮวบ 77% จากผลกระทบโควิด พิพิธภัณฑ์ชั้นนำ 100 แห่งทั่วโลกสูญเสียรายได้มหาศาลจากการปิดให้บริการอย่างยาวนานในปี 2020 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่พิพิธภัณฑ์บางแห่งเริ่มพัฒนาบริการออนไลน์ในเชิงรุกมากขึ้น เผยแพร่คอลเลกชันงานศิลปะบน Virtual Space . • มหาวิทยาลัยในโรมาเนียสุดล้ำ ให้นักศึกษาจ่ายค่าเทอมด้วยเงินคริปโต มหาวิทยาลัย ULBS ในประเทศโรมาเนีย ร่วมมือกับสตาร์ทอัปท้องถิ่น นำเทรนด์ยื่นข้อเสนอให้นักศึกษาสามารถชำระค่าเทอมด้วยเงินสกุลคริปโตได้ พร้อมความคาดหวังที่จะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
A New Tale of the Public Library in the Networked Society บรรยายโดย รอล์ฟ เฮเพล (Rolf Hapel) ผู้อำนวยการงานบริการประชาชนและห้องสมุด Dokk1 เมืองอาร์ฮุส อดีตกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Global Libraries ของมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ บันทึกในโอกาสการประชุมวิชาการประจำปี 2561 TK Forum 2018 “Creating Better Library: The Unfinished Knowledge” (ปัจจุบัน รอล์ฟเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) . รอล์ฟ เฮเพล กล่าวว่า ความท้าทายของห้องสมุดคือการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดกับชีวิตผู้คน แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ห้องสมุดยังเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและจำเป็นต้องรักษาไว้ ทว่าจะไม่ใช่สถานที่สำหรับเข้าไปเพื่อค้นหาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นสถานที่สำหรับให้ผู้คนได้พบปะ ทดลอง และใช้สมอง นำไปสู่โมเดลการพัฒนาพื้นที่ของห้องสมุด (ทั้งกายภาพและดิจิทัล) ของเดนมาร์กเพื่อการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “แบบจำลองจัตวกาศ” หรือ Four Spaces Model . การออกแบบพื้นที่และการให้บริการของห้องสมุด Dokk1 กินระยะเวลายาวนานหลายปี โดยได้นำการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาใช้ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและช่วยกันคิดหาทางออกให้กับปัญหา จนกลายเป็นต้นแบบเพื่อนำไปใช้ทดลองจริงว่าก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่
Managing Innovative Personalities for Successful Library Innovation บรรยายโดยคิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์ (Kimberly Matthews) ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด สหรัฐอเมริกา บันทึกในโอกาสการประชุมวิชาการประจำปี 2559 (TK Forum2016) “นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (Library Innovation and Learning in the 21st Century) . คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์ ได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานเพื่อนำองค์กรเข้าสู่วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้วยความสร้างสรรค์ ซึ่งให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำ การวางแผนถึงห้องสมุดที่ควรจะเป็นในอนาคต และการให้บริการเชิงรุก เธอเน้นย้ำว่าการเผชิญท้าทายในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องอาศัยทีมงานแห่งนวัตกรรมที่เข้มแข็งเพื่อย่างก้าวสู่อนาคต
ปรัชญาเป็นเรื่องของการตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบ มีคนเคยถามคำถามเดียวกันและตอบไว้หลายคำตอบ แต่ไม่เคยมีคำตอบไหนที่ถูกต้องจนไม่สามารถเถียงได้อีก . ปรัชญาจึงต้องถามต่อไปและต่อไป . นั่นอาจฟังดูเป็นกิจกรรมทางปัญญาที่น่าเหนื่อยหน่ายและไม่สนุกนัก ถ้าต้องอยู่กับคำถามที่ไม่คำตอบชัดเจน . อย่างไรก็ตาม การตั้งคำถามไม่จำเป็นต้องยากเสมอไป การอยากได้คำตอบโดยไม่ถามก็สุ่มเสี่ยงจะได้คำตอบที่ผิด เพราะคำตอบที่ถูกไม่เคยได้จากการตั้งคำถามที่ผิด . ดังนั้น คุณหรือใครๆ ก็เป็นนักปรัชญาได้ เมื่อเริ่มตั้งคำถามกับชีวิต กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า และลองหาคำตอบ คุณอาจไม่ได้คำตอบที่ถูกที่สุด แต่อย่างน้อยคุณจะรู้ว่าถ้าคำตอบที่ได้มันผิด มันผิดเพราะอะไร
บทกวีกับที่ทางใหม่ในยุคดิจิทัล วงการกวีนิพนธ์กลับมาเฟื่องฟู สถาบัน Haus fur Poesie ประเทศเยอรมนี เผยปัจจุบันกวีนิพนธ์ได้ถูกเชิดชูในฐานะศิลปะอิสระ และสื่อสังคมออนไลน์มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่บทกวีสู่ผู้ติดตามทั่วโลกในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) . LingoKids เมื่อการเล่นคือวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด สตาร์ทอัปด้านการศึกษาสัญชาติสเปน มียอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 แอปเรียนภาษาสำหรับเด็ก LingoKids เน้นแนวทาง Playlearning ทำให้การเรียนรู้สนุกด้วยเกมอินเตอร์แอคทีฟ พร้อมกับสอดแทรกความรู้รอบตัว และทักษะศตวรรษที่ 21 . นิตยสารเฉพาะทางเกาหลีใต้เฟื่องฟู สวนกระแสวงการหนังสือซบเซา นิตยสารนิชในประเทศเกาหลีใต้สามารถยืนหยัดได้ด้วยคอนเทนต์สำหรับผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม และแนวทางการนำเสนอที่โดดเด่น นอกจากนี้ ยังมีความได้เปรียบจากการใช้พนักงานน้อย ความยืดหยุ่นในการวางแผง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้อ่าน . ปริญญายากจะเอื้อม ค่าเทอมในสหรัฐฯ พุ่งพรวดสวนทางค่าแรง ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราการเติบโตเร็วแซงหน้าค่าจ้างแรงงานถึง 8 เท่าตัว ส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนต่อของหนุ่มสาวที่มาจากครอบครัวฐานะยากจนและปานกลาง ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ • ท่องไปใน “ป่าแห่งคำพังเพย” ที่ห้องสมุดนาสุชิโอะบาระ ห้องสมุดประจำเมืองนาสุชิโอะบาระ ใกล้ภูเขาไฟนาสุ ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากป่า มีการออกแบบและประดับประดาตัวอักษรซึ่งเป็นสุภาษิตและคำพังเพย ติดอยู่บนผนังและชั้นหนังสือ จนที่นี่กลายเป็น “ป่าแห่งคำพังเพย” • เมคานู ได้รับเลือกให้ออกแบบห้องสมุดกลางแห่งมาเก๊า คาสิโนรีสอร์ทร้างในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของมาเก๊า กำลังถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องสมุดของเมือง และจตุรัสสาธารณะที่จะเพิ่มชีวิตชีวาให้กับชุมชน • Letters Live from the Archive เวทีอ่านจดหมายสร้างแรงบันดาลใจ เวทีการรับชมและรับฟังการอ่านจดหมายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วโลก มีการคัดเลือกจดหมายซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้คนมากมายในช่วงหลายศตวรรษจากทั่วโลก โดยมีนักแสดงชั้นนำระดับโลกเป็นผู้อ่านจดหมายเหล่านั้น • บากะ-นก ร้านหนังสือเด็กหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ ถือกำเนิดมาจากความตั้งใจของเจ้าของร้าน ที่อยากสร้างพื้นที่สำหรับครอบครัว ให้ลูกได้อ่านหนังสือ และเด็กๆ ในชุมชนได้มาพบปะกัน นอกจากหนังสือสำหรับวางจำหน่าย ยังมีหนังสือมือสองไว้ให้อ่าน คล้ายกับเป็นห้องสมุดสำหรับเด็กๆ
จนถึงวันนี้ ‘โครงการสิริเมืองพร้าว’ ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมของอำเภอเล็กๆ ในจังหวัดเชียงใหม่อีกแล้ว . จากความฝันและความมุ่งมั่นของเกด - การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ และน้องสาว ซึ่งร่วมกันบุกเบิกที่ดิน 7 ไร่ตรงข้ามบ้านให้กลายเป็นธุรกิจเพื่อชุมชน มีร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม ของกินเล่น แวดล้อมด้วยสวนเกษตรอินทรีย์ และต้นไม้ใหญ่น้อยให้ความร่มรื่น มีห้องเรียนและลานกิจกรรมสำหรับเด็ก . บางโอกาสก็แปลงโฉมโครงการเป็นตลาดนัด เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านนำพืชผลเกษตรปลอดสารพิษและสินค้าแปรรูปมาวางจำหน่าย สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการค้าขายหมุนเวียนให้กับคนทั้งในและนอกชุมชน . และที่โดดเด่นสะดุดตา คือ ‘ห้องสมุดจินดา’ ซึ่งมีหนังสือหลากหลายแนว เหมาะกับนักอ่านทุกเพศทุกวัย มุมหนังสือเด็กเป็นพื้นที่ยอดนิยม มีเด็กๆ ในชุมชนแวะเวียนมาอ่านและยืมหนังสือแทบไม่เว้นวัน . หนังสือ ‘ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว’ ปลุกความคิดเด็กสาววัยไร้เดียงสาให้กล้าคิดกล้าตั้งคำถาม กล้าฝันและเก็บงำความตั้งใจเอาไว้หลายสิบปี นับจากวันที่ออกจากบ้านเข้ามาทำงานสารพัดในกรุงเทพฯ กระทั่งหวนกลับคืนสู่อ้อมกอดแผ่นดินเกิดอีกครั้ง เกดและน้องสาวจึงช่วยกันเปลี่ยนความฝันนั้นให้เป็นความจริง . แม้จะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคให้ฝ่าฟันตลอดเส้นทางความฝัน แต่ดูเหมือนเธอจะเต็มอิ่มด้วยความภาคภูมิใจกับงานซึ่งเปี่ยมด้วยความรักและผูกพันที่มีต่อผู้คนและบ้านเกิด ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เสมอ
อาณาจักรจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี ความยาวนานได้ทิ้งบทเรียนการปกครองไว้มากมายให้แก่ฮ่องเต้องค์ต่อๆ มา ถึงกระนั้น ทุกราชวงศ์ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงใดเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งก็ถึงกาลล่มสลาย . มันอาจเป็นวัฏจักรธรรมดาที่ทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลง มีเกิดขึ้น รุ่งโรจน์ และล้มหายตายจาก ทว่า ไม่มีราชวงศ์ใดของจีนจบลงอย่างสุขนาฏกรรม . ใช่หรือไม่ว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฮ่องเต้องค์สุดท้ายของแต่ละราชวงศ์ไม่ได้เรียนรู้จากอดีต กดขี่ประชาราษฎร ใช้สอยคนโฉด จนเกิดความระส่ำระสายทั่วทุกหัวระแหง กว่าจะกู้คืนสถานการณ์ทุกสิ่งก็สายเกินไปเสียแล้ว . ‘เปิดม่านมังกร บทเรียนแห่งความล้มเหลว’ บอกเล่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซ้ำซากของเหล่าฮ่องเต้ เมื่ออดีตเป็นครูของอนาคต การละทิ้งอดีตย่อมเป็นความผิดของผู้เรียน
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store